Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Wszystkie artykuły, publikowane w kwartalniku, poddawane są wnikliwej procedurze recenzyjnej. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czartoryscy a ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej. Wprowadzenie

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 3-6
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.002.17939

Siedziby Czartoryskich na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – refleksje subiektywne

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 7-25
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.003.17940

„Godłem moim było i będzie zawsze: kraj – jego dobro i jego wola”. Przyczynek do historii rodu Czartoryskich

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 27-45
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.004.17941

Ziemie Zabrane w angielskojęzycznej prasie związanej ze stronnictwem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w początkach emigracji

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 47-75
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.005.17942

Kresy w programie politycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na emigracji. Przyczynek ikonograficzny

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 77-89
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.006.17943

Książę Adam Jerzy Czartoryski i jego obóz polityczny wobec grekokatolików

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 91-120
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.007.17944

Jerzy Konstanty Czartoryski a „kwestia ruska” w Galicji

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 121-137
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.008.17945

Matuszewiczowie i ich związki z przedstawicielami rodu Czartoryskich

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 139-152
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.009.17946

Mariaż Marii z Grocholskich z Witoldem Czartoryskim w świetle nowo odkrytych źródeł archiwalnych

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 153-179
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.010.17947

Zmierzch bogów. Przyczynek do poglądów i postaw arystokracji wobec upadku systemu dynastycznego w Europie Środkowo-Wschodniej pod koniec I wojny światowej

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 181-196
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.011.17948

Książę Adam Jerzy Czartoryski i jego stronnicy w świetle historiografii ukraińskiej

Prace Historyczne, 2023, Numer 150 (1), s. 197-213
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20844069PH.23.012.17949