The idea of the Ukrainian national unity in the community life of East Galicia in the XIXth century: conceptual analysis

Igor Raikivskyi

Abstrakt

This article presents a conceptual analysis of the promotion of Ukrainian national unity within the context of establishing modern Ukrainian national identity in the Eastern Galicia of the XIX century, spreading Ukrainophilism among the local Ruthenians through the prism of competing national and political aspirations. The author focuses on the relations among the Ukrainian public figures in Galicia and Naddniprianschyna, Ukraine-Poland relations in the region, the policy of Austro-Hungarian and Russian Empires regarding “the Ukrainian issue”. In terms of chronology, the article covers the period from the beginning of folk studies in Galicia, the activity of the ‘Ruthenian Triad’in the 1830s to the 1890s-early XXth century marked by dramatic changes in public consciousness and the crystallization of the concept of Ukraine’s political independence and national unity (i.e. “sobornist“). 

Słowa kluczowe: idea, jedność narodowa, ruch narodowy, Rusini / Ukraińcy galicyjscy, Galicja Wschodnia
References

Chynczewska-Hennel T., Gente Ruthenus – Natione Polonus,w:Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. Spotkania polsko-ukraińskie. Studia Ukrainica, рod red.S.Kozaka, Warszawa 1998, t.6–7

Gramatyka języka ruskiego (mało-ruskiego) napisana przez ks. Jόzefa Łozińskiego, Przemyśl1846

Himka J.-P., The Construction of Nationality in Galician Rus’: Iсarian Flights in Almost All Directions,in: Intellectuals and the Articulation of the Nation,ed. by R. G. Suny and M. D. Kennedy, Ann Arbor (Mich.) 1999, p. 109–164

HrochM., Evropská národnihnutiv19 stoleti. Společenské předpoklady uzniku novodobých národu, Praha 1986

Hroch M.,Malenarody Europy. Perspektywa historyczna, przeklad G.Pańko, Wrocław – Warszawa – Kraków 2008

Kappeler A.,Dieukrainische Nationalbewegungim Russischen Reichundin Galizien: Ein Vergleich, in: Entwicklungder Nationalbewegungenin Europa 1850–1914, herausgegeben von Heiner Timmermann, Berlin 1998, s. 175–196

Kozik J., Między reakcją rewolucią. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848–1849, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, t.CCCLXXXI. Prace historyczne, z. 52, Warszawa– Kraków 1975

Lewicki J.,Grammatik der ruthenischen oder klein Russischen Spraсhein Galizien, Przemyśl 1834

Magocsi P.-R., The Ukrainian National Revival: A New Analytical Framework,Canadian Journal of Studies of Nationalism, 1989, vol. XV, No102, p. 45–62

Moklak J., Hałyczyna contra Galicja. Ukraińskie szkolnictwo średnie i wyższe w debatach Sejmu Krajowego galicyjskiego, 1907–1914, Kraków 2013 

Moklak J., W walce o tożsamość Ukraińców. Zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach Galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866–1892, Kraków2004

Piątkiewicz L.,pieśniach ludu polskiego ruskiegow: Pątnik narodowy, wydany przez L. Piątkiewicza, Lwόw 1827, t. I, s. 90–128

Pieśni ludu ruskiego Galicyi zebrał Żegota Pauli, T. I,Lwόw 1839, T. II, Lwów 1840

Pieśni polskie ruskie ludu galicyjskiego. muzyką instrumentowaną przez Karola Lipińskiego zebrał wydał WacławzOleska,Lwόw1833

Podleski F., Rusofilizm ukrainizm,Lwόw 1931

Sosnowska D., Inna Galicja, Warszawa 2008

Stępień S., Borderland City: Przemyśand the Ruthenian National Awakeningin Galicia, w: Galicia: multicultured land, edited by C. Hannand P.-R. Magocsi, Toronto–Buffalo–London 2005, p. 52–70

Stryjek T., Jak“ powstał” narόukraiński? Konstrukcje historyka, w: Biuletyn PołudniowoWschodniego Instytutu Naukowego, Przemyśl 1997, nr3

Wasilewski L., Ukraińska sprawa narodowa w jej rozwoju historycznym, Warszawa–Krakόw 1925

Wendland A.-V.,Die Russophilenin Galizien. Ukrainische Konservativezwischen Österreich und Rußland, 1848–1915, Wien 2001

Wilson A.,Ukraińcy, z angielskiego przełożył M. Urbańsk, Warszawa, 2002

Wolff L.,The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political Culture, Stanford 2010

Zabrowarny S., Zwrotne momenty w rozwoju ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji na tle stosunków polsko-ukraińskich w Galicji(1848–1914), w: Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. Spotkaniapolsko-ukraińskie. StudiaUkrainica, Warszawa1999, t. 8–9

Zięba A.A.,Gente Rutheni, natione Poloni. Z problematyki kształtowana się ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji,w: Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, Krakόw 1995, t.II, s.61–77

Аркуша О., Мудрий М.,Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: ґенеза, етапи розвитку, світогляд, в: Вісник Львівського університету. Серія історична, Львів 1999, вип. 34

Возняк М.,Погляд на культурно-лїтературні зносини галицької України та росийської в І половині ХІХ в., Недїля, Львів 1911, ч. 43–44, 5 падолиста, с.3–10

Грицак Я., Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття, Київ 1996

Грушевський М., На українські теми. “О любви къ Отечеству и народной гордости”, Лїтературно-науковий вістник, Львів 1907, т. ХХХVІІІ, квітень – червень, с.111–124.

Єкельчик С.,Пробудження нації. До концепції історії українського національного руху другої половини ХІХ ст., Мельбурн 1994

Забужко О., Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу, 3-є видання, Київ 2006

Зашкільняк Л.,Методологічні аспекти світового історіографічного процесу і сучасна українська історична наука, в: Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія, за ред. Л. Зашкільняка, Львів 2004

Зашкільняк Л., Михайло Драгоманов, соціалізм і польський соціалістичний рух, в: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану Ф. Стеблія, Львів 2001, вип. 9

Каппелер А., Національний рух українців у Росії та Галичині: спроба порівняння, в: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, Київ 1992, вип. 1

Лисяк-Рудницький І., Інтелектуальні початки нової України, в: його ж. Історичні есе: У 2-х т., Київ 1994, т. 1, с.173–191

Лисяк-Рудницький І., Проблеми термінології і періодизації в українській історії, в: його ж. Історичні есе: У 2-х т., Київ 1994, т. 1

Лисяк-Рудницький І., Структура української історії в ХІХ столітті, в: його ж. Історичні есе: У 2-х т., Київ 1994, т. 1

Лисяк-Рудницький І., Українці в Галичині під австрійським пануванням, в: його ж. Історичні есе: У 2-х т., Київ 1994, т. 1

Любченко В., Москвофільський фактор в політиці Російської імперії напередодні та на початку Першої світової війни, в: Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст., Київ 2003, вип. VI 

Маѓочій П.-Р., Україна. Історія її земель та народів, авторизований переклад з англ.: Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук, Ужгород 2012

Маґочій П.-Р., Мовне питання як фактор національного руху, в: Галичина. Історичні есе, Львів 1994

Маґочій П.-Р., Українське національне відродження. Нова аналітична структура, Український історичний журнал, Київ 1991, № 3

Маслійчук В., “Від України до Малоросії”: регіональні назви та національна історія, в: Україна. Процеси націотворення, упорядник А. Каппелер, переклад з німецької, Київ 2011

МиллерА., Украинский вопрос в Российской империи, Киев 2013, с. 128, 211–213. (Серия “Золотые ворота”, вып. 3)

Мудрий М., Австрорусинство в Галичині: спроба окреслення проблеми, в: Вісник Львівського університету. Серія історична, Львів 2000, вип. 35–36

Мудрий М., Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського собору 1848 року, в: Вісник Львівського університету. Серія історична,Львів 2009, вип. 44

Мудрий М., Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії, в: Вісник Львівського університету. Серія історична, Львів 2002, вип. 37, част. 1

НахлікЄ., Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У 2-х т., Київ 2007, т.1: Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія    

Педич В., Історична школа Михайла Грушевського у Львові (1894–1914 рр.) , Івано-Франківськ 1997

Райківський І., Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830–1840-х рр., Український історичний журнал, Київ 2009, №1, с. 39–55

Райківський І., Січневе повстання 1863–1864 рр. як чинник активізації українського національного руху в Східній Галичині в останній третині ХІХ ст. в: Galicja a powstanie styczniowe, pod red. M. Hoszowskiej, A. Kawaleci, L. Zaszkilniaka, Warszawa–Rzeszów, s. 411–425.

Сарбей В. Г., Етапи формування української національної самосвідомості (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.), Український історичний журнал, Київ 1993, № 7–8, с. 3–16

Світленко С.І., Українські громади другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (особливості ідеології та діяльності), в: його ж. Світ модерної України кінця ХVІІІ – початку ХХ століття. Збірник наукових праць, Дніпропетровськ 2007

Середа О., Між польським слов’янофільством та російським панславізмом. Сприйняття та розвиток слов’янських ідей серед українських (руських) громадських діячів підавстрійської Галичини у 60-х роках ХІХ століття, Львів 2012

Середа О., Національна свідомість і політична програма ранніх народовців у Східній Галичині (1861–1867), в: Вісник Львівського університету. Серія історична, Львів 1999, вип. 34

Стеблій Ф.,Початки українського національного руху в Галичині, в: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, Львів 1995, вип. 2

Студинський К.,Слідами Куліша, в: Записки НТШ. Праці історично-філологічної секції, Львів 1928, вип. CXLVIII

Сухий О., Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській ду­м­ці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті), Львів 2003

Турій О., Українська “Весна народів”, в: Головна Руська Рада (1848–1851): Протоколи засідань і книга кореспонденції, за ред. О. Турія, упорядники У. Кришталович та І. Сварник, Львів 2002

“Украинская” болезнь русской нации, составитель серии М.Б. Смолин, Москва 2004

Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. Сборник, вступ. статья и комментарии М.Б. Смолина, Москва 1998

Франко І., Українці, в: його ж. Зібрання творів, у 50-ти томах, Київ 1984, т. 41

Химка І.-П., Український національний рух у Галичині в світлі нових теоретичних праць про націоналізм і національні рухи, в: Другий Міжнародний конгрес україністів, 22–28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Історія, Львів 1994, ч. 1

Химка І.-П., Український національний рух у Галичині ХІХ ст. в світлі нових теоретичних праць про націоналізм і національні рухи, в: Формування української нації: історія та інтерпретації. Матеріали круглого столу істориків України (Львів – Брюховичі, 27 серпня 1993 р.), Львів 1995

Чорновол І.,Польсько-українська угода 1890–1894 рр., Львів 2000

Широкорад А.,Украина – противостояние регионов, Москва 2010

Шпорлюк Р., Імперія та нації: з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі, переклад з англ. Г.Касьянова за участі М.Климчука та М.Рябчука, Київ 2000

Шпорлюк Р., Створення України, Людина і світ, Київ 2000, № 3

Яновський М., ХІХ століття у дзеркалі польської історіографії (1980–2002), в: Україна модерна, Київ – Львів 2005, ч. 9

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.