Indeksacja w bazach danych

Liczba punktów na Liście MNiSW: 20

      ERIH PLUS

      CAB  International 

      Index Copernicus International

      CEEOL - Central and Eastern European Online Library

      CEJSH

      ProQuest – id 1356349‎

     EBSCO – Academic Search Complete; Georef

     Bibliografia Geografii Polskiej

                  BazEkon  

     GeoRef

     Most Wiedzy

     Biblioteka Nauki

     Arianta

     Google Scholar

     Zeitschriftendatenbank (ZDB)

     WorldCat