Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego

Szymon Wiśniewski

Abstrakt

Connections between the towns of the Łódź region in the system of public rail transport in the light of communication potential

The paper presents a topological characteristics of the network passenger train connections in the province of Łódź. The effectiveness of all connections between 24 cities in the region included in the network of scheduled connections was assessed based on their frequency and duration time expressed in physical, time and economic units. In addition, the communication was defined by its potential, strength and direction of its influence for each of the examined cities in the rail system. It was found that the accessibility of the towns, on the assumption of train journey, is determined first of all by the direction of the railway. The railway pattern in the Łódź province provides access to 24 out of 44 towns. The level of transport connections between the towns in region resulting from the operation of collective transport by rail is clearly conditioned by the number of potential users. This relationship is not as clear as in the public road transport. On the other hand, the location of a city in the urban network and within the region is a secondary factor.


Zarys treści: W artykule przedstawiono topologiczną charakterystykę sieci połączeń pociągami pasażerskimi w województwie łódzkim. Efektywność wszystkich relacji pomiędzy 24 miastami regionu objętymi siecią regularnych połączeń oceniono na podstawie ich częstotliwości oraz długości ujętych w jednostkach fizycznych rzeczywistych, czasowych oraz ekonomicznych. Dodatkowo został określony potencjał komunikacyjny oraz siła i kierunek jego oddziaływania dla każdego z poddanych analizie miast w oparciu o system połączeń kolejowych. Stwierdzono, że dostępność miast przy założeniu podróży pociągiem jest uwarunkowana w pierwszej kolejności przebiegiem linii kolejowych. Ich układ w województwie łódzkim zapewnia dojazd do 24 z 44 wszystkich ośrodków. Poziom skomunikowania miast województwa wynikający z funkcjonowania zbiorowego transportu kolejowego jest wyraźnie uwarunkowany liczbą potencjalnych użytkowników. Nie jest to zależność tak wyraźna jak na przykład w przypadku komunikacji samochodowej. Lokalizacja ośrodka w sieci osadniczej i regionie jest natomiast czynnikiem wtórnym.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport kolejowy, miejska sieć osadnicza, województwo łódzkie
References

Bartosiewicz B., Marszał T., 2011, Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego, opracowanie wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby Strategii Województwa Łódzkiego.

Diagnoza Polskiego Transportu – stan w 2009 roku, 2011, Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.

Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn IGSEiGP UWAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kolarski A., 1976, Funkcje rozkładu jazdy w transporcie pasażerskim, Problemy Ekonomii Transportu, 2, 51–67.

Sobczyk W., 1985, Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast, PWN, Warszawa.

Śleszyński P., 2009, Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich ( 1989–2015 ), Magazyn Autostrady, 7, 50–53.

Wiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Witryna internetowa rozkładu jazdy pociągów PKP S.A., http://www.rozklad- pkp.pl/bin/query.exe/pn? ( 15–20.04.2014 ).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie