Polityka nadań wielkich książąt litewskich na Żmudzi w pierwszej połowie XV wieku

Eugenijus Saviščevas

Abstrakt
The endowment policy of the grand Lithuanian dukes in Zmudz in the first half of the 15th century
 
The protracted conflict for the throne between the offsring of Giedymin resulted in numerous endowments of successive rulers of Lithuania for the Lithuanian boyars as well as the extension of the rights to own patrimonies and benefices. Samogitia was practically excluded from this process due to the fact that towards the beginning of the 15th century, it fell under the rule of the Teutonic Order; this situation continued after the incorporation of Zmudz into the Grand Lithuanian Duchy in 1409. The Order continued to have its claims with regard to Zmudz right up to the year 1422. The weakness of the grand dukes which revealed itself from time to time as well as the activity of the Teutonic Order, made it difficult for the Lithuanian rulers to create a wider class of people who remained in the service of the state, that is boyars. That is why, the grand duke Witold began to grant endowments and land to the Zmudz nobles and in this way led to the formation of the local boyar class. The analysis of the endowment acts (altogether 75) from the times of the rule of Witold, Zygmunt Kiejstuto-
wicz and those granted at the beginning of the rule of Casimir the Jagiellon (until the end of 1447) shows that the large land holdings (latyfundia) in Zmudz arose not earlier than at the beginning of the rule of Casimir the Jagiellon and because of the haste with which the numerous benefices had been granted, no strong personal and emotional bonds between the ruler and the numerous Zmudz boyar class had been formed.
Słowa kluczowe: nadanie, beneficium, latyfundium, bojarzy, Żmudź, feudalizm
References

BIBLIOGRAFIA

1413 m. Horodlės aktai (Dokumentai ir tyrinėjimai) /Akty Horodelskie 1413 roku (Dokumenty studia), oprac. J. Kiaupienė, L. Korczak, Vilnius–Kraków 2013.

Akty otnosiaščiesia k istorii Južnoj Zapadnoj Rossii, t. 1, Sankt Peterburg 1863.

Almonaitis V., Vakarų Lietuva XIII–XV amžiuje, Kaunas 2013.

Almonaitis V., Žemaitijos politinė padėtis 1380–1410 metais, Vilnius 1998.

Błaszczyk G., Diecezja żmudzka od XV wieku do początku XVII wieku. Uposażenie, Poznań 1992.

Backus O.P., The Problem of Feudalism in Lithuania, 1506–1548, „Slavic Review”, December 1962, vol. 21, nr 4, s. 639–659.

Baronas D., Žemaičių krikštas Jono Dlugošo kronikos šviesoje [w:] Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, Vilnius 2011, s. 23–30.

Codex Mednicensis seu Samogitae dioecesis, collegit P. Jatulis, t. 1, Roma 1984.

Gudavičius E., Lietuvos europėjimo kelias: istorinės studijos, Vilnius 2002, s. 87–111.

Jablonskis K., Archyvinės smulkmenos [w:] Praeitis, t. 2, Kaunas 1933, s. 412–436.

Jablonskis K., Lietuvos valstybės ir teisės istorija iki XVI a. vidurio [w:] idem, Istorija ir jos šaltiniai, Vilnius 1979.

Jakubovskyi J., Zemskie privilei Velikogo Knjažestva Litovskogo, „Žurnał Ministerstva Narodnogo Prosveščenia” 1903, t. 347, nr 6, s. 245–303.

Jasinskyi M., Ustavnya zemskya gramoty litovsko-russkogo gosudarstva, Kiev 1889.

Krasauskaitė M., Die litauischen Adlelsprivilegien bis zum Ende des XV Jahrhunderts, Leipzig 1927.

Kościół ewangelicko-reformowany Kielmach: rys historyczny na dokumentach urzędowych, oprac. B. Grużewski, Warszawa 1912, s. 346.

Lietuvos Metrika. Kn. 1 (1380–1584). Užrašymų knyga 1, parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius 1998.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr 3 (1440–1498). Užrašymų knyga 3, parengė L. Anužytė, A. Baliulis, Vilnius 1998. Lietuvos Metrika. Kn. 8, parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius, Vilnius 1995, s. 182–184.

Lietuvos Metrika. Kn. 9 (1511–1518). Užrašymų knyga 9, parengė K. Pietkiewicz, Vilnius 2003.

Lietuvos Metrika. Kn. 12 (1522–1529). Užrašymų knyga 12, parengė D. Antanavičius, 
A. Baliulis, Vilnius 2001.

Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje, t. 1: Tekstai, sudarė K. Jablonskis, Kaunas 1941.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr 25 (1387–1546). Užrašymų knyga 25, parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, Vilnius 1998.

Lietuvos Metrika. Kn. 225 (1528–1547). 6-oji Teismų bylų knyga, parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, Vilnius 1995.

Lubavskyi M., Litovsko-russkij sejm. Opyt po istorii učreždenya v sviazi s vnutrennim stroem vnešnej žizniu gosudarstva, Moskva 1910.

Lubavskyi M., Očerk istorii litovsko-russkogo gosudarstva do Lublinskoj inii vklučitel‘no, Моskva 1910.

Łowmiański H., Zagadnienie feudalizmu W. Księstwie Litewskiem [w:] Pamiętniki VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Wilnie 17–20 września 1935 r., Lwów 1935, s. 209–219.

Malczewska M., Latyfundium Radziwiłłów XV do połowy XVI wieku, Warszawa–
–Poznań 1985.

Monumenta medii aevi res gestas Poloniae illustrantia, t. 14, Kraków 1894, s. 529–531.

Ochmański J., Powstanie rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego (1387–1550). Ze studiów nad rozwojem wielkiej własności na Litwie Białorusi średniowiczu, Poznań 1963.

Pavlov-Sil‘vanskyi N.P., Feodalizm v Rossii, Moskva 1988.

Petrauskas R., Feodalizmo problema ir diduomenės titulai [w:] Lietuvos istorija, t. 4, Nauji 
horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 m
., Vilnius 2009, s. 226–234.

Petrauskas R., Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje –XV a. Sudėtis–Struktūra–Valdžia, Vilnius 2003.

Petrauskas R., Vasalinių santykių užuomazgos ir bajorų luomo požymiai [w:] Lietuvos istorija, t. 3, XII a.–1385 m. Valstybės iškilimas tarp rytų ir vakarų, Vilnius 2011, s. 251
–255.

Pietkiewicz K., Kieżgajłowie ich latyfundium do połowy XVI wieku, Poznań 1982.

Rowell S.C., Išdavystė ar paprasti nesutarimai? Kazimieras Jogailaitis ir Lietuvos diduomenė 1440–1481 metais [w:] Lietuvos valstybė XII–XVIII a., Vilnius 1997, s. 45–74.

Rowell S.C., Rusena karas Žemaičiuose: keletas pastabų apie 1442 m. privilegijos genezę, „Žemaičių praeitis”, t. 8, Vilnius 1998, s. 5–28.

Saviščevas E., Suvaldyti chaosą: bandymas naujai tirti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero suteikčių knygą [w:] Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, Vilnius 2008, s. 115–173.

Saviščevas E., Žemaitijos savivalda ir jos valdžios elitas 1409–1566 metais, Vilnius 2010.

Tymieniecki K., Wpływy feudalne Polsce na LitwieUwagi do dyskusji na IV zjeździe historyków polskich Wilnie, „Ateneum Wileńskie” 1936, t. 11, s. 1–19.

Ukrain‘ski hramoty, t. 1, XIV v. 1. poł. XV v., pidg. V.A. Rozov, Kiev 1928.

Ukrain‘ski hramoty XV st., pidg. V.M. Rusanivs‘kij, Kiev 1965.

Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386–1430, red. J. Ochmański, Warszawa–Poznań 1986.

Zbiór praw litewskich od roku 1389 do roku 1529. Tudzież rozprawy sejmowe tychże prawach od roku 1544 do roku 1563, Poznań 1841.

Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVII a./Privilegia terrestria Samogitiensia saec. XV–XVII, „Historiae Lituaniae Fontes Minores”, t. 6, parengė D. Antanavičius, E. Saviščevas, Vilnius 2010.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.