Zmiany powierzchni górnoreglowych polan gorczańskich w latach 1954-2003

Natalia Tokarczyk

Abstrakt

Polany stanowią bardzo ważny element środowiska przyrodniczego Gorców. Zaprzestanie na nich wypasu i wykaszania zapoczątkowało proces samorzutnych zmian krajobrazu w wyniku zarastania polan. W artykule opisano zmiany powierzchni górnoreglowych polan w latach 1954–2003, czyli w ciągu niemal 50 lat, kiedy te nieużytkowane już obszary stopniowo ulegały renaturalizacji.

Słowa kluczowe: renaturalizacja, zmiany powierzchni, regiel górny, polany, Gorce
References

Flizak S., 1936, Z życia owczarzy gorczańskich, Wierchy, 14, 69–80.
Flizak S., 1966, Polany w Gorcach i Beskidzie Wyspowym, Wierchy, 35, 159–168.
Głowacki J., Gronkiewicz T., Kermen W., Proćko P., Rudowska A., Wojtatowicz Z. (red.), 1964,
Mała Encyklopedia Rolnicza, PWRiL, Warszawa.
Hess M., 1965, Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace
Geograficzne, 11.
Janczak N., 2010, Renaturalizacja górnoreglowych polan gorczańskich oraz jej skutki w krajobrazie,
praca magisterska. Archiwum ZGF IGiGP UJ (maszynopis), Kraków.
Jarosz S., 1935, Badania geograficzno-leśne w Gorcach, Prace Rolniczo-Leśne PAU, 16, Kraków.
Kolowca J., 1961, Wielki redyk [w:] W. Antoniewicz (red.), Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala.
T. 3. Hodowla owiec i bydła w Tatrach Polskich i na Podhalu. Teraźniejszość i przyszłość., Zakł.
Narodowy Ossolińskich, Wrocław.
Kostuch R., 1997, Polany śródleśne i ich znaczenie dla ekosystemów leśnych, Ekoinżynieria, 5(20),
15–18.
Kubijowicz W., 1927, Życie pasterskie w Beskidach Magórskich, Prace Komisji Etnograficznej PAU,
2, Kraków.
Łabno G., 2006, Ekologia, Słownik Encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław.
Michalik S., 1990, Sukcesja roślinności na polanie reglowej w Gorczańskim Parku Narodowym
w okresie 20 lat w wyniku zaprzestania wypasu, Prądnik, 2, 137–148.
Michalik S., 1998, Charakterystyka, waloryzacja i ogólne zasady ochrony szaty roślinnej [w:] Plan
ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego, Operat ochrony polan reglowych, Szata roślinna
i walory krajobrazowe, Tom Ia1, Archiwum GPN (maszynopis), Poręba Wielka.
Nyka J., 1974, Gorce, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.
Pyrkosz R., Wężyk P., 1999, Użytkowanie polan w Gorcach na przestrzeni lat 1954–1997 na podstawie
fotogrametrycznego opracowania zdjęć lotniczych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii
i Teledetekcji, 9, 223–232.
Ruciński M., Tomasiewicz J., 2006, Gorczański Park Narodowy w liczbach [w:] W. Różański (red.),
Gorczański Park Narodowy – 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców,
GPN, Poręba Wielka, 20–25.
Tomasiewicz J., 2006, 25 lat Gorczańskiego Parku Narodowego, Parki Narodowe, 2, 22–29.
Zarzycki J., Kaźmierczakowa R., 2006, Przemiany łąk świeżych i pastwisk w Pienińskim Parku
Narodowym w ciągu ostatnich 35 lat XX wieku, Studia Naturae, 54, cz. I, 275–304.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie