Wybrane problemy regionalizacji fizycznogeograficznej Centralnych Karpat Zachodnich

Jarosław Balon

Abstrakt

W artykule autor ukazuje cztery problemy regionalizacji fizycznogeograficznej w słowackiej części Karpat. Należą do nich: granica pomiędzy Małą Fatrą a Magurą Orawską, przynależność fizycznogeograficzna Szypskiej Fatry, przynależność fizycznogeograficzna Szczyrbskiego Działu oraz ranga taksonomiczna Gór Lewockich. Omówiono dotychczasowe rozwiązania tych problemów przez autorów polskich i słowackich, dokonano krytycznej ich oceny i zaproponowano nowe rozwiązania

Słowa kluczowe: regionalizacja fizycznogeograficzna, Karpaty Zachodnie, granica fizycznogeograficzna
References

Balon J., German K., Kozak J., Malara H., Widacki W., Ziaja W., 1995, Regiony fizycznogeograficzne
[w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie, UJ, Kraków, 117–130.
Balon J., 2000, Z metodyki prowadzenia granic regionów fizycznogeograficznych w górach, Problemy
Ekologii Krajobrazu, VII, 33–48.
Balon J., Jodłowski M., 2005, Regionalizacja fizycznogeograficzna pogranicza polsko-słowackiego,
Problemy Ekologii Krajobrazu, XII, 69–76.
Jodłowski M., Balon J., 2005, Pogranicze polsko-słowackie w dotychczasowych podziałach regionalnych,
Problemy Ekologii Krajobrazu, XII, 59–68.
Czeppe Z, German K., 1979, Regiony fizycznogeograficzne [w:] Atlas Województwa Miejskiego Krakowskiego,
PAN, Kraków.
Gross P., Köhler E., Haško J., Halouzka R., Mello J., Nagy A. i in., 1993, Geologia južnej a vychodnej
Oravy, Geologicky Ustav Dioniza Štura, Bratislava.
Haśko J., Polak M., 1978, Geologicka mapa Kysuckych Vrchov a Krivanskej Malej Fatry, 1:50 000,
Geologicky Ustav Dioniza Štura, Bratislava.
Hromadka J., 1956, Orograficke trideni Ćeskoslovenske Republiky, Sbornik Ćeskoslovenske spolećnosti
zamepisne, 11, 3–4.
Klimaszewski M. (red.), 1972, Geomorfologia Polski, tom 1, Polska Południowa, Góry i Wyżyny,
PWN, Warszawa.
Kondracki J., 1976, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, PWN, Warszawa.
Kondracki J., 1978, Karpaty, Wyd. Szkolne i Pedag., Warszawa.
Mazur E., Krippel E., 1982, Typy sučasnej krainy, mapa 1:500 000 [w:] Atlas Slovenskej Socialistickej
Republiky, Slovenska Akademia Vied, Slovensky Urad Geodezie a Kartografie, Bratislava,
102–103.
Mazur E., Lukniš M, 1978, Regionalne geomorfologicke ċlenenie Slovenska, Geograficky ċasopis,
2, 30, 101–125.
Mazur E., Lukniš M., 1982, Geomorfologicke jednotky, mapa 1:500 000 [w:] Atlas Slovenskej Socialistickej
Republiky, Slovenska Akademia Vied, Slovensky Urad Geodezie a Kartografie,
Bratislava, 54–55.
Plesnik P., 1995, Fytogeograficke (vegetaćne) clenenie Slovenska, Geograficky ċasopis, 3, 47,
149–182.
Polak M., Bujnovsky A., Kohut M. (red.), 1997, Geologicka mapa Velkej Fatry, 1:50 000, Geologicka
Služba Slovenskej Republiky, Bratislava.
Widacki W., 1981, Klasyfikacja granic geokompleksów, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne,
53, 19–26.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie