Imperial Past of Ancient Lithuania in the Historical Memory of the Modern Independent Lithuania

Zenonas Norkus

Abstrakt
The paper is an inquiry into the origins and impact on the historical culture of modern Lithuania of the view of GDL as an empire. The inventor or discoverer of the GDL as empire was a Lithuanian geographer and geopolitician Kazys Pakštas (1893–1960), who provided seminal imperiological analysis of the ancient Lithuanian polity in his book Political Geography of Baltic Republics (1929). This work was probably the main source of inspiration for the Antanas Smetona (1874–1944), who was Lithuanian President in the years 1926–1940. He repeatedly designated GDL as an empire in his speeches, starting with the celebration of the 500th death anniversary of Vytautas Magnus in 1930. An important exponent of this idea was Vytautas Alantas (1902–1990), who served as editor-in-chief of a semi-official newspaper “Lietuvos Aidas” in 1934–1939 and contributed to the discourse on GDL as an empire in the Lithuanian diaspora. Because of ideological reasons, the subject of ancient Lithuanian imperialism was avoided by Lithuanian historians in the Soviet era. In the post-communist times, Gintaras Beresnevičius (1961–2006) resurrected and popularized the idea of GDL as an empire to legitimize the Eastern strategy of the foreign policy of the contemporary Lithuanian state and to mythologize the challenges of the Lithuanian membership in the European Union. Because of the mainstream historiography’s commitment to hermeneutic methodology (historism), Lithuanian academic historiography in the interwar period remained cautious about the very idea of GDL as an empire. 
Słowa kluczowe: comparative research on empires, historical culture of the interwar Lithuania, Kazys Pakštas, Vytautas Alantas, Antanas Smetona, Gintaras Beresnevičius
References

BIBLIOGRAFIA

Acta patriarchatus Constantinopolitani, vol. 1, hrsg. F. Miklosich, J. Müller, Vindobonae 1860.

Adshead S.A.M., Central Asia in World History, New York 1993.

Alantas V., Tauta istorijos vingiais: ideologiniai mąstymai, Chicago 1990.

Alantas V., Žygiuojanti tauta, Kaunas 1990.

Alekna A., Lietuvos istorija, Kaunas 1911.

Andrijauskas A., LDK europėjimo tendencijos ir kultūrinio tapatumo paieškos tarp Rytų ir Vakarų [in:] A. Andrijauskas (ed.), Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, Vilnius 2006.

Batūra R., Lietuva tautų kovoje prieš Aukso Ordą. Nuo Batu antplūdžio iki mūšio prie Mėlynųjų Vandenų, Vilnius 1975.

Beresnevičius G., Imperijos darymas. Lietuviškos ideologijos metmenys. Europos Sąjunga ir Lietuvos geopolitika XXI a. pirmoje pusėje, Vilnius 2003.

Bömelburg H.-J., Czy Rzeczpospolita była imperium? Imperial turn historiografii, struktury państwowe Europie Środkowowschodniej imperialna warstwa pojęciowa XVI–XVII wieku [in:] B. Dybaś, P. Hanczewsky, T. Kempa (eds.), Rzeczpospolita XVI–XVIII wieku. Państwo czy wspólnota?, Toruń 2007, s. 43–57.

Bučys A., Barbarai vice versa klasikai: centras ir periferija rašytojo strategijose, Vilnius 2008.

Budreckis A.M., Algirdas. Senovės Lietuvos valstybininkas, jo veikla ir laikai, New York 1981.

Bull H., The Anarchical Society. Study of Order in World Politics, London 1977.

Bumblauskas A., Senosios Lietuvos istorija 1009–1795, Vilnius 2005.

Cesevičius D., Lietuvos ūkio istorijos eskizai, Vilnius 1960.

Collier D., Adcock R., Democracy and Dichotomies. Pragmatic Approach to Choices about Concepts, “Annual Review of Political Science” 1999, vol. 2, p. 537–565.

Doyle M., Empires, Ithaca–London 1986.

Eisenstadt S.N., The Political Systems of Empires, New York 1963.

Ferguson N., Colossus. The Price of America’s Empire, New York 2004.

Finer S.E., The History of Government from the Earliest Times, vol. 1–3, Oxford 1997.

Folz R., The Concept of Empire in Western Europe from the Fifth to the Fourteenth Century, 2nd ed., London 1969.

Gedgaudas Č., Mūsų praeities beieškant, Mexico 1972, 2nd ed., 1992.

Gieda A., Istoriografija ir visuomenė: istorika, istoriko profesijos ir istorinės kultūros aspektai Lietuvoje 19041940 m., daktaro disertacija, humanitariniai mokslai, istorija 
(05 H), Vilnius 2013.

Halecki O., Idea jagiellońska, Lwów 1937.

Halecki O., Imperialism in Slavic and East European History, “The American Slavic and East European Reviews” 1952, vol. 11, p. 1–26.

Ivinskis Z., Lietuvos istorija iki Vytauto Didžiojo mirties, Roma 1978.

Jurkiewicz J., Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia początkach Litwy, cz. 1: kręgu latopisów litewskich, Poznań 2012.

Kolankowski L., Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, vol. 1: 1377–
–1499
, Warszawa 1930.

Koneczny F., Dzieje Rosyi, vol. 1: Do roku 1449, Warszawa 1917.

Łowmiański H., Polityka Jagiellonów, wyd. 2, Poznań 2006.

Łowmiański H., Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983.

Łowmiański H., Studja nad początkami społeczeństwa państwa litewskiego, vol. 1–2, Wilno 1931–1932.

Mačiulis D., Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927–1940 metais, Vilnius 2005.

Mačiulis-Maironis J. [Š. M-lis], Lietuvos istorija: su kunigaikščių paveikslais ir žemlapiu, parašė Maironis (Š. M-lis). 3-ią kartą atspausta ir partaisyta, Petropilis 1906.

Machovenko J., Nelietuviškų žemių teisinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
(XIV–XVIII a.)
, Vilnius 1999.

Mickūnaitė G., Empire as Nostalgia, or la recherche de terres perdues, “Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space” 2004, nr 4.

Mickūnaitė G., Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis, Vilnius 2008.

Muldoon J., Empire and Order. The Concept of Empire, 800–1800, Houndmills 1999.

Münkler H., Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, Berlin 2005.

Nikžentaitis A., The Imperial Diplomacy of Lithuania, “Lithuanian Foreign Policy 
Review” 2005, No. 1–2, p. 41–47.

Norkus Z., Imperium litewskie międzyjednostkowych społecznościach systemach politycznych. Studium przypadku, “Politeja” 2011, vol. 2, p. 129–153.

Norkus Z., Nepasiskelbusioji imperija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios imperijų istorinės sociologijos požiūriu, Vilnius 2009.

Nowak A., History and Geopolitics. Contest for Eastern Europe, Warszawa 2008.

Nowak A. (ed.), Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, Warszawa 2010.

Obolensky D., The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500–1453, London 1971.

Ozolas R., Supratimai. Parinktos 1956–2006 metų metafizinio dienoraščio mintys, Vilnius 2007.

Pakštas K., Baltijos respublikų politinė geografia, Kaunas 1929.

Pakštas K., Lietuva Eikumenos erdvėje [in:] K. Pakštas, Kultūra, civilizacija, geopolitika, Vilnius 2003.

Pakštas K., Lietuvių genijaus dispersija ir ateities perspektyvos, “Židinys”1929, vol. 12.

Pakštas K., Lietuvos valstybės plotai ir sienos, “Lietuvių enciklopedija” 1968 (Boston), vol. 15, p. 450–464.

Pficneris J., Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas, Kaunas 1930.

Rowell S.C., Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva. Pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295–1345, Vilnius 2004.

Rowell S.C., Lithuania Ascending. Pagan Empire within East-Central Europe, 1295–
–1345
, Cambridge 1994.

Smetona A., Lietuvių tauta ir jos paskirtis, paskaita Politinių ir Socialinių Mokslų Institute, 1936.03.24.

Smetona A., Pasakyta parašyta, vol. 2: 1935–1940, Boston 1974.

Smetona A., Raštai, vol. 1: Vienybės gairėmis, Kaunas 1930.

Smetona A., Raštai, vol. 4: Atgimstant, Kaunas 1931.

Sužiedėlis S., Vytautas Didysis ir jo žygiai, Kaunas 1935.

Šabul‘do F., Vitovt Timur: protivniki ili strategičeskie partnery? [in:] I. Valikonytė, E. Meilus, A. Mickevičius (eds.), Lietuva ir jos kaimynai. Nuo normanų iki Napoleono, Vilnius 2001, p. 95–106.

Šalkauskis S., Sur les confins de deux mondes. Essai synthétique sur le Probleme de la civilisation nationale en Lithuanie, Genève 1919.

Urban W., Žalgiris ir kas po jo: Lietuva, Lenkija ir Vokiečių Ordinas – nemirtingumo beeieškant, Vilnius 2004.

Watson A., The Evolution of International Society, London 1992.

Wight M., Systems of States, Leicester 1977.

Zielonka J., Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union, Oxford 2006.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.