Pasażerski transport lotniczy Polski w dobie liberalizacji (2004–2012)

Jerzy Jemioło,

Piotr Trzepacz

Abstrakt

As a result of socio-economic changes in the early 1990s, the inhabitants of Poland gained the opportunity of unrestricted movement beyond the country’s borders. However, only with the liberalization of air transportation, brought about by Poland’s entry into the European Union, were Poles given a real option of using an airplane as a feasible means of travel. This was in large part attributed to the introduction of low-fare airlines, which utilize mainly regional airports. The large wave of migration stemming from the opening up of labor markets to the inhabitants of new E U member states served as an additional factor creating additional demand. Owing to the above, since 2004, passenger air transportation in Poland has reached new levels. I n 2013 the number of passengers checked in at Polish airports should exceed 25 million. Although the global economic crisis has hampered all air transportation markets in Europe, Polish airports have exceptionally quickly returned to the path of dynamic growth. I n the immediate future, the direction and dynamics of air transportation growth in Poland will be in large part bound to the fate of Poland’s national air carrier – P L L L O T.

Słowa kluczowe: passenger air transport, liberalization, airports, transition
References

Barcik J., C zech P., 2010, Rynek usług portów lotniczych w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria : Transport, 69, 5–13.

Derudder B., van Nuffel N., Witlox F ., 2009, Connecting the World : Analyzing Global City Networks Through Airline Flows, [ w : ] S. C werner, S. Kesselring, J. Urry, Aeromobilities, Routledge, Londyn i Nowy Jork, 76–95.

Doganis R., 2006, The Airline Business, Routledge, Londyn i Nowy Jork.

Działalność polskich portów lotniczych w 2011 roku, 2011, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa.

Działalność polskich portów lotniczych w 2010 roku, 2010, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa.

Działalność polskich portów lotniczych w 2009 roku, 2009, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa.

Działalność polskich portów lotniczych w 2008 roku, 2008, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa.

Działalność polskich portów lotniczych w 2007 roku, 2007, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa.

Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku, 2006, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa.

Działalność polskich portów lotniczych w 2005 roku, 2005, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa.

Działalność polskich portów lotniczych w 2004 roku, 2004, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa.

Gałka J., 2012, Przestrzenne rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii wraz z analizą skali imigracji z Polski, Prace Geograficzne, 129, 7–22.

Hawlena J., 2003, Wpływ liberalizacji na kształtowanie cen w transporcie lotniczym na rynku europejskim, [ w : ] G. Dydkowski, R. Tomanek ( red. ), Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 73–84.

Huderek-Glapska S., Jankiewicz J., 2011, Miejsce i rola portów regionalnych na polskim rynku usług lotniczych, [ w : ] M. Rekowski ( red. ), Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 107–131.

Jeż M., 2009, Transport lotniczy a zrównoważony rozwój, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa.

Kaczmarczyk P., 2012, Poakcesyjne migracje Polaków – próba bilansu, Ośrodek Badań nad Migracjami, www.kbnm.pan.pl/.../bilans_kaczmarczyk_final-new.doc ( dostęp : 28.12.2012 ).

Kaczyńska-Adamczyk S., 2011, Przyczyny i formy zaangażowania samorządów w rozwój branży lotniczej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria : Transport, 72, 51–58.

Konkurs na budowę terminala lotniczego w Szymanach, 2012, Gazeta Olsztyńska, 31.10.2012, http ://szczytno.wm.pl/129290,Konkurs-na-budowe-terminala-lotniczego-w-Szymanach. html#axzz2Hn3oVcIq ( dostęp : 28.12.2012 ).

Koźlak A., 2010, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Marciszewska E., 2001, Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, SGM, Warszawa.

Mikulski M., Glass A., 1980, Polski transport lotniczy 1918–1978, Wydawnictwa Łączności i Komunikacji, Warszawa.

Neider J., 2012, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa.

Olipra Ł., 2010, Inwestycje w infrastrukturę lotniczą jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 246, 89–103.

Pilarczyk M., 2006, Polskie regionalne porty lotnicze w obsłudze ruchu pasażerskiego, Logistics and Transport, 3, 2, 41–49.

Podsumowaliśmy 2012 rok. Jest rekord!, 2013, aerogrupa.pl, http ://www.aeronews.pl/pl/ aktualnosci/informacje-z-kraju/podsumowalismy-2012-rok-jest-rekord-1093/ ( dostęp : 08.01.2013 ).

Rekowski M., 2011, Rewolucja na rynku lotniczym – linie niskokosztowe i ich wpływ na regionalne porty lotnicze, [ w : ] M. Rekowski ( red. ), Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 53–83.

Rucińska D., 2011, Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 287–304.

Słownik pojęć transportowych SRT, 2011, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.

Trzepacz P., 2010, Międzynarodowa komunikacja autobusowa w Polsce – uwarunkowania rozwoju

i konkurencyjności, Prace Geograficzne, 124, 147–161.

Warych-Juras A., Gałka J., 2009, Ocena rozmiarów i kierunku napływu obcokrajowców ( imigrantów) do polskich miast, w tym ich cech społeczno-demograficznych, [ w : ] A. Zborowski ( red. ), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, 61–92.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2011, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Vasigh B., F leming K., Tacker T., 2010, Introduction to Air Transport Economics, Ashgate, Burlington.

Wpływ kryzysu gospodarczego na sektor transportu lotniczego w UE, 2010, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, Parlament Europejski, Bruksela.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie