Wpływ warunków naturalnych na występowanie wypadków w Polskich Tatrach

Elżbieta Krąż,

Jarosław Balon

Abstrakt

Jedną z konsekwencji nadmiernie rozwiniętego ruchu turystycznego na obszarze Tatr jest stosunkowo duża liczba wypadków. Wypadki te były już wielokrotnie analizowane, zwracano jednak głównie uwagę na przyczyny subiektywne, wiążące się z brakiem przygotowania do trudnych wycieczek, w tym niedoborem odpowiedniej wiedzy oraz niewłaściwym ubiorem i wyposażeniem. Autorzy artykułu skupili się na określeniu tzw. „obiektywnych” przyczyn wypadków, związanych z warunkami naturalnymi. Zanalizowali dane z lat: 1999, 2004 i 2009 i określili główną przyczynę każdego wypadku, starając się wiązać ją z elementami środowiska przyrodniczego. Uwzględnili także warunki pogodowe, w jakich wypadek zaistniał. Typologii wypadków dokonano w nawiązaniu do porządków przestrzennych środowiska przyrodniczego Tatr: pasowości, piętrowości i sekwencji morfologicznej.

Słowa kluczowe: Tatry, wypadki, środowisko przyrodnicze, porządki przestrzenne
References

Balon J., 2005, Spatial order in the natural environment of the Polish Tatra Mts, Prace Geograficzne
IGiGP UJ, 115, 19–29.
Hess M., 1965, Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace
Geograficzne, 23.
Klimaszewski M., 1988, Rzeźba Tatr Polskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, IG i PZ
PAN, Warszawa.
Radwańska-Paryska Z., 1974, Roślinność tatrzańska, Czasopismo Geograficzne, 45, 1, 47–62.
Skiba S., 1985, Rola klimatu i roślinności w genezie gleb na przykładzie gleb górskich z Tatr Polskich i z gór Mongolii, Zesz. Nauk AR 99, Kraków.
Stupnicka E., 1997, Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa.
Ziemońska Z., 1974, O hydrografii polskich Tatr, Czasopismo Geograficzne, 45, 63–74.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie