Przekształcenia urbanistyczne miasta a wprowadzenie pojazdów autonomicznych

Ewa Jarecka-Bidzińska

Abstrakt

Urban transformation of the city and the implementation of autonomous vehicles

The implementation of autonomous vehicles in cities is the future that is now and will change the urban landscape, although it is associated with a number of ethical, social, technical, and economic dilemmas. Additionally, the problem of designing and transforming public spaces with the application of AV is a huge challenge for contemporary urban planning. The following will change: mobility, transport accessibility, space functionality, places for recreation or using micromobility. Conscious identification of significant changes in the city related to the implementation of AV and preparation for the redesign of a part of the city infrastructure provides greater opportunities for the safe coexistence of AV, normal vehicles, pedestrians, and cyclists. An attempt was made to identify important research aspects and international trends in urban transformation in the context of the application of AV. The aim of this research is to determine what the main areas of impact of the introduction of AVs in urban transformation are. The types of autonomous vehicles dedicated to public transport were identified as well as the general characteristics of the solutions implemented around the world. The above research can be used to create a design, and then test and implement the above activities related to the safe use of the areas served by AV, taking into account the new civilization needs. Research will have an implementation value and may form the basis for further considerations on the impact of AV on the urban transformation of the city.

Keywords: autonomous vehicles – AV, public space, urban design, smart city


Zarys treści: Wprowadzenie pojazdów autonomicznych w miastach to rozwiązanie przyszłości, które jest wdrażane teraz, a w niedalekiej perspektywie też zmieni krajobraz miast, choć jest związane z szeregiem dylematów natury etycznej, społecznej, technicznej czy ekonomicznej. Dodatkowo problem projektowania i przekształcania przestrzeni publicznych przy wprowadzeniu AV stanowi ogromne wyzwanie dla współczesnej urbanistyki. Zmienią się: mobilność, dostępność komunikacyjna, funkcjonalność przestrzeni, w których pieszy będzie miał więcej miejsca do rekreacji lub korzystania z mikromobilności. Świadome określenie związanych z wprowadzeniem AV znaczących zmian w mieście oraz przygotowanie na potrzeby przeprojektowania części infrastruktury miejskiej daje większe możliwości bezpiecznej koegzystencji AV, zwykłych pojazdów, pieszych i rowerzystów. Podjęto próbę określenia ważnych aspektów badawczych i międzynarodowych trendów dotyczących transformacji miast w kontekście wprowadzenia AV. Celem niniejszych badań jest określenie, jakie są główne obszary oddziaływania wprowadzenia AV na transformację urbanistyczną. Dokonano rozpoznania typów pojazdów autonomicznych zaprojektowanych dla transportu publicznego oraz ogólnej charakterystyki zaimplementowanych na świecie rozwiązań. Powyższe badania mogą zostać wykorzystane w celu stworzenia projektu, a następnie testowania i wdrożenia powyższych działań związanych z bezpiecznym użytkowaniem obszarów obsługiwanych przez AV przy uwzględnieniu nowych potrzeb cywilizacyjnych. Badania będą miały wartość implementacyjną i mogą stanowić podstawę do dalszych rozważań na temat wpływu AV na transformację urbanistyczną miasta.

Słowa kluczowe: pojazdy autonomiczne – AV, przestrzeń publiczna, projektowanie urbanistyczne, miasto inteligentne
References

Appleyard B., Riggs W., Johnson M., 2020, A design framework for livable streets in the era of autonomous vehicles, Urban, Planning and Transport Research, 8(1), 125–137. DOI: 10.1080/21650020.2020.1749123.

Ashmore D., Curtis C., Legacy C., Scheurer J., Stone J., 2019, Planning the driverless city, Transport Reviews, 39 (1), 84–102. DOI: 10.1080/01441647.2018.1466835.

Azimi G., Jin X., Rahimi A., 2020, Examining human attitudes toward shared mobility options and autonomous vehicles, Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 72, 133–154. DOI: 10.1016/j.trf.2020.05.001.

Baumgardner W., Peers W., Ruhl M., Walker J., 2018, New mobility street design: A case study of autonomous vehicles in San Francisco, Proceedings of the 98th TRB Annual Meeting, 18–05038, Washington, D.C.

Boiteux-Orain C., Huriot J.-M., 2002, Modéliser la suburbanisation, Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 1, 73–104.

Botello B., Buehler R., Hankey S., Mondschein A., Jiang Z., 2019, Planning for walking and cycling in an autonomous-vehicle future, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 1, 100012. DOI: 10.1016/j.trip.2019.100012.

Brownell C., Kornhauser A., 2014, A driverless alternative: Fleet size and cost requirements for a statewide autonomous taxi network in New Jersey, Transportation Research Record, 2416 (1), 73–81. DOI: 10.3141/2416-09.

de Bruin R., 2016, Autonomous intelligent cars on the European intersection of liability and privacy: Regulatory challenges and the road ahead, European Journal of Risk Regulation, 7 (3), 485–501. DOI: 10.1017/S1867299X00006036.

Burris M.W., Li W., Talebpour A., Sinha K.C., Zhong H., 2020, Will autonomous vehicles change auto commuters’ value of travel time?, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 83, 102303. DOI: 10.1016/j.trd.2020.102303.

de Bruyne J., Werbrouck J., 2018, Merging self-driving cars with the law, Computer Law & Security Review, 34 (5), 1150–1153. DOI: 10.1016/j.clsr.2018.02.008.

Chapin T., Stevens L., Crute J., Crandall J., Rokyta A., Washington A., 2016, Envisioning Florida’s future: Transportation and land use in an automated vehicle world, Florida State University Department of Urban & Regional Planning.

Chen Z., He F., Yin Y., Zhang L., 2016, Optimal deployment of autonomous vehicle lanes with endogenous market penetration, Transportation Research. Part C: Emerging Technologies, 72, 143–156. DOI:10.1016/J.TRC.2016.09.013.

Chmielewski J.M., 2005, Problemy rozpraszania się zabudowy na obszarze metropolitalnym Warszawy, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, Warszawa, 52–62.

Collingwood L., 2017, Privacy implications and liability issues of autonomous vehicles, Information & Communications Technology Law, 26 (1), 32–45. DOI : 10.1080/13600834.2017.1269871.

Conschafter S.J., 2017, Charting a path for cities in the Second Machine Age with or without the car: A focus on the human experience, Journal of Urban Regeneration & Renewal, 10 (2), 116–127.

Contissa G., Lagioia F., Sartor G., 2017, The Ethical Knob: Ethically-customisable automated vehicles and the law, Artificial Intelligence and Law, 25(3), 365–378. DOI: 10.1007/s10506-017-9211-z.

Dake D., Decaminada T., Kassens-Noor E., Kotval-K Z., Pentland B., Qu T., Wilson M., 2020, Sociomobility of the 21st century: Autonomous vehicles, planning, and the future city, Transport Policy, 99, 329–335. DOI: 10.1016/j.tranpol.2020.08.022.

Degórska B., 2007, Wybrane problemy zagospodarowania i ochrony środowiska związane z rozwojem suburbanizacji, Biuletyn KPZK PAN, 230, 75–88.

Duarte F., Ratti C., 2018, The impact of autonomous vehicles on cities: A review, The Journal of Urban Technology, 25 (4), 3–18. DOI: 10.1080/10630732.2018.1493883.

Etzioni A., Etzioni O., 2017, Incorporating ethics into artificial intelligence, The Journal of Ethics, 21 (4), 403–418.

Fagnant D.J., Kockelman K., 2015, Preparing a nation for autonomous vehicles: Opportunities, barriers and policy recommendations, Transportation Research. Part A: Policy and Practice, 77, 167–181.

Fleetwood J., 2017, Public health, ethics, and autonomous vehicles, American Journal of Public Health, 107 (4), 532–537. DOI: 10.2105/AJPH.2016.303628.

Freemark Y., Hudson A., Zhao J., 2019, Are cities prepared for autonomous vehicles? Planning for technological change by US local governments, Journal of the American Planning Association, 85 (2), 133–151. DOI: 10.1080/01944363.2019.1603760.

Fujita M., Krugman P., 2004, The new economic geography: Past, present and the future. In fifty years of regional science, [w:] R.J.G.M. Florax, D.A. Plane (red.), Fifty Years of Regional Science. Advances in Spatial Science, Springer, Berlin–Heidelberg, 139–164.

Hevelke A., Nida-Rümelin J., 2015, Responsibility for crashes of autonomous vehicles: An ethical analysis, Science and Engineering Ethics, 21(3), 619–630. DOI: 10.1007/s11948-014-9565-5.

Himmelreich J., 2018, Never mind the trolley: The ethics of autonomous vehicles in mundane situations, Ethical Theory and Moral Practice, 21 (3), 669–684. DOI: 10.1007/s10677-018-9896-4.

Gavanas N., 2019, Autonomous road vehicles: Challenges for urban planning in European cities, Urban Science, 3 (2), 61. DOI: 10.3390/urbansci3020061.

Greenblatt J.B., Saxena S., 2015, Autonomous taxis could greatly reduce greenhouse-gas emissions of US light-duty vehicles, Nature Climate Change, 5 (9), 860–863. DOI: 10.1038/nclimate2685. Hu J., Luo S.Y., Lai J.T., Xu T., Yang X.G., 2021, A review of the impact of autonomous driving on transportation planning, Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 21 (5), 52. DOI: 10.16097/j.cnki.1009-6744.2021.05.006.

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2009, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,  Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kang N.Y., Kim Y., 2019, Potential of urban land use by autonomous vehicles: Analyzing land use potential in Seoul capital area of Korea, IEEE Access, 7, 101915–101927.

Kubeš J., 2013, European post-socialist cities and their near hinterland in intra-urban geography literature, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19, 19–43. DOI: 10.2478/bog- 2013-0002.

Kumar K.K., Narayani A.R., 2021, A vision for sustainable mobility through autonomous vehicles in city planning, IOP Conference Series. Materials Science and Engineering, 1130(1), 012037.

Lisowski A., 2004, Social aspects of the suburbanisation stage in the agglomeration of Warsaw, Dela, 21, 531–541. DOI: 10.4312/dela.21.531-541.

Liu Y., Lyu Y., Böttcher K., Rötting M., 2020, External interface-based autonomous vehicle-to-pedestrian communication in urban traffic: Communication needs and design considerations, International Journal of Human-computer Interaction, 36 (13), 1258–1272. DOI: 10.1080/10447318.2020.1736891.

Liu P., Xu S., Ong G.P., Tian Q., Ma S., 2021, Effect of autonomous vehicles on travel and urban characteristics, Transportation Research. Part B: Methodological, 153, 128–148. DOI: 10.1016/j.trb.2021.08.014.

Lohmann M.F., 2016, Liability issues concerning self-driving vehicles, European Journal of Risk Regulation, 7(2), 335–340. DOI: 10.1017/S1867299X00005754.

Lorens P., 2005, Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta post-socjalistycznego, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, Warszawa, 33–44.

Millard-Ball A., 2018, Pedestrians, autonomous vehicles, and cities, Journal of Planning Education and Research, 38 (1), 6–12. DOI: 10.1177/0739456X16675674.

Nguyen T., Xie M., Liu X., Arunachalam N., Rau A., Lechner B., Busch F., Wong Y.D., 2019, Platooning of autonomous public transport vehicles: The influence of ride comfort on travel delay, Sustainability, 11 (19), 5237. DOI: 10.3390/su11195237.

Pavone M., Rossi F., Zhang R., 2016, Routing autonomous vehicles in congested transportation networks: Structural properties and coordination algorithms, Robotics: Science and Systems, 12, 32. DOI: 10.48550/arXiv.1603.00939.

Penerai P., 2008, Paris métropole, formes et échelles du Grand Paris, Éditions de la Villette, Paris.

Phelps N.A., Fulong W., 2011, International perspectives on suburbanization, Palgrave Macmillan, London.

Podawca K., Karsznia K., Zawrzykraj A.P., 2019, Ocena stopnia suburbanizacji Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z wykorzystaniem zmian struktury zagospodarowania terenu, Miscellanea Geographica, 23 (4), 215–224.

Portmann E., 2015, Rezension “Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia”, HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 52 (4), 636–637.

de Sio F.S., 2017, Killing by autonomous vehicles and the legal doctrine of necessity, Ethical Theory and Moral Practice, 411–429. DOI: 10.1007/s10677-017-9780-7.

Stead D., Vaddadi B., 2019, Automated vehicles and how they may affect urban form: A review of recent scenario studies, Cities, 92, 125–133. DOI: 10.1016/j.cities.2019.03.020.

Sýkora L., 2003, Suburbanizace a její společenské důsledky, Sociologický časopis, 39 (2), 217–233. DOI: 10.13060/00380288.2003.39.2.05.

Śleszyński P., 2012, Warszawa i obszar metropolitarny Warszawy a rozwój Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, 8, 20.

Townsend A.M., 2013, Smart cities: Big data, civic hackers, and the quest for a new utopia, WW Norton & Company, New York.

Williams K., Burton E., Jenks M., 1996, Achieving the compact city through intensification: An acceptable option?, [w:] M. Jenks, E. Burton, K. Williams (red.), The compact city: A sustainable urban form?, E. & F.N. Spon, London, 83–96.

Weldu M.K., 2018, Urban planning: The potential role of shared autonomous vehicles in transforming our cities based on a case study of Stavanger city centre, Master’s thesis.

Zakharenko R., 2016, Self-driving cars will change cities, Regional Science and Urban Economics, 61, 26–37. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2016.09.003.

Węcławowicz G., 2003, Restrukturyzacja wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach europejskich – opis projektu badawczego, Przegląd Geograficzny, 75 (3), 469–477.

Zushi K., 2017, Driverless vehicles: Opportunity for further greenhouse gas emission reductions, Carbon & Climate Law Review, 2 (11), 136–149. DOI: 10.21552/cclr/2017/2/9

Netografia

Abbas W., 2021, Self-driving vehicles in UAE: The journey so far, https://www.khaleejtimes.com/transport/self-driving-vehicles-in-uae-the-journey-so-far (dostęp: 16.01.2022).

Arabnews, 2018, Dubai tests autonomous pods in drive for smart city, https://www.arabnews.com/node/1257351/business-economy (dostęp: 16.01.2022).

Baron S., Proulx D., 2015, Critical elements to make pedestrian streets work, https://slowstreets.wordpress.com/2015/10/26/critical-elements-to-make-pedestrian-streets-work/ (dostęp: 16.01.2022).

Baumgardner K., 2015, Beyond Google’s cute car, http://offcite.org/wpcontent/uploads/sites/3/2015/10/Baumgardner_Autonomous_Cars.pdf (dostęp: 16.01.2022).

Charles A., Ruan S., 2020, In China, robot delivery vehicles deployed to help with COVID-19 emergency, https://www.unido.org/stories/china-robot-delivery-vehicles-deployed-help-covid-19-emergency#story-start (dostęp: 16.01.2022).

China Daily, 2019, China’s self-driving trackless “rail bus” starts first overseas run, https://www.chinadaily.com.cn/a/201907/16/WS5d2d4057a3105895c2e7dab7.html (dostęp: 16.01.2022).

Freedman D., 2018, Pojazdy autonomiczne zmienią nasze życie. Nawet nie spodziewamy się, jak bardzo, https://www.newsweek.pl/biznes/pojazdy-autonomiczne-zmienia-nasze-zycienawet-nie-spodziewamy-sie-jak-bardzo/v8fvgv7 (dostęp: 16.01.2022).

Global Railway Review, 2017, First rail-less train unveiled in China, https://www.globalrailwayreview.com/news/34281/rail-less-train-china/ (dostęp: 16.01.2022).

Haime A., 2020, 自動運転バスが定常運行を開始---国内で初めて、茨城県境町で [ Autonomiczne autobusy rozpoczęły stałą pracę po raz pierwszy w Japonii, w Sakai-cho, prefektura Ibaraki], https://response.jp/article/2020/11/26/340686.html (dostęp: 16.01.2022).

Hitti N., 2017a, Trackless, driverless “rail bus” takes to the roads in China, https://www.dezeen.com/2017/11/06/worlds-first-driverless-trackless-train-launches-china-zhuzhou-transportdesign/ (dostęp: 16.01.2022).

Hitti N., 2017b, Self-driving vehicle designed to help London commuters reconnect with their surroundings, https://www.dezeen.com/2017/10/19/self-driving-vehicle-jonny-culkin-london-transport-concept/ (dostęp: 16.01.2022).

Keolis, 2017, Unlimited mobility – autonomous shuttles, https://www.keolis.com/sites/default/files/atoms/files/nav_autonomes_2017_uk_vdef_0.pdf (dostęp: 16.01.2022).

Korolczuk M., 2019, Busem bez kierowcy można dojechać do zoo, https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Busem-bez-kierowcy-mozna-dojechac-do-zoo-n137710.html (dostęp: 16.01.2022).

Landi H., 2020, CVS Pharmacy is testing self-driving vehicles for medication delivery, https://www.fiercehealthcare.com/tech/cvs-pharmacy-testing-self-driving-vehicles-for-medication-delivery (dostęp: 16.01.2022).

Lindblom M., 2020, Are self-driving cars a solution for Bellevue? An East Coast test shows their promise and challenges, https://www.seattletimes.com/seattle-news/transportation/are-selfdriving-cars-a-solution-for-bellevue-an-east-coast-test-shows-their-promise-and-challenges/ (dostęp: 16.01.2022).

Lubell S., 2016, Here’s how self-driving cars will transform your city, https://www.wired.com/2016/10/heres-self-driving-cars-will-transform-city/ (dostęp: 16.01.22).

Luciardi F., 2020, “Woven City” (the BIG’s first project in Japan) is an urban incubator for Toyota, https://www.inexhibit.com/marker/wowen-city-the-bigs-first-project-in-japan-is-an-urbanincubator-for-toyota/ (dostęp: 16.01.2022).

Milwaukee Independent, 2019, Next big leap for the hop? China’s trackless commuter train begins public run on virtual rails, http://www.milwaukeeindependent.com/syndicated/nextbig-leap-hop-chinas-trackless-commuter-train-begins-public-run-virtual-rails/ (dostęp: 16.01.2022).

NEXT, 2020, Specifications, https://www.next-future-mobility.com/specs (dostęp: 16.01.2022).

Ohno, 2020, 八ッ場ダムを水陸両用バスで行く…自動運転・運航めざす勝機や課題[動画][Jedź do zapory Hachiba amfibijnym autobusem… Autonomiczna jazda i cel operacyjny dają szanse i wyzwania], https://response.jp/article/2020/07/05/336252.html (dostęp: 16.01.2022).

A Research Platform for Singapore, 2021, Towards the ultimate public transport system, https://www.tum-create.edu.sg/content/towards-ultimate-public-transport-system-0 (dostęp: 16.01.2022).

Sato N., 2020, The world’s first automated driverless railway opened in Kobe in 1981, https://workinjapan.today/hightech/worlds-first-automated-driverless-railway-japan/(dostęp: 16.01.2022).

Sasaki, 2017, An urbanist take on autonomous vehicles, http://shiftinggears.sasaki.com/#/ (dostęp: 16.01.2022).

Toyota, 2021, The new Toyota e-Palette – Shop and Package Delivery station, https://www.youtube.com/watch?v=1vFPWGoRF50 (dostęp: 16.01.2022)/

Transdev, 2021, Mobility Autonomous Transport System – ATS, https://www.transdev.com/wp-content/uploads/2021/10/autonomous-mobility-brochure-ats-sept2021_hd_en.pdf (dostęp: 16.01.2022).

Xinhua, 2020, How a century-old olympic dream transforms a railway, https://www.chinadailyhk.com/article/120097 (dostęp: 16.01.2022).

Traffic News, 2018, 自動運転バスが定常運行を開始---国内で初めて、茨城県境町で [Czy autonomiczne autobusy uratują ruch regionalny? Eksperymenty postępujące w różnych miejscach i kwestie, które pojawiły się na horyzoncie.], https://trafficnews.jp/post/81615/2 (dostęp: 16.01.2022).

Dokumenty i akty prawne

Raport KPMG, 2020, Self-Driving Car Convenience Index (AVRI), https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2020/07/2020_KPMG_Autonomous_Vehicles_Readiness_Index.pdf (dostęp: 16.01.2022).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie