Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie

Marta Derek,

Katarzyna Duda-Gromada,

Paulina Kosowska,

Andrzej Kowalczyk,

Mikołaj Madurowicz

Abstrakt

Artykuł jest problemowym ujęciem wybranych aspektów turystyki w Warszawie – zarówno tych oczywistych (np. hotele, gastronomia, muzea ), jak i nieoczywistych ( np. dorożkarz, prawa strona miasta, światło ). Moduły, uporządkowane w kolejności alfabetycznej, sygnalizują jedynie pewne zagadnienia związane z turystyką warszawską, która nadal (mimo starań m.in. władz miasta, ekspertów, zarządzających sektorem turystycznym czy akademików) przypomina – w tym mieście Fryderyka Chopina – raczej zbiór osobnych jego scherz aniżeli spójny koncert symfoniczny. Stąd też różne paradygmaty stanowiące kanwę rozważań.

Słowa kluczowe: turystyka, przestrzeń turystyczna, atrakcje turystyczne, Warszawa
References

Angiel J., 2010, Poznawanie różnorodności krajobrazów kulturowych w aspekcie edukacyjnej turystyki wodnej na Wiśle, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, P T G,13, 189 – 203.

Brożek M., 2007, Zmiany w przestrzennym zróżnicowaniu bazy gastronomicznej w dzielnicy Warszawa-Śródmieście na przestrzeni lat 1993 – 2003, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, mps. pr. mag.

Budrewicz O., 1966, Bedeker warszawski, Czytelnik, Warszawa

Budrewicz O., 2004, Słownik warszawski, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa.

Butowski L., 1996, Funkcja turystyczna we współczesnych dużych miastach europejskich, Materiały Pokonferencyjne Kongresu Turystyki Polskiej nt. Turystyka – szansą rozwoju kraju, Warszawa, 253 265.

Cetnarska H., Kowalczyk A., 1995, Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna, [w:] Warszawa jako centrum turystyczne. Raport o stanie turystyki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – Biuro Z arządu Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa, 2346.

Clark T. N., Lloyd R ., Wong K. K., Jain P., 2001, Amenities Drive Urban Growth, American Political Science Association Annual Meeting, San Francisco, August, 2001, Urban Politics Section, Session 31 – 10, maszynopis w posiadaniu A. Kowalczyka.

Clark T. N., 2003, Urban Amenities : Lakes, Opera, and Juice Bar : Do They Drive Development ?, [w:] T. N. Clark ( ed. ), The City as an Entertainment Machine, R esearch in Urban Policy, Elsevier, Kidlington, 9, 101 – 140.

Clift S., Luongo M., Callister C., 2002, Gay Tourism, Cengage Learning E M E A, Andover.

Czepczyński M., 2008, Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs, seria „ Re-materialising Cultural Geography ”, Ashgate Publishing, Aldershot–Burlington.

Derek M., 2011, Od miasta przemysłowego do miasta rozrywki ? Turystyka, rozrywka i miasto polskie w latach 1989–2009, [ w : ] B. Krakowiak, J. Latosińska ( red. ), Turystyka polska w latach 1989–2009, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 55 – 65.

Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [ w : ] A. Stasiak ( red. ), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wydawnictwo W S T i H, Łódź, 269 – 282.

Dudek-Mańkowska S., 2011, Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Dziadosz J., Kłykocińska A., Kuczaj G., Leszczyńska I., 2007, Rewitalizacja światłem sztucznym i barwą jako sposób na odkrycie nowej twarzy obiektów i przestrzeni, Biuletyn Rozwój Regionalny, 7, 31 – 41.

Fijałkowski W. ( red. ), 1995, Miasto tyłem do rzeki, Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa.

Gehl J., 1980, Life between Buildings. Using Public Space, Van Nostrand Reinhold Company, New York – Wokingham – Melbourne – Agincourt.

Hannerz U., 2006, Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Horner S., Swarbrooke J., 2004, International Cases in Tourism Management, Elsevier, Oxford.

Jałowiecki B., 2000, Percepcja przestrzeni Warszawy, Studia R egionalne i Lokalne, 2( 2 ), 79 – 100.

Jansen-Verbeke M., 1988, Leisure, Recreation and Tourism in Inner Cities : Explorative Case–studies, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam–Nijmegen.

Kaczorek A., Kowalczyk A., 2003, Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich, Prace i Studia Geograficzne, 32, 191 – 203.

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, 35, 155 – 197.

Kowalczyk A., Szkup R ., 2004, Czynniki lokalizacji hoteli w Warszawie, [w:] A. Matczak ( red. ), Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowej, seria Szlakami Nauki, 33, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 45 – 60.

Królikowski L., 2002, Twierdza Warszawa, Bellona, Warszawa.

Law C. M., 1993, Urban Tourism. Attracting Visitors to Large Cities, Mansell, Londyn – Nowy Jork.

Liszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta ( przykład Łodzi ), Turyzm, 9, 1, 51 – 73.

Lloyd R ., Clark T. N., 2000, The City as an Entertainment Machine, R esearch R eport #454, Paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Sociological Association, http://faui.uchicago.edu /EM3.SS.doc (12.04.2013).

Łypacewicz M., 2009, Potencjał rekreacyjny ogólnodostępnych terenów zielonych na warszawskiej Pradze, Wydział Geografii i Studiów R egionalnych, Uniwersytet Warszawski, mps. pr. mag.

Madurowicz M., 2008, Kto jest turystą w przestrzeni miasta ? Poszukiwania badawcze, [ w : ] A. Kowalczyk ( red. ), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydawnictwo WGiSR UW, Warszawa, 59–84.

Majewski J. S., 1999, Amerykanin w Warszawie. Jak w 1926 r. widział stolicę dziennikarz „ National Geographic ”, Gazeta Stołeczna, dod. Gazety Wyborczej z 9–10.10.1999, 14–15.

Majewski J. S., Markiewicz T., 2011, Katalog wystawy „ Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945 – 1952 ” prezentowanej od 7 lipca 2011 do 15 listopada 2011 w siedzibie DSH, Dom Spotkań z Historią, Warszawa.

Matczak A., 1993, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi, Turyzm, 3( 2 ), 61 – 70.

Merriles B., Miller D., Herington C., 2005, The Occasional Tourist : Behavioural Intentions for Tourist Facilities, ANZMAC 2005 Conference Broadening the Boundaries , 5–7 December 2005, Fremantle, Western Australia, http://anzmac.info/conference/2005/cd-site/pdfs/19-Tourism/19-Merrilees.pdf ( 12.04.2013 ).

Michel L., 1996, Light : The Shape of Space, Designing with Space and Light, Van Nostrand Reinhold, New York.

Milewska M., Włodarczyk B., 2009, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa.

Millet M. S., 1996, Light revealing architecture, Van Nostrand Reinhold, New York.

Nawratek K., 2005, Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji, Universitas, Kraków.

Page S., 1995, Urban Tourism, Routledge, London – New York.

Pancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Pela W., 2008, Mury obronne Starej Warszawy, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa.

Plit F., 2007, Korytarze krajobrazów turystycznych w dolinach rzecznych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 7, 418 – 422.

Richards G., Wilson J., 2005, Youth Tourism. Finally Coming of Age ?, [w:] M. Novelli ( ed. ), Niche Tourism. Contemporary Issues, Trends and Cases, Elsevier Ltd., Oxford, 39 – 46.

Rogińska-Niesłuchowska M., 2010, Światło i cień w przestrzeni publicznej, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek ( red. ), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Urbanista, Gdańsk, 189 – 206.

Rokicka-Donica K., 1995, Przestrzenne zróżnicowanie bazy gastronomicznej w dzielnicy Warszawa-Śródmieście, Wydział Geografii i Studiów R egionalnych, Uniwersytet Warszawski, mps. pr. mag.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. Nr 10, poz. 87 ).

Rutkiewicz J., Illasiewicz J., Bobiński J, 1997, Studium urbanistyczne funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenów po obu stronach Wisły ( rejon Portu Praskiego, Stadionu Dziesięciolecia i Powiśla), Warszawa.

Sidorek D., 2009, Bazar Różyckiego. Mit targowiska w ujęciu antropologicznym, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 1 – 2, 106 – 130.

Szwed J., 2012, Współczesna rola bulwarów w mieście, Przestrzeń i forma, 16, 443 – 457.

Śleszyński P., 2004, Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, Inst. Geogr. i Przestrz. Zagosp. PAN, Prace Geograficzne, 196, Warszawa.

Tomczak J., 2012, Kulturowe szlaki tematyczne Warszawy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, mps. pr. mag.

Urzykowski T., 2007, Park Bródnowski i las bródnowski, Gazeta Stołeczna, dod. Gazety Wyborczej z 21.06.2007 – wersja elektroniczna http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34860,4241299.html ( 22.10.2012 ).

Waitt G., Markwell K., 2006, Gay Tourism. Culture and Context, Routledge, London.

Warsza J., 2009, Stadion X – Miejsce, którego nie było. O projektach performatywnych w przestrzeni Stadionu Dziesięciolecia, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 1 – 2, 166 – 169.

Williams S., 1995, Outdoor Recreation and Urban Environment, Routledge, London–New York.

Wiluś R ., 1998, Wiedza o mieście poprzemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, Turyzm, 8( 2 ), 57 – 74.

Winid W., 1930, Chicago, amerykańskie miasto-olbrzym, Przegląd Geograficzny, 10, 3 – 4, 145 – 186.

Wiśniewska A., 2003, Usługi towarzyszące w obiektach noclegowych w Warszawie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, mps. pr. mag.

Źródła internetowe

Kawiarnia Blikle, www.blikle.pl/index.php ?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=66&lang=pl ( 11.11.2012 ).

Dom Spotkań z Historią, www.dsh.waw.pl/pl / 8_1481 ( 26.10.2012 ).

Instytut Turystyki, www.intur.com.pl/wydatki.php ?r=1&w=5 ( 26.10.2012 ).

Moje Miasto Warszawa, www.mmwarszawa.pl/267572/2009/1/15/ mln-turystow-w-warszawie ?category=news ( 10.11.2012 ).

Port Praski Sp. z o.o., www.portpraski.pl / indexPC.html ( 25.10.2012 ).

Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (9 – 10.11.2012 ).

Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_turystyka_w_2011. pdf (10.11.2012).

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, www.um.warszawa.pl (13.11.2012).

Warsaw Convention Bureau, www.warsawconvention.pl/doc/katalog.pdf (14.11.2012).

Warsaw Convention Bureau, www.warsawconvention.pl/doc/raport2012.pdf (14.11.2012).

Stołeczne Biuro Turystyki, www.warsawtour.pl (11.11.2012).

Stołeczne Biuro Turystyki, www.warsawtour.pl/sites/default/files/repozytorium/broszury

/ plendefr / hotele_2011_0.pdf ( 10–11.11.2012 ).

Fundacja Promocji Miasta Stołecznego Warszawy, www.warszawa.pl/Rozrywka/Restauracje/666,6836,2,1,0,0-Po%C5%BCegnanie_Flisax.html (11.11.2012).

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, www.zielona.um.warszawa.pl / lasy ( 10.11.2012 ).