Ukształtowanie powierzchni terenu a wartości metryk krajobrazowych w górach wysokich na przykładzie Tatr

Jan Niedźwiecki,

Natalia Kolecka

Abstrakt

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki porównania wartości wybranych metryk krajobrazowych otrzymanych na podstawie obliczeń wykonanych dwiema metodami: metodą tradycyjną, w której pomiarów dokonuje się po zrzutowaniu mozaiki jednostek przestrzennych na powierzchnię planimetryczną, oraz metodą uwzględniającą trzeci wymiar krajobrazu – opartą na analizie numerycznego modelu terenu. Badania wykazały, że zastosowane metody mogą mieć wpływ na uzyskany obraz struktury krajobrazu wysokogórskiego. Ponadto w pracy zawarto uwagi dotyczące obliczania średniej szorstkości powierzchni oraz analiz wykonywanych przy wykorzystaniu pól geometrycznych w danym typie krajobrazu

Słowa kluczowe: metryki krajobrazowe, krajobraz wysokogórski, Tatry, podejście 3D
References

Armand D.L., 1980, Nauka o krajobrazie, PWN, Warszawa.
Balon J. 1992. Struktura i funkcjonowanie polskiej części zlewni Białki w Tatrach, rozprawa doktorska,
IG UJ, Kraków.
Balon J. 2007, Stabilność środowiska przyrodniczego Karpat Zachodnich powyżej górnej granicy lasu,
IGiGP UJ, Kraków.
Blaschke T., Tiede D., Heurich M., 2004, 3D landscape metrics to modeling forest structure and
diversity based on laser scanning data, International Archives of Photogrametry, Remote
Sensing and Spatial Information Sciences, 36, 8/W2, 129–132.
Bočarov M.K., 1976, Metody statystyki matematycznej w geografii, PWN, Warszawa.
Dorner B., Lertzman K., Fall J., 2002. Landscape pattern in topographically complex landscapes:
issues and techniques for analysis, Landscape Ecology 17, 729–743.
Drăguţ L., Walz U., Blaschke Th., 2010, The Third and Fourth Dimensions of Landscape: towards
Conceptual Models of Topographically Complex Landscapes, Landscape Online, 22, 1–10.
Hoechstetter S., 2009, Enhanced methods for analysing landscape structure. Landscape metrics for
characterising three-dimensional patterns and ecological gradients, Rhombos-Verlag, Berlin.
Hoechstetter S., Thinh N.X., Walz U., 2006, 3D-indices for the analysis of spatial patterns of landscape
structure [w:] H. Kremers, V. Tikunov (red.), Proceedings InterCarto-InterGIS 12, International
Conference on Geoinformation for Sustainable Development, Berlin, 108–118.
Hoechstetter S., Walz U., Dang L.H., Thinh N.X., 2008, Effects of topography and surface roughness
in analyses of landscape structure – A proposal to modify the existing set of landscape metrics,
Landscape Online, 3, 1–14.
Jenness J.S., 2004. Calculating landscape surface area from digital elevation models, Wildlife Society
Bulletin 32, 829–839.
McGarigal K., Marks B.J., 1995, FRAGSTATS: spatial pattern analysis program for quantifying
landscape structure, Portland.
Kozłowska A., 1999, Problemy kartowania roślinności wysokogórskiej w skali szczegółowej
(na przykładzie map roślinności Kotła Gąsienicowego i Goryczkowego Świńskiego [w:] A. Kotarba,
A. Kozłowska (red.), Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne,
IGiPZ PAN, 174, 37–44.
Kozłowska A., Jakomulska A., 1999, Struktura przestrzenna roślinności kotłów Gąsienicowego
i Goryczkowego Świńskiego [w:] A. Kotarba, A. Kozłowska (red.), Badania geoekologiczne
w otoczeniu Kasprowego Wierchu, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 174, 37–44.
Krzymowska-Kostrowicka A., 1988, Zagospodarowanie i ruch turystyczny, Prace Geograficzne
IGiPZ PAN, 147.
Li Z., Zhu Q., Gold Ch., 2005, Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology, USA, Boca
Raton, CRC Press.
Niedźwiecki J., 2005, Mozaikowość krajobrazu wysokogórskiego na wybranych przykładach w Tatrach,
praca magisterska, WGiSR UW, Warszawa.
Niedźwiecki J., 2009, Badanie mozaikowości krajobrazu wysokogórskiego Tatr z wykorzystaniem
transektów geoekologicznych, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXIII, 137–147.
Pietrzak M., 1989, Problemy i metody badania struktury geokompleksu (na przykładzie powierzchni
modelowej Biskupice), UAM, Poznań.
Pietrzak M., 2008, Jednostki krajobrazowe – figury czy bryły?, Problemy Ekologii Krajobrazu, XX,
Warszawa, 153–162.
Richling A., Solon J., 2002, Ekologia Krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Solon J., 2002, Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności,
Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 185.
Stupariu M.-S., Pătru-Stupariu I., Cuculici R., 2010, Geometric approaches to computing 3D-landscape
metrics, Landscape Online, 24, 1–12.
Zonneveld I.S., 1989, The land unit – A fundamental concept in landscape ecology, and its applications,
Landscape Ecology, 3, 2, 67–86.