Wykorzystanie przestrzeni między budynkami Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w opinii studentów i pracowników uczelni

Alicja K. Zawadzka,

Mateusz Konkol

Abstrakt
Use of the space between the buildings of the University of Gdańsk Baltic Campus in the opinion of students and employees of the university
 
The article presents the results of research on the use of the space between the buildings of the Baltic Campus of the University of Gdańsk. The study was divided into two parts. The aim of the first one is to present the current state of development of the fenced part of the UG campus, taking into account its location and communication accessibility, as well as parking spaces, communication routes (cars and pedestrians), green areas and small architecture objects located on its premises. The purpose of the second part is to identify the current and preferred ways of using the space between the buildings of the fenced part of the UG campus by its users (students and employees). Based on the results of the survey, final conclusions were formulated, which will be taken into account when implementing the project of changing land use planning of the UG Baltic Campus. The aim of the project will be to create attractive places to spend time outside of classes, as well as places for meetings and integration of the academic community on the UG campus. The project will (probably) be carried out by members of the UG Student Scientific Circle of Spatial Management.
 
Keywords: perception of space, space between buildings, Baltic Campus, University of Gdańsk
 
Zarys treści: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania przestrzeni między budynkami Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Badanie podzielono na dwie części. Celem pierwszej jest prezentacja aktualnego stanu zagospodarowania ogrodzonej części terenu kampusu UG z uwzględnieniem jego położenia i dostępności komunikacyjnej oraz znajdujących się na jego terenie miejsc parkingowych, ciągów komunikacyjnych (samochodowych i pieszych) oraz terenów zieleni i obiektów małej architektury. Celem drugiej części jest identyfikacja aktualnych i preferowanych sposobów korzystania z przestrzeni między budynkami ogrodzonej części terenu kampusu UG przez jej użytkowników (studentów i pracowników). Na podstawie wyników badań ankietowych sformułowano wnioski końcowe, które zostaną wzięte pod uwagę przy wykonywaniu projektu zmiany zagospodarowania przestrzeni Bałtyckiego Kampusu UG. Celem projektu będzie stworzenie na terenie kampusu UG atrakcyjnych miejsc do spędzania czasu poza zajęciami oraz miejsc spotkań i integracji społeczności akademickiej. Projekt będzie (prawdopodobnie) wykonany przez członków Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UG.
Słowa kluczowe: percepcja przestrzeni, przestrzeń między budynkami, Bałtycki Kampus, Uniwersytet Gdański
References
Baranowski A., 1998, Projektowanie zrównoważone w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 
Chmielewski J.M., 2010, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
Drapella-Hermansdorfer A. (red.), 2005, Oblicza równowagi: architektura, urbanistyka, planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
Fross K., 2012, Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
Horski W., 1969, Nie żałujcie jabłoni, Tygodnik Morski, Wydawnictwo Morskie, 44, 5.
 
Institutional Master Plan Harvard University’s Campus in Allston Boston Redevelopment Authority, 2013, Boston Redevelopment Authority, Harvard.
 
Jaśkowiak G., 2006, 35 lat Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
Kapecki T., 2015, O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 
Konkol M., 2019, Charakterystyka kampusów uniwersyteckich na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska niepublikowana, Uniwersytet Gdański, promotor: A.K. Zawadzka.
 
Majerska-Pałubicka B., 2014, Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
Niezabitowska E., 2014, Metody i techniki badawcze w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
Niezabitowska E., Masły D. (red.), 2007, Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
Regulamin wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, 2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 
Sikorski M., Jackowski S., Matysiak K., 2020, Przestrzenie uniwersytetu. Trendy. Wizje. Standardy projektowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
Stangel M., 2013, Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Politechnika Śląska, Gliwice.
 
Stawicka-Wałkowska M., 2001, Procesy wdrażania zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ITB, Warszawa.
 
Stawicka-Wałkowska M., 2011, Budownictwo przyjazne środowisku naturalnemu w aspekcie strategii zrównoważonego rozwoju, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź.
 
Żabicki P., 2016, Urbanistyka i architektura szkolnictwa wyższego w Polsce w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, [w:] K. Pobłocki, B. Świątkowska (red.), Architektura Niezrównoważona, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, 134–153.
 
Źródła internetowe
 
www.bazakolejowa.pl (dostęp: 5.05.2019).
 
www.ekopark.ug.edu.pl (dostęp: 20.06.2020).
 
www.gdansk.naszemiasto.pl (dostęp: 5.05.2019).
 
www.gdansk.pl (dostęp: 5.05.2019).
 
www.pkm-sa.pl (dostęp: 5.05.2019).
 
www.rowermevo.pl (dostęp: 5.05.2019).
 
www.skm.pkp.pl (dostęp: 5.05.2019).
 
www.trojmiasto.pl (dostęp: 20.06.2020).
 
www.trojmiasto.wyborcza.pl (dostęp: 5.05.2019).
 
www.ug.edu.pl (dostęp: 20.06.2020).
 
www.ztm.gda.pl (dostęp: 5.05.2019).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie