Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Wszystkie artykuły, publikowane w kwartalniku, poddawane są wnikliwej procedurze recenzyjnej. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MEiN: 2019: 40 | 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Opublikowano online: 29 września 2022

Studia

Sortuj według

Escape from the battlefield and its immediate punishment in the oath of the Samnite Linen Legion (Liv. 10.38). Part 2

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 207-225
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.011.15672

Księgi województwa kijowskiego w czasie wygnania

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 227-244
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.012.15673

„Londyńska piękność”. Życie i twórczość brytyjskiej malarki Laury Alma-Tademy (1852–1909)

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 245-266
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.013.15674

Zbrodnie Niemców na Polakach w pierwszych miesiącach II wojny światowej 1939/1940

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 267-289
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.015.15675

Razem przeciw bolszewikom. Niemieckie próby nawiązania współpracy z Armią Krajową w drugiej połowie 1944 roku na przykładzie Inspektoratu AK Miechów

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 291-317
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.016.15676

Intelligence cooperation between Poland and Japan during the Second World War

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 319-342
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.017.15677

Przebieg i skutki czystki politycznej w okupowanej Japonii

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 343-367
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.018.15678

Edycje tekstów źródłowych

De artificio zuchari – rozdział o sztuce cukierniczej w Lumen apothecariorum Quirica de Augustisa z 1492 roku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 369-389
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.019.15679

Listy Wazów do pisarza i sędziego ziemskiego zatorskiego Jana Pisarzowskiego (1599–1679)

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 391-404
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.020.15680

Recenzje i omówienia

Wielka wojna wyzwań duchowych. Kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914–1920, red. Tomasz Pudłocki, Kamil Ruszała, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2020, 330 ss.

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 405-413
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.021.15681