Zróżnicowanie i sezonowa zmienność chemizmu wybranych źródeł zlewni Potoku Olczyskiego w Tatrach

Sabina Wójcik

Abstrakt

W pracy przedstawiono wpływ budowy geologicznej oraz warunków meteorologicznych na zróżnicowanie i sezonową zmienność chemizmu trzech źródeł w lewobrzeżnej części zlewni Potoku Olczyskiego. Podczas prac terenowych zmierzono podstawowe cechy fizyczno-chemiczne wody oraz wydajność źródeł metodą wolumetryczną, a w laboratorium IGiGP UJ metodą chromatografii jonowej oznaczono stężenie jonów, w tym jonów głównych, związków biogennych i mikroelementów. Stwierdzono wpływ budowy geologicznej na skład chemiczny badanych wód oraz zmienność ich chemizmu w ciągu roku, spowodowaną głównie opadami
deszczu i topnieniem pokrywy śnieżnej.

Słowa kluczowe: źródło, cechy fizyczno-chemiczne wód, Tatry
References

Antosz K., 2008, Naturalne czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne i zmiany składu chemicznego
wód powierzchniowych i podziemnych dolin wierchowych na przykładzie Doliny Strążyskiej,
praca magisterska, Zakład Hydrologii, IGiGP UJ, Kraków.
Bac-Moszaszwili M., Burchart M., Głazek J., Iwanow A., Jaroszewski W., Kotański Z., Lefeld J.,
Mastella L., Oziomkowski W., Roniewicz P., Skupiński A., Westwalewicz-Mogilska E.,
1979, Mapa geologiczna Tatr Polskich 1:30 000, Wyd. Geol., Warszawa.
Balon J., 2001, Physicogeographical regionalization of the Tatra National Park (Poland), Ekologia
(Bratislava), 20, Suppl. 4/2001, 116–122.
Barczyk G., 2004, Recent Results of the Dye Tracer Tests of the Chochołowskie Vaucluse Spring karst
system (Western Tatra MTs.), Acta Geologica Polonica, Vol. 54, 169–177.
Barczyk G., 2008, Tatrzańskie wywierzyska. Krasowe systemy wywierzyskowe Tatr Polskich, Wydawnictwa
Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.
Bednarczyk E., 2007, Naturalne uwarunkowania cech fizykochemicznych wód powierzchniowych
i podziemnych w Tatrach Zachodnich na przykładzie Doliny Tomanowej, praca magisterska,
Zakład Hydrologii, IGiGP UJ, Kraków.
Hess M., 1965, Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace
Geograficzne, 11.
Kątnik J., Leśniak A., 2007, Zróżnicowanie cech fizyczno-chemicznych wód w zlewni Potoku Olczyskiego,
praca magisterska, Zakład Hydrologii, IGiGP UJ, Kraków.
Kotański Z., 1963, Stratygrafia i litologia triasu regli zakopiańskich, Acta Geologica Polonica, 13,
328–335.
Krzemień E., 1980, Stosunki wodne zlewni Potoku Strążyskiego w Tatrach, praca magisterska Zakład
Geomorfologii, praca magisterska, IGiGP UJ, Kraków.
Łajczak A., 1996, Hydrologia [w:] Z. Mirek, Z. Głowaciński, K. Klimek, H. Piękoś-Mirkowa
(red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wyd. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane–
Kraków, 169–196.
Maciaszczyk A., 1978, Hydrochemia, Wyd. Geologiczne, Warszawa.
Małecka D., 1989, Wpływ opadów atmosferycznych na kształtowanie chemizmu wód w obrębie masywu
tatrzańskiego, Przegląd Geol. 10, 504–510.
Małecka D., Humnicki W., 1989, Rola warunków hydrodynamicznych w kształtowaniu reżimu
Wywierzyska Olczyskiego, Przegląd Geologiczny, 37, 78–84.
Małecka D., 1996, Hydrogeologiczna charakterystyka Tatr w świetle badań monitoringowych [ w:]
Z. Mirek, Z. Głowaciński, K. Klimek, H. Piękoś-Mirkowa (red.) Przyroda Tatrzańskiego
Parku Narodowego, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane–Kraków, 19–30.
Małecka D., 1997, Źródła masywu tatrzańskiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geogr.
Phys., 2, 9–26.
Mapa topograficzna w skali 1:10 000, 1988 [w:] Tatry Polskie, Arkusz nr 4 Jaszczurówka, Zarząd
Topograficzny Sztabu Generalnego WP.
Mapa topograficzna w skali 1:10 000, 1988, Tatry Polskie, Arkusz nr 9 Kasprowy Wierch, Zarząd
Topograficzny Sztabu Generalnego WP.
Nemcok J., (red.), 1986, Geologicka Mapa Tatier 1:50 000, Geologicky Ustav Dioniza Stura,
Bratislava.
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
74 PRACE GEOGRAFICZNE, ZESZYT 128
Nickel K., 2009, Naturalne czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne, zmiany wewnątrzdobowe,
sezonowe chemizmu wód na przykładzie potoków Dolinczańskiego, Bobrowieckiego i Małych
Korycisk w Tatrach Zachodnich, praca magisterska, Zakład Hydrologii, IGiGP UJ,
Kraków.
Oleksynowa K., 1970, Charakterystyka geochemiczna wód tatrzańskich, Acta Hydrobiol., 12,
1–110.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1956, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Cz. I. Dolina Strążyska,
Zesz. Nauk. WSR w Krakowie, ser. Rolnictwo, 1, 33–51.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1957a, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Cz. II. Dolina
Białego, Zesz. Nauk. WSR w Krakowie, ser. Rolnictwo, 3, 113–126.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1957b, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Cz. III. Dolina
Małej Łąki, Zesz. Nauk. WSR w Krakowie, ser. Rolnictwo, 3, 127–146.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1958, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Cz. IV. Dolina
Kościeliska, Zesz. Nauk. WSR w Krakowie, ser. Rolnictwo, 5, 13–44.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1960, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Cz. V. Dolina Chochołowska,
Zesz. Nauk. WSR w Krakowie, ser. Rolnictwo, 7, 17–48.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1961, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Cz. VI. Dolina Rybiego
Potoku i Dolina Roztoki, Zesz. Nauk. WSR w Krakowie, ser. Rolnictwo, 8, 37–66.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1964, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Cz. VII. Dolina
Waksmundzka i Dolina Filipki, Zesz. Nauk. WSR w Krakowie, ser. Rolnictwo, 11, 19–49.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1965, The chemical composition of water in the Polish Tatra Mountains,
and the problem of its variation in time, Limnological investigations in the Tatra Mountains and
Dunajec River Basin, Komitet Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 91–111.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1989a, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Cz. VIII. Dolina
Suchej Wody, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 241, ser.
Rolnictwo, 28, 3–31.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1989b, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Cz. IX. Dolina
Olczyska, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 28, 33–54.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1990, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Cz. X. Dolina Bystrej,
Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, ser. Rolnictwo, 29, 3–31.
Oleksynowa K., Komornicki T., 1996, Chemizm wód [w:] Mirek Z., Głowaciński Z., Klimek K.,
Piękoś-Mirkowa H. (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wyd. Tatrzański
Park Narodowy, Zakopane–Kraków, 197–214.
Pazdro Z., 1977, Hydrogeologia ogólna, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
Pociask-Karteczka J., Wójcik S., Żelazny M., 2010, Hydrochemical evidences of hydraulic connection
between crystallinic and carbonate aquifers (the Tatra Mts., East-Central Europe) [w:] Groundwater
Quality Sustainability Extended Abstracts, CD, XXXVIII IAH Congress, Kraków.
Plenzler J., 2008, Zróżnicowanie cech fizycznych i chemicznych źródeł na północnym progu Tatr Polskich,
praca magisterska, Zakład Hydrologii, IGiGP UJ, Kraków.
Pytlowana A., 2007, Naturalne uwarunkowania cech fizykochemicznych wód powierzchniowych
i podziemnych w Tatrach Zachodnich na przykładzie Doliny Pyszniańskiej, praca magisterska,
Zakład Hydrologii, IGiGP UJ, Kraków.
Rakoczy G., 1980, Charakterystyka koncentracji rumowiska rzecznego i rozpuszczonego w zlewni Bystrego
w okresach niżówkowych, praca magisterska, Zakład Hydrologii, IGiGP UJ, Kraków.
Sikora A., 2007, Naturalne uwarunkowania cech fizykochemicznych wód powierzchniowych i podziemnych
w węglanowej części Tatr Zachodnich na przykładzie Doliny Miętusiej, praca magisterska,
Zakład Hydrologii, IGiGP UJ, Kraków.
Sokołowski S., Jaczynowska W. (red.), 1979, Mapa geologiczna Tatr Polskich 1:10 000, arkusz
Kopieniec, Wydawnictwa Geologiczne.
Staszak A., 2007, Wpływ budowy geologicznej na rozmieszczenie i cechy wypływów w zlewni Potoku
Olczyskiego, praca magisterska, Zakład Hydrologii, IGiGP UJ, Kraków.
Trafas K. (red.), 1985, Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wojskowe Zakłady Kartograficzne,
Zakopane–Kraków.
Wit Z., Ziemońska Z., 1960, Hydrografia Tatr Zachodnich. Objaśnienia do mapy hydrograficznej
„Tatry Zachodnie” 1:50 000, Instytut Geografii PAN, Kraków.
Wolanin A., Żelazny M., 2010, Sezonowe zmiany chemizmu wód źródeł tatrzańskich w zlewniach Potoku
Chochołowskiego i Potoku Kościeliskiego w 2009 roku [w:] T. Ciupa, R. Suligowski (red.),
Woda w badaniach geograficznych, Instytut Geografii Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Kielce, 339–347.
Ziemońska Z., 1974, O hydrografii Polskich Tatr, Czas. Geogr., 65, 63–74.
Żelazny M., Wolanin A., Płaczkowska E., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie i sezonowe zmiany
cech fizyczno-chemicznych wód potoków Kościeliskiego i Chochołowskiego w Tatrach Zachodnich
[w:] B. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii
w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 461–466.
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/wdc/index.php (dostęp: 18.03.2011).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie