Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Wszystkie artykuły, publikowane w kwartalniku, poddawane są wnikliwej procedurze recenzyjnej. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), Bracia, wrogowie, renegaci. Słowiańszczyzna i muzułmanie na Bałkanach w XIX i XX w.

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Opublikowano online: 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Muzułmańscy intelektualiści w pogoni za modelem emancypowanej muzułmanki na początku XX wieku

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), s. 219–241
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.014.17951

„Bracia czy obcy”. Słowiańscy muzułmanie jako „Turcy” i „poturczeńcy” na północno-zachodnich Bałkanach

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), s. 243–261
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.015.17952

Front bałkański wojny rosyjsko-tureckiej 1877–1878 w publikacjach warszawskiego dziennika „Kurjer Warszawski”

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), s. 263–281
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.016.17953

Serbsko-albańska koegzystencja w Kosowie w latach 1878–1912 na przykładzie osmańskiego państwowego systemu edukacyjnego

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), s. 283-298
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.017.17954

Reformy rolne w Serbii i Bułgarii w 1880 roku i ich wpływ na muzułmańskie wielkie majątki ziemskie – przyczynek porównawczy

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), s. 299-315
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.018.17955

Bośniaccy muzułmanie w opinii Polaków i Czechów na przełomie XIX i XX wieku (do wybuchu I wojny światowej)

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), s. 317-336
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.019.17956

„Dopóki nie odrzucimy wszystkich śladów niewolnictwa”. Repetycyjność polityki państwa bułgarskiego wobec Pomaków

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), s. 337-353
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.020.17957

Jugosłowiańska Islamska Wspólnota Wyznaniowa / Wspólnota Islamska w dokumentach Państwowej/Związkowej Komisji do spraw Wyznań w latach 1945–1971

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), s. 355–370
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.021.17958

Polityka przymusowej asymilacji bułgarskich muzułmanów w drugiej połowie XX wieku w aspekcie jej konsekwencji ekonomiczno-społecznych

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), s. 371–386
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.022.17959

Proces w Sarajewie w 1983 roku na tle sytuacji politycznej i społecznej Jugosławii lat 80. XX wieku

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (2), s. 387-405
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.023.17960