Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Wszystkie artykuły, publikowane w kwartalniku, poddawane są wnikliwej procedurze recenzyjnej. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MEiN: 2019: 40 | 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), Ucieczka – uchodźstwo – repatriacja: procesy migracyjne czasu wojny w perspektywie porównawczej

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Opublikowano online: sierpień 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Uchodźstwo, migracje, ucieczka, przesiedlenia, repatriacje jako „uniwersalne” doświadczenie dziejowe – uwagi wprowadzające

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 213–215
DOI 10.4467/20844069PH.21.016.13853

Uchodźcy polityczni z Italii w okresie pierwszej wojny domowej i dyktatury L. Korneliusza Sulli (88–79 przed Chr.)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 217–231
DOI 10.4467/20844069PH.21.017.13854

Migracje ludności podczas rzymskiego podboju Galii w latach 58–51 przed Chr. Próba ujęcia historyczno-antropologicznego

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 233–246
DOI 10.4467/20844069PH.21.018.13855

Paulicjanie w Bizancjum – uciekinierzy i przesiedleńcy

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 247–262
DOI 10.4467/20844069PH.21.019.13856

Kryzys gocki z perspektywy historiografii kościelnej V stulecia

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 263–276
DOI 10.4467/20844069PH.21.020.13857

Z nadzieją na powrót – perspektywa badań nad uchodźcami ze Skandynawii w Rzeczpospolitej Obojga Narodów za panowania Zygmunta III

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 277–281
DOI 10.4467/20844069PH.21.021.13858

Ucieczki ludności cywilnej z południowo-wschodnich województw Rzeczypospolitej w pierwszym etapie powstania Chmielnickiego

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 283–299
DOI 10.4467/20844069PH.21.022.13859

The Muslim exodus and the emergence of the modern Serbian State in the first half of the 19th century

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 301–314
DOI 10.4467/20844069PH.21.023.13860

Exodus ludności muzułmańskiej do azjatyckiej części Imperium Osmańskiego w następstwie pierwszej i drugiej wojny bałkańskiej (1912–1913)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 315–329
DOI 10.4467/20844069PH.21.024.13861

The Evacuation and Flight of Galician Refugees in the Habsburg Empire During the First World War – an Analysis of the Relocation System

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 331–347
DOI 10.4467/20844069PH.21.025.13862

Uchodźstwo podczas I wojny światowej w malarstwie i grafice – casus zachodnich prowincji Rosji

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 349–361
DOI 10.4467/20844069PH.21.026.13863

Migracje Asyryjczyków z Iranu w czasie I wojny światowej: fragmentaryzacja tradycji i nowe formy religijności

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 363–380
DOI 10.4467/20844069PH.21.027.13864

Przedstawiciele elit społecznych II RP wśród uchodźstwa wojennego w Iranie (1942–1945)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 381–395
DOI 10.4467/20844069PH.21.028.13865

Postawy mieszkańców wschodnich powiatów dystryktu warszawskiego ratujących polskie dzieci – byłych więźniów niemieckiego obozu przejściowego w Zamościu w latach 1942–1943

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 397–410
DOI 10.4467/20844069PH.21.029.13866

Repatriacja/reemigracja Polaków z Węgier po zakończeniu II wojny światowej

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 411–423
DOI 10.4467/20844069PH.21.030.13867

Kłopoty uchodźców czy kłopoty z uchodźcami? Dipisi na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1945–1948

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 425–436
DOI 10.4467/20844069PH.21.031.13868

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.