Areas of concentration and an analysis of factors affecting the distribution of Polish immigrants in Great Britain since Poland’s accession to the European Union

Jadwiga Gałka

Abstrakt

When Poland entered the European Union in 2004, the ethnic composition of Great Britain experienced a rather sudden change. The large number of immigrants from Poland made Polish immigrants a key ethnic group in Great Britain within a few years after enlargement Poland to the European Union.The purpose of the paper is to describe the principal areas of concentration of Polish immigrants in Great Britain as well as to describe the key factors determining the distribution of Polish immigrants. The paper is based on data obtained from British population registries and survey data collected in London in 2010. Research has shown that most Polish immigrants have settled in major cities, with London being the main concentration area. The main reason for this distribution is the presence of migration networks in major cities and more job opportunities as well.

Słowa kluczowe: migration, migration from Poland, emigration, Poles in London, London
References

Arango J., 2000, Global Trends and Issues – Explaining migration: a critical view, International Social Science Journal, 52 (165), 283–296.
Bauer T., Zimmermann K. F ., 1995, Modelling international migration: economic and econometric issues [in:] R. Van der Erf, L. Heering (eds.), Causes of International Migration, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels, 95–115.
Borjas G.J., 1989, Economic theory and international migration, International Migration Review,
23 (3), 457–485.
Boski P., 1992, O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo narodowej na obczyźnie (Being Polish in Poland and cultural and identity shifts abroad) [in:] P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (eds.), Tożsamość a odmienność kulturowa (Identity and cultural differences), Instytut Psychologii P A N , Warszawa, 71–196.
Chappell L., Sriskandarajah D., Swinburn T.K., 2008, Building a New Home: Migration in the U K
construction sector, I P P R, London.
Coyle A., 2007, Resistance, regulation and rights. The changing status of Polish women’s migration and work in the ‘new’ Europe, European Journal of Women’s Studies, 14, 37–50.
Czaykowski B., Sulik B., 1961, Polacy w Wielkiej Brytanii (Poles in Great Britain), Instytut Literacki, Paryż.
Długosz Z., 2007, Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku (Selected aspects of permanent emigration from Poland after 1989), Czasopismo Geograficzne, LXXVIII (1–2), 3–23.
Drinkwater S., Eade J., Garapich M. P., 2006a, Class and Ethnicity – Polish Migrants in London,
C R O N E M, University of Surrey, Surrey.
Drinkwater S., Eade J., Garapich M. P., 2006b, Poles apart? EU enlargement and the labour market outcomes of immigrants in the U K, I Z A Discussion Papers 2410, Bonn, 1–29.
Düvell F., 2004, Polish undocumented immigrants, regular high-skilled workers and entrepreneurs in the UK, Working Papers, Seria Prace Migracyjne, 54, Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Studiów Społecznych U W, 1–28.
Fihel A., Kaczmarczyk P., 2008, Współczesne migracje z Polski – skala, struktura oraz próba interpretacji (Contemporary migrations from Poland – scale, structure, and analysis) [in:] P. Kaczmarczyk, I. Tyrowicz (eds.), Współczesne procesy migracyjne w Polscea aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy (Contemporary migration processes in Poland vs. non-governmental organizations in the job market), Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 25–64.
Galasińska A., Kozłowska O., 2009, Discourses of a “normal life” among postaccession migrants from Poland to Britain [in:] K. Burrell (ed.), Polish Migration to the U K in the ‘New’ European Union After 2004, Ashgate Publishing Ltd., Farnham, 87–105.
Gałka J., 2012, Polacy w przestrzeni społecznej Londynu u progu XXI wieku (Poles in the social space of London at the turn of the 21st century), I G I G P U J, Kraków (unpublished doctoral thesis).
Garapich M.P., 2006a, My nie mamy z tym nic wspólnego – czyli polska diaspora na skrzyżowaniu
między lokalizmem a globalizacją (We have nothing to do with this – the Polish diaspora at the
intersection of localism and globalism), Przegląd Polonijny, 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków, 69–88.
Garapich M. P., 2006b, London’s Polish Order. Class and Ethnicity Among Global City Migrants,
C R O N E M, Universityof Surrey, Guildford.
Garapich M. P., 2008a, Odyssean Refugees, Migrants and Power: Construction of the “Other” within the Polish Community in the United Kingdom [in:] D. Reed-Danahay, C. Brettell (eds.), Citizenship, Political Engagement and Belonging: Immigrants in Europe and the United States, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, London, 124–144.
Garapich M. P., 2008b, The migration industry and civil society: Polish immigrants in the United Kingdom before and after EU enlargement, Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (5), 735–752.
Górny A., Kaczmarczyk P., 2003, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle
wybranych koncepcji teoretycznych (Determinants and mechanisms of labour migration vs. selected theories), Working Papers, Seria Prace Migracyjne, 49, Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Studiów Społecznych U W, Warszawa.
Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia? (The last emigration?),  Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Green A. E., Jones P., Owen D., 2007, Migrant workers in the East Midlands labour market. Final
report submitted to the East Midlands Development Agency, Institute for Employment Research,
University of Warwick, Coventry.
Iglicka K., Jaźwińska E., Okólski M., 1996, Współczesne migracje zagraniczne ludności Polski.
Badania etnosondażowe (Contemporary foreign migrations of Polish citizens), Studia Demograficzne, 4, 3–41.
Iglicka K., Weinar A., 2005, Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na ruchy migracyjne na terenie
Polski (Impact of E U expansion on migration within Poland), Raporty i Analizy, Centrum
Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 1–25.
Janicki W., 2007, Przegląd teorii migracji ludności (Review of human migration theories), Annales
Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, 62, 14, Zakład Geografii Ekonomicznej,
I N o Z U M C S, 285–304.
Jaźwińska E., Okólski M. (ed.), 2001, Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski
i Zachodu (People on a swing. Migrations between Polish peripheries and the West), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Jennissen R., 2003, Economic determinants of net international migration in Western Europe, European Journal of Population, 19, 171–198.
Kaczmarczyk P., 2005, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian (Polish labour migrants during Poland’s transition to democracy), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Kaczmarczyk P., 2008a, Studia przypadków (Case studies) [in:] P. Kaczmarczyk, I. Tyrowicz (eds.),
Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy (Contemporary migration processes in Poland vs.  on-governmental organizations in the job market), Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 79–152.
Kaczmarczyk P. (ed.), 2008b, Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne
i regionalne (Contemporary Polish emigration. Local and regional aspects), Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
Kępińska E., 2007, Recent trends in international migration: the 2007 S O P E M I Report for Poland, C M R Working Papers, 29/87, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych U W, Warszawa.
Kłos B., 2006, Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej (Polish labour migrants in the EU), Infos, Biuro Analiz Sejmowych, 2, Warszawa, 1–4.
Korczyńska J., 2003, Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec (Seasonal Polish labour migration to Germany), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Lee E. S., 1966, A theory of migration, Demography, 3 (1), 47–57.
Lewis W. A., 1954, Economic development with unlimited supplies of labour, 22, 139–191.
Lipińska M., 2007, Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej – wyzwania dla
państwa (Polish labour migration to the E U – national challenges), Materiały z konferencji
zorganizowanej przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, pod
patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Senat Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa, 1–126.
Massey D. S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J. E., 1993, Theories of
international migration: review and appraisal, Population and Development Review, 19 (3),
431–467.
McKay S., Winkelmann-Gleed A., 2005, Migrant workers in the East of England, Working Lives
Institute/E E D A , London.
Milewski M., Ruszczak-Żbikowska J., 2008, Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany
na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii (Motivation to
emigrate, work, social ties, and plans for the future of Polish immigrants in Great Britain and
Ireland), C M R Working Papers, Seria Prace Migracyjne, 35, 93, Ośrodek Badań nad
Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
Morawska E., 2001, Structuring migration: the case of Polish income-seeking travelers to the West, Theory and Society, 30 (1), 47–80.
Niewierowicz M., Borucki B., 2009, Polski rząd i armia w Wielkiej Brytanii, Seria: Historia II Wojny
Światowej (Polish government and the army in Great Britain, Series: History of World War II),
Media regionalne, Białystok.
Okólski M., Kaczmarczyk P., 2006, Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Migration of high-skilled specialists vs. Poland’s membership in the EU), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
Pillai R., 2006, Destination North East? Harnessing the regional potential of migration, I P P R, London.
Piore M. J., 1979, Birds of Passage: migrant labor in industrial societies, Cambridge University
Press, Cambridge.
Portes A. (ed.), 1995, The economic sociology of immigration, Russell Sage Foundation, New York.
Ranis G., Fei J. C . H., 1961, A theory of economic development, American Economic Review, 51 (4), 533–565.
Ravenstein E. G, 1885, The laws of migration, Journal of the Statistical Society of London, 48 (2),
167–235.
Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B., 2008, Social networks, social support and social capital:
the experience of recent Polish migrants in London, Sociology, 42 (4), 671–690.
Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B., 2009, Recent Polish migrants in London, Accessing and participating in social networks across borders [in:] K. Burrell (ed.), Polish migration to the U K in
the ‘New’ European Union, Ashgate Publishing Ltd., Farnham, 149–167.
Sakson B., 2002, Wpływ „niewidzialnych” migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski (Impact of „invisible” emigration on the demographic profile of Poland in the 1980s), Wydawnictwo S G H, Warszawa.
Salt J., 2007, International migration and the United Kingdom: report of the United Kingdom S O P E M I Correspondent to the O E C D 2007, U C L, London.
Sjaastad L.A., 1962, The costs and returns of human migration, Journal of Political Economy,
70 (5), 80–93.
Spencer S., Ruhs M., Anderson A., Rogaly B., 2007, Migrants’ lives beyond the workplace:
The experiences of Central and East Europeans in the UK, Joseph Rowntree Foundation, York.
Sriskandarajah D., 2004, EU Enlargement and Labour Migration: An I P P R FactFile, I P P R, London.
Sriskandarajah D., Cooley L., Reed H., 2005, Paying their way: the fiscal contribution of immigrants in the U K, I P P R, London.
Sriskandarajah D., Cooley L., Kornblatt T., 2007, Britain’s Immigrants: An Economic Profile,
I P P R, London.
Stark O., 1984, Discontinuity and the theory of international migration, Kyklos: International Review for Social Sciences, 37 (2), 206–222.
Stark O., Bloom D. E., 1985, The new economics of labor migration, American Economic Review, 75 (2), 173–178.
Stark O., Taylor E., 1989, Relative deprivation and international migration, Demography, 26 (1),
1–14.
Sumption M., 2009, Social Networks and Polish immigration to the U K, Economics of Migration
Working Paper, 5, Institute for Public Policy Research, London.
Sword K., 1996, Identity in flux : the Polish community in Britain, S S E E S, U C L, Occasional Paper, 36, London.
Sword K., Davies N., Ciechanowski J., 1989, The formation of the Polish Community In Great Britain 1939–1950, S S E E S, U C L, London.
Śleszyński P., 2006, Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzennym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Spatial changes in emigration from Poland following Poland’s entry into the European Union), Biuletyn Migracyjny – Dodatek, 10, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa, 1–3.
Taylor J. E., 1986, Differential migration, networks, information and risk [in:] O. Stark (ed.), Migration theory, human capital and development, Conn. JAI Press, Greenwich, 147–171.
Trevena P., 2009, “New” Polish migration to the U K. A synthesis of the existing evidence, Centre for Population Change Working Paper, 1–3, Economic and Social Research Council, University
of Southampton, Southampton.
Tyrowicz J., 2008, Raport z warsztatów eksperckich programu “Work in Poland” (Report on expert
workshops called “Work in Poland”) [in:] P. Kaczmarczyk, I. Tyrowicz (eds.), Współczesne
procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych
z rynkiem pracy (Contemporary migration processes in Poland vs. non-governmental organizations in the job market), Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 171–209.
Vershinina N., Barrett R., Meyer M., 2009, Polish immigrants in Leicester: forms of capital underpinning entrepreneurial activity, Leicester Business School Occasional Paper, 86, Leicester Business School, Leicester.
Vickers D., Rees P., Birkin M., 2003, A new classification of UK local authorities using 2001 census key statistics, Working Papers, School of Geography, University of Leeds, Leeds.
Wiśniewski J., Duszczyk M., 2006, Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków po
1 maja 2004 r. (Emigrate and return. Polish labour migrants after May 1, 2004), I S P, Warszawa,
1–44.
Zborowski A., Gałka J., 2008, Migracje stałe i czasowe z Polski po akcesji do Unii Europejskiej
(Permanent and temporary emigration from Poland following Poland’s entry into the European
Union) [in:] D. Ilnicki, K. Janc (eds.), Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-
-Przestrzennych (Changes in Regional Functional and Spatial Structures), Rozprawy Naukowe
Instytutu Geografiii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, Instytut
Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 29–37.
Zelinsky W., 1971, The hypothesis of the mobility transition, Geographical Review, 61 (2), 219–249.
Zubrzycki J., 1956, Polish immigrant in Britain. A study of adjustment, Oxford University Press,
Oxford. Zubrzycki J., 1988, Soldiers and peasants. The sociology of Polish migration. The second M. B. Grabowski memorial lecture, Orbis Books, London.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie