Geographical distribution of poverty In Poland

Tomasz Chaberko,

Nina Grad,

Paweł Kretowicz,

Sylwia Łebek

Abstrakt

Local indicators of spatial association (acronym: L I S A) were used to identify regions of high and low poverty in Poland. Poverty is defined as the percentage of individuals on welfare – mean values for the period 2007 – 2009. Each region was assigned a name based on location. Twelve indices commonly associated with poverty were analyzed – 4 of the 12 describe financial status, next 4 social and demographic diversity, and last 4 the standard of living. The authors considered the selected indexes and the way they indicate poverty in some regions and are not related to poverty in other regions. The paper concerns cities, suburban gminas and rural gminas.

Słowa kluczowe: poverty, Poland, L I S A
References

Anselin L., 1995, Local Indicators of Spatial Association – L I S A, Geographical Analysis, 27, 93–115.
Bański J., 2002, Typy ludnościowych obszarów problemowych (Types of population problem areas) [in:] J. Bański, E. Rydz (ed.), Społeczne problemy wsi (Rural social problems), Studia Obszarów Wiejskich, 2, P T G, I G i P Z P A N , Warszawa, 41–52.
Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2008 r. (Welfare and family aid recipients in 2008), Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2009.
Blank B., 2004, Poverty, Policy and Place: How Poverty and Policies to Alleviate Poverty Are Shaped by Local Characteristics, Rural Poverty Research Center, 4 (2), Columbia.
Bradshaw E. K., 2006, Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development, Rural Poverty Research Center, 6 (5), Columbia.
Budniowski T., 2009, Bezrobocie wyzwaniem współczesności (The contemporary challenge of unemployment), Instytut Zachodni, Poznań.
Budzyński A., 2003, Pamiętnik bezrobotnych (Diary of the unemployed), Materiały konkursowe pod
red. A Budzyński, Oficyna Wydawnicza S G H, Warszawa.
Carstairs V, Morris R., 1991, Deprivation and health in Scotland, Aberdeen University Press,
Aberdeen.
Cotter D.A, 2002, Poor People in Poor Places: Local Opportunity Structures and Household Poverty, Rural Sociology, 67 (4), 534–555.
Domański H., 2001, Social determinants of poverty in post-communistic societies, Reviev of Sociology, 7 (2), 37–60.
Fitchen J.M. 1995, Spatial Redistribution of Poverty Through Migration of Poor People to Depressed Rural Communities, Rural Sociology, 60 (2), 181–201.
Harris R. J., Longley P. A., 2002, Creating Small Area Measures of Urban Deprivation, Environment and Planning A, 34 (6), 1073–1093.
Jargowsky P.A., 1997, Poverty and Place: Ghettos, Barrios and the American City, Russel Sage Foundation, New York.
Jargowsky P. A., 2003, Stunning Progress, Hidden Problems: The Dramatic Decline of Concentrated Poverty in the 1990s, Brookings Institution, Washington D C.
Jarman B., 1983, Identification of underprivileged areas, British Medical Journal, 286 (6379),
1705–1709.
Kabaj M., 2005, Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski? (Economics of job creation and elimination. Faltering Poland?), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Kneebone E., Garr E., 2010, The Suburbanization of Poverty: Trends in Metropolitan America, 2000 to 2008, Metropolitan Opportunity Series, Metropolitan Policy Program, Brookings.
Łopato J., 2010, Ubóstwo w Polsce – skala, dynamika, struktura (Poverty in Poland – scale, dynamics, structure) [in:] R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss (ed.), Ubóstwo i wykluczenie
społeczne – perspektywa poznawcza (Poverty and social exclusion – cognitive perspective), Dom
Wydawniczy E L I P S A, Warszawa, 60–72.
Perkal J., 1953, O wskaźnikach antropogenicznych (Anthropogenic indicators), Przegląd Antropologiczny, 19, 209–221.
Perroux F., 1955. Note sur la notion de pole de croissance, Economique appliquee, 8 (1-2), 307–320.
Podstawski M., 2012, Ubóstwo w Polsce i na świecie (Poverty in Poland and in the world), Realia
i co dalej…, Studia i materiały, 1, Warszawa, 70-82.
Sink C., Ceh B., 2011, Relocation of urban poor in Chicago: HOPE VI policy outcomes, Geoforum,
42 (1), 71–82.
Skóra M., 2011, Transformacja jako czynnik konstruujący nowe grupy zagrożone ubóstwem w kontekście tzn. „trudnych” rynków pracy (Transformation as a creator of new groups threatened by
poverty in the context of „difficult” job markets) [in:] M. Popow, P. Kowzan, M. Zielińska,
M. Prusinowska, M. Chruściel (ed.), Oblicza biedy we współczesnej Polsce (The face of poverty
in contemporary Poland), Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 19–36.
Suchecki B. (ed.), 2010, Ekonometria przestrzenna – metody i modele analizy danych przestrzennych (Spatial econometrics – methods and models of spatial data analysis), C. H. Beck, Warszawa. Tarkowska E. (ed.), 2001, Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce (Understanding the poor. Polish poverty yesterday and today), Wyd. Typografika, Warszawa. Testi A., Ivaldi E., Busi A., 2004, An index of material deprivation for geographical areas, http://www.diem.unige.it/23.pdf, data dostępu: 30.03.2012.
Townsend P., Phillimore P., Beattie A., 1988, Health and Deprivation: Inequality and the North,
Croom Helm, London.
Ubóstwo w Polsce w 2010 r. na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych (Poverty in Poland in 2010 based on household financial data), GUS, Warszawa.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Welfare Bill of March 12, 2004), Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.
Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast. Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne (Human geography of cities. Social and spatial differences), Wyd. Naukowe P W N , Warszawa.
Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim (Multidimensional analysis of poverty in Podlaskie Voivodeship), 2010, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Obserwatorium Integracji Społecznej, Białystok.
Witkowski J., 1994, Podstawowe cechy bezrobocia w Polsce w okresie transformacji (Fundamental characteristics of unemployment in Poland during the transformation era), G U S, Warszawa.