Prace Historyczne,2014, Numer 141 (2), Unia horodelska 1413

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2014
Redaktor zeszytu: Lidia Korczak
Recenzent zeszytu: Krzysztof Ślusarek

Na najbliższy numer „Prac Historycznych” składa się osiemnaście artykułów uznanych historyków polskich i zagranicznych, głównie litewskich. Motywem przewijającym się przez wszystkie teksty jest polsko-litewska unia w Horodle. W ten sposób grono badaczy swoimi studiami uszanowało związek Polski i Litwy w jego sześćsetlecie. Prezentowane artykuły stanowią swego rodzaju monografię, ukazując unię horodelską i pamięć o niej w wielu aspektach. Choć, z oczywistych względów, wydarzeniu z 1413 roku historiografia polska oraz litewska poświęciły już wiele uwagi, zebrane studia stanowią oryginalny i ważny wkład w badania nad unią w Horodle.

Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, Władysław Jagiełło, monarcha, legitymizacja władzy, królewscy doradcy, zjazdy generalne, wasal, Witold Kiejstutowicz, wielki książę litewski, unia Polski z Litwą, bizantyńsko-ruskie malowidła, katedra w Sandomierzu, Anna Cylejska, unia kościelna, wielki książę Witold, unia horodelska, sukcesja tronu, arcybiskup Mikołaj Trąba, adopcja herbowa, dokumenty unijne, Kościół polski, ustawodawstwo synodalne, kaznodziejstwo, sieć parafialna, królowa Jadwiga, Wielkie Księstwo Litewskie, Kościół katolicki, katolicyzacja, fundacje kościelne, Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, negocjacje unijne, instrument notarialny, panowie koronni, sejm lubelski 1569 roku, unia polsko-litewska, posłowie koronni, dyskusja sejmowa, federacja polsko-litewska, walka stronnictw politycznych, katolicka konfesjonalizacja, dynastia Wazów, pamięć historyczna, tożsamość narodowa, tradycja unijna, comparative research on empires, historical culture of the interwar Lithuania, Kazys Pakštas, Vytautas Alantas, Antanas Smetona, Gintaras Beresnevičius, polityka jagiellońska, tożsamość zbiorowa, szlachta prowincjonalna, unia Polski i Litwy, kariera urzędnicza, uczestnicy zjazdu horodelskiego, nadanie, beneficium, latyfundium, bojarzy, Żmudź, feudalizm, sobór w Konstancji, monarchia jagiellońska, proces doktrynalny i prawny, chrystianizacja Żmudzi, zakon krzyżacki, sąd polubowny, negocjacje dyplomatyczne, subarbiter Benedykt Makrai, ruch husycki, Korona Czeska, Wacław IV, uniwersytet, przymierze czesko-polskie, gramoty, latopisarstwo

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Monarchia w poszukiwaniu nowego status quo. Sytuacja polityczna w Koronie przed unią horodelską, 1399–1413

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 195–220
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.010.2738

Monarcha i wasal: Witold a unia horodelska

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 221–233
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.011.2739

Bizantyńskie freski w sandomierskiej katedrze: królewski dar na chwałę Bożą czy odblask idei unii horodelskiej?

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 235–255
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.012.2740

Twórcy unii horodelskiej

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 257–287
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.013.2741

Kościół katolicki w Królestwie Polskim w czasach Władysława Jagiełły

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 289–313
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.014.2742

Polityka króla Władysława II Jagiełły wobec Kościoła katolickiego na ziemiach ruskich Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 315–337
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.015.2743

Miejsce unii horodelskiej w polsko-litewskich negocjacjach unijnych w latach 1492–1506

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 339–365
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.016.2744

Posłowie koronni na sejmie unii lubelskiej (unie polsko-litewskie w dyskusji sejmowej)

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 367–383
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.017.2745

Tradycja unii horodelskiej jako argument polityczny w stosunkach polsko-litewskich w czasach Wazów. Przyczynek do badań

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 385–393
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.018.2746

500-letnia rocznica unii horodelskiej 1413 roku. Między kulturą polityczną a pamięcią historyczną

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 395–407
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.019.2747

Imperial Past of Ancient Lithuania in the Historical Memory of the Modern Independent Lithuania

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 409–433
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.020.2748

Horodło z perspektywy XX–XXI wieku: pamięć modernizacji, pamięć republiki, pamięć imperium

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 435–458
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.021.2749

Szlachta prowincjonalna wobec unii polsko-litewskiej

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 459–480
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.022.2750

Polityka nadań wielkich książąt litewskich na Żmudzi w pierwszej połowie XV wieku

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 481–510
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.023.2751

Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 511–529
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.024.2752

Zakon krzyżacki wobec Polski i Litwy w latach 1411–1414

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 531–553
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.025.2753

Czechy wobec państw Władysława Jagiełły do 1419 roku. Zarys problemu

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 555–582
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.026.2754

Wielkie Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie za czasów Jagiełły i Witolda w latopisarstwie ruskim

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 583–597
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.027.2755

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.