How to measure susceptibility to degradation in large post-socialist housing estates?

Agata Warchalska-Troll

Abstrakt

In this paper methods for measuring susceptibility to social and landscape degradation in large post-socialist housing estates (L H Es ) are proposed. This type of housing was especially popular in post-war Central and Eastern Europe run by communist regimes. As a result, L H Es today constitute a significant part of this region’s housing stock, therefore, their eventual decline would affect millions of people as well as considerable urban areas. This paper is designed to have an applied dimension. The research included a survey of the residents of six housing estates in Katowice (Poland), fieldwork, and statistical analysis using the chi-squared test. On this basis, several factors are evaluated according to their ‘degradation potential’. This leads to the creation of a model illustrating degradation processes taking place at L H Es . The decline in the quality of life is used as an analytical starting point. Research has shown that the large size of a given estate appears to be the most significant factor stimulating its decline. Other key factors are: low aesthetic qualities, poor maintenance of public spaces, weak social bonds, relative lack of public safety, and insufficient social infrastructure. In contrast, issues such as pollution, noise, undesirable surroundings and general management of the area appeared to have the least importance. The final result of the research procedure is a rating of the six studied estates on the basis of their susceptibility to degradation.

Słowa kluczowe: large housing estates, degradation, quality of life, Katowice
References

Bać Z. (ed.), 1994, Humanizacja zespołów mieszkaniowych – blokowisk. H A B I T T ’93, seminarium, warsztaty architektoniczne Wrocław-Karpacz październik 1993 (Making housing estates more human. HABITAT ’93, seminar, architectural workshops, Wrocław – Karpacz October 1993), Prace Naukowe Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej, 1, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
van Beckhoven E., van Kempen R., 2006, Towards more Social Cohesion in Large Post-Second World War Housing Estates? A Case Study in Utrecht, the Netherlands, Housing Studies, 21 (4), 2006, 477–500.
Černič Mali B., 2005, Large Housing Estates in Ljubjana and Koper, Slovenia, R E S T A T E Report 4g, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.
Černič Mali B., van Kempen R., Musterd S., 2008, Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: An overview of the R E S T A T E project results [in:] Social Aspect of Housing Redevelopment Proceedings of C I B W069, CIB Publication 317, International Council for Research and Innovation in Building and Construction, 50–77.
Constantin D. L., 2006, The Large Housing Estates Rehabilitation Policy in Romania. Evaluation from an Institutional Perspective, Journal of Applied Quantitative Methods, 1 (2), 2006, 180–193.
Constantin D. L., 2007, Large Housing Estates Rehabilitation in Central and East European Countries in the Post-Socialist Period: Institutional Issues in the Case of Romania, Asia-Pacific Economic and Business History Conference Varieties of Capitalist Development and Corporate Governance, University of Sydney, Sydney – Australia, http://ehsanz.econ.usyd.edu.au/papers/ Constantin.pdf (4.03.2012).
Dekker K., van Kempen R., 2004, Large Housing Estates in Europe: Current Situation and
Developments, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie – 2004, 95 (5), 570–577.
Dimitrovska Andrews K., Sendi R., 2001, Large Housing Estates in Slovenia: a Framework for
Renewal, European Journal of Housing Policy, 1(2), 233–255.
Gorczyca K., 2009, Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne (Large Housing Estates – a Diagnosis and Urban Renewal Projects) [in:] W. Jarczewski (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Rewitalizacja miast polskich, 4, IRM, Kraków, 89–123.
Górczyńska M., 2008, Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu R E S T A T E) (Perception and Evaluation of Housing Estates Based on Research in Warsaw as Part of the R E S T A T E Project), Przegląd Geograficzny, 2, IGiPZ PAN, 267–286.
Jóźwiak J., Podgórski J., 1997, Statystyka od podstaw (Comprehensive Statistics), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Dzielnice Katowic (Districts of Katowice), 2012, http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/dzielniceplace--ulice-katowic/dzielnice-katowic.htm (22.07.2012).
Kotus J., 2006, Pomiędzy nowym a starym wymiarem życia sąsiedzkiego w dużym mieście (New and Old Dimensions of Neighbourhood Life in a Large City) [in:] I. Jażdżewska (ed.), XIX Konwersatorium wiedzy o mieście, Katedra Geografii Miast i Turystyki Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź, 321–333.
Kwiatkowska A., 1994, Humanizacja blokowisk – rewaloryzacja, rewitalizacja czy renowacja?
(Making Housing Estates More Human – Urban Renewal or Just Renovation?) [in:] Z. Bać (ed.),
Humanizacja zespołów mieszkaniowych – blokowisk. H A B I T A T ’93, seminarium, warsztaty
architektoniczne Wrocław-Karpacz październik 1993, Prace Naukowe Wydz. Architektury
Politechniki Wrocławskiej, 1, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 10–15.
Large Housing Estates (L H E) – Katowice–Leipzig. A Polish-German collaborative research project, 2012, http://L H E-katowice-leipzig.host22.com/index.php/en/the-project (9.07.2012).
Lorens P., 2005, Wstępna typologia obszarów zdegradowanych o funkcjach i potencjale metropolitalnym (Initial Typology of Blighted Areas in Metropolitan Areas) [in:] Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, Biuletyn K P Z K P A N , 223, Warszawa, 57–74.
Markowski T., 1998, Główne tendencje rozwoju i problemy strukturalne polskich metropolii w nowych warunkach ustrojowych (Key Development Trends and Structural Problems in Polish Metropolitan Areas Following the Transition to Democracy), Biuletyn K P Z K P A N , 182, 7–24.
Mesnard I., Plassard F., 2000, Faut-il démolir les banlieues ? ( Should Large Housing Estates
Be Demolished ?), Géocarrefour, 75 (2/2000), Lyon, 165–172.
Mironowicz I., Ossowicz T., 2005, Metodologia badania degradacji obszarów metropolitalnych
(Research Methods for Blighted Metropolitan Areas) [in:] Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, Biuletyn K P Z K P A N , 223, Warszawa, 36–56.
Norcliffe G B., 1986, Statystyka dla geografów (Statistics for Geographers), P W N , Warszawa.
Prawelska-Skrzypek G., 1990, Miasta o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców (na przykładzie miast polskich) (Unplanned Urban Development in Poland – Views of Urban Residents), Wyd. U J, Kraków.
Racoń-Leja K., Kwiatkowski K., 2005, W poszukiwaniu bezpiecznego osiedla. Eksperyment
na krakowskim Nowym Bieżanowie (In Search of a Safe Community. An Experiment in
the Nowy Bieżanów Section of Cracow), Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni. Kwartalnik
Małopolskiego Instytutu Kultury, Blokowiska, 4/2005 (3), 28–29.
Rębowska A., 2000, Rehabilitacja „blokowisk” (Housing Estates Rehabilitation) [in:] Z. Ziobrowski et al. (eds.), Odnowa miast. Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, I G P i K, Kraków, 85–105.
Rykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców (Changes in the Social and Spatial Structure of Polish Cities vs. Spatial Awareness of Residents), Continuo, Wrocław.
Słodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia (Urban Space and Its Transformations), Studia i monografie, 298, Uniwersytet Opolski, Opole.
Sobczyk M., 1997, Statystyka (Statistics), Wyd. Nauk. P W N , Warszawa.
Szafrańska E., 2008, Geografia społeczna miast. Struktury społeczno-przestrzenne (Human Geography of Cities. Social and Spatial Structures) [in:] S. Liszewski (ed.), Geografia urbanistyczna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
Szaraniec L., 1996, Osady i osiedla Katowic (Neighbourhoods of Katowice), P H U T A C O M oficyna Artur, Katowice.
Szmytkowska M., 2008, Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni
(Urban Society during Poland’s Transition to Democracy – Gdynia Case Study), Wyd. Nauk.
S C H O L A R, Warszawa.
Temelová J., Novák J., Ouředníček M., Puldová P., 2010, Housing Estates in the Czech Republic
after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation, Urban Studies, Prepublished
November, 18, 2010, http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/urrlab/user/documents/kubanov/
Temelova_et_al_prepublished.pdf (23.07.2012).
Warchalska A., 2010, Podatność wielkich osiedli mieszkaniowych na procesy degradacji społecznej i krajobrazowej. Próba oceny na przykładzie wybranych osiedli katowickich ( Susceptibility to Landscape and Social Degradation of Large Post-Socialist Housing Estates. Evaluation Based on Case Study of Katowice), Master’s thesis awarded by the Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University in Krakow (unpublished).
Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast (Human geography of cities), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Węcławowicz G., Kozłowski S., Bajek R., 2003, Large Housing Estates in Poland. Overview of
Developments and Problems in Warsaw (Large Housing Estates in Poland. Overview of Developments and Problems in Warsaw), R E S T A T E Report 2f, Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.
Zborowski A. (ed.), 2009, Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce (Demographical and Social Aspects of Polish Cities’ Renewal), Rewitalizacja miast polskich, 5, I R M, Kraków.
Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa) (Social and Spatial Changes in the Krakow Metropolitan Area During the Era of Socialism and the Transition to Democracy), I G i G P U J, Kraków.
Zborowski A., Dej M., 2009, Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej (patologie społeczne, wykluczenie społeczne i ubóstwo), procesy polaryzacji i segregacji, segmentacja rynku pracy w miastach Polski (Assessment of Social Decline, Polarisation, Segregation, and Job Market Segmentation in Polish Cities) [in:] A. Zborowski (ed.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Rewitalizacja miast polskich, 5, IRM, Kraków, 93–124.
Zborowski A., Dej M., Gorczyca K., 2009, Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach śródmieścia i w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski (Assessment of the Quality of Life in an Objective and Subjective Sense in Blighted
Downtown Areas and Large Housing Estates in Selected Polish cities) [in:] A. Zborowski (ed.),
Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Rewitalizacja miast
polskich, 5, I R M, Kraków, 136–165.
Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., Rębowska A., Geissler A. (eds.), 2000, Odnowa miast.
Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja (Urban renewal. Renewal, rehabilitation, restructuring), I G P i K, Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie