Percepcja turystyki motoryzacyjnej i motywacje osób odwiedzających muzea motoryzacyjne i uczestników wydarzeń motoryzacyjnych

Katarzyna Michnicka,

Krzysztof Kołodziejczyk

Abstrakt

Perception of automotive tourism and motivations of visitors to automotive museums and participants of automotive events

The aim of the article is to present the results of research on perception of automotive tourism and tourists’ motivations to participate in this form of mobility. The authors propose to define automotive tourism as a form of tourism in which the aim and travellers’ motivation is to visit places related to the automotive industry, important for its development and history. So far, research on this issue has been insufficient. The survey was conducted in the summer season of tourist movement in 2019 among 194 visitors to automobile museums and 217 participants of automotive events. The most frequently indicated motivations for participation in automotive tourism were interests, curiosity, willingness to spend time with the family and to spend free time generally, but also the willingness to be an active participant in the event was often chosen. The understanding of the definition of automotive tourism proposed by the authors is shared by about half of the respondents, but a large part understands it in the context of traveling by car or motorcycle in order to reach a tourist attraction, which in the literature is usually referred to as car or drive tourism. Automotive tourism shows strong connections with cultural, family and event tourism.

Keywords: perception, motivations, automotive tourism, automobile museums, automotive events, survey research


Zarys treści: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań motywacji osób uczestniczących w turystyce motoryzacyjnej oraz postrzegania tej formy turystyki. Autorzy proponują definiować turystykę motoryzacyjną jako formę turystyki, w której celem i motywacją podróżujących jest odwiedzenie miejsc związanych z motoryzacją, ważnych dla jej rozwoju i historii. Dotychczas badania prowadzone w tej problematyce są w opinii autorów niewystarczające. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w sezonie letnim ruchu turystycznego w 2019 r. wśród 194 osób odwiedzających muzea motoryzacyjne oraz 217 uczestników wydarzeń motoryzacyjnych. Najczęściej wskazywanymi motywacjami uczestnictwa w turystyce motoryzacyjnej były: zainteresowanie motoryzacją, ciekawość, chęć spędzenia czasu z rodziną i czasu wolnego, a także bycie czynnym uczestnikiem wydarzeń. Rozumienie pojęcia turystyki motoryzacyjnej zaproponowane przez autorów podziela mniej więcej połowa respondentów, jednak duża część badanych rozumie ją w kontekście przemieszczania się samochodem lub motocyklem w celu dotarcia do atrakcji turystycznej, co w literaturze zwykle określa się mianem turystyki samochodowej. Turystyka motoryzacyjna wykazuje silne związki z turystyką kulturową, rodzinną i eventową.

Słowa kluczowe: percepcja, motywacje, turystyka motoryzacyjna, muzea motoryzacyjne, eventy motoryzacyjne, badania ankietowe