Zróżnicowanie typów geokompleksów częściowych (morfotopów) w południowej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich

Justyna Kmiecik-Wróbel

Abstrakt

Poznanie i zrozumienie funkcjonowania zróżnicowanego systemu środowiska przyrodniczego obszarów wysokogórskich wymaga jego uporządkowania. Właściwa jest zatem analiza oparta o jedną cechę lub element środowiska. Badania na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzone zostały przez autorkę w południowej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Rzeźba terenu jest jednym z najważniejszych elementów kształtujących środowisko przyrodnicze Tatr, dlatego też stanowi doskonałe „tło” dla zilustrowania zmienności pozostałych jego cech. Podstawą poniższego opracowana było wyznaczenie morfotopów (jednostek charakteryzujących się jednorodnością cech morfologicznych oraz zachodzących współcześnie procesów morfogenetycznych), na bazie których możliwe było przedstawienie zróżnicowania pozostałych cech środowiska – budowy geologicznej, klimatu, gleb i szaty roślinnej. Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych i analiz, wyznaczone zostały 3 główne grupy morfotopów oraz opisane poszczególne ich rodzaje.

Słowa kluczowe: środowisko przyrodnicze, geokompleksy częściowe (morfotopy), Tatry Zachodnie, Dolina Kościeliska
References

Balon J., German K., Kozak J., Malara H., Widacki W., Ziaja W., 1995, Regiony fizycznogeograficzne
[w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie, UJ, Kraków, 117–130.
Chełmicki W., 1999, Degradacja i ochrona wód. Zasoby, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Duda E., Ziaja W., 2010, Wpływ turystyki i rekreacji na środowisko przyrodnicze i krajobraz Białki
Tatrzańskie, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVII, 131–140.
Hennig J., Hennig I., Roszkowski A., 1991, Zbiorniki retencyjne [w:] I. Dynowska, M. Maciejewski,
Dorzecze Górnej Wisły II, PWN, Warszawa–Kraków, 121–143.
Kaczka R.J., Wyżga B., 2008, Formowanie i dynamika kęp rzek górskich w zapisie dendrochronologicznym
na przykładzie dolnego biegu Białki [w:] B. Wyżga (red.), Stan środowiska rzek
południowej Polski i możliwości jego poprawy – wybrane aspekty, Instytut Ochrony Przyrody
PAN, Kraków, 93–102.
Karwowski K., 2010, Bibliografia zapory czorsztyńskiej [w:] R. Soja, S. Knutelski, J. Bodziarczyk
(red.), Monografie Pienińskie, Pieniny – zapora – zmiany, PPN, Krościenko nad Dunajcem,
293–329.
Krąż P., 2011, Przemiany środowiska przyrodniczego polskiej części zlewni Białki (Centralne Karpaty
Zachodnie), praca magisterska, Zakład Geografii Fizycznej IGiGP UJ, Kraków.
Krąż P., Balon J., 2010, Przemiany środowiska przyrodniczego zlewni Białki na Podtatrzu
[w:] A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, tom I, Nauki
o Ziemi, TPN i PTPNoZ, Zakopane, 77–82.
Kukulak J., 1994, Antropogeniczne przemiany w środowisku przyrodniczym Podhala w latach
1931–1988 [w:] B. Górz (red.), Studia nad przemianami Podhala, Prace Monograficzne
WSP, Kraków, 265–285.
Perzanowska J., Makomska-Juchewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotońska B., Okarma
H., 2005, Korytarze ekologiczne w Małopolsce, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Instytut
Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Soja R., 2010, Wpływ zbiorników na przyrodę nieożywioną Pienin [ w:] R. Soja, S. Knutelski,
J. Bodziarczyk (red.), Monografie Pienińskie, Pieniny – zapora – zmiany, PPN, Krościenko
nad Dunajcem, 37–41.
Udvardy M., 1978, Zoogeografia dynamiczna, PWN, Warszawa.
Wróbel I., Zarzycki K., 2010, Oddziaływanie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce
Wyżne na florę i roślinność Pienin [w:] R. Soja, S. Knutelski, J. Bodziarczyk (red.), Monografie
Pienińskie, Pieniny – zapora – zmiany, PPN, Krościenko nad Dunajcem, 131–152.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie