Posłowie koronni na sejmie unii lubelskiej (unie polsko-litewskie w dyskusji sejmowej)

Marek Ferenc

Abstrakt
Crown deputies at the seym of the union of Lublin (polish-lithuanian unions in the parliamentary debate)
 
In the article the author tries to describe and characterize the group of Crown deputies to the Lublin Seym of 1569; initially the group consisted of 95 and then of 113 deputies – after incorporating 18 representatives of the provinces taken away from Lithuania and incorporated into Poland in the course of the Seym session. Following an analysis of the numerous and heated debates devoted to the new shape of the Polish-Lithuanian union, the author comes to the conclusion that the Crown deputies emphasized the continuity of the union, by recalling those legal acts and agreements which supported their strivings to conclude a unitary union. Ultimately, confronted by the course of events and the uncompromising attitude of the Lithuanians, the deputies displayed a certain degree of flexi­bility and the union of Lublin became closer to a federation of states.
Słowa kluczowe: sejm lubelski 1569 roku, unia polsko-litewska, posłowie koronni, dyskusja sejmowa
References

BIBLIOGRAFIA

Akta unii Polski Litwą 1385–1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932.

Bodniak S., Drohojowski Stanisław, PSB, t. 5, Kraków 1939–1946.

Bodniak S., Mikołaj Rej na sejmach, „Pamiętnik Literacki” 1928, R. 25.

Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku, oprac. I. Kaniewska, Wrocław 1980.

Dnevnik lublinskago sejma 1569 goda, izd. M.O. Kojalovič, St. Petersburg 1869.

Dyaryusz sejmu piotrkowskiego 1565, poprzedzony kroniką 1559–1562, objaśnił W. Chomętowski, Warszawa 1868.

Ferenc M., Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja ludzie, Kraków 1998.

Ferenc M., Działalność sejmowa Mikołaja Reja [w:] Mikołaj Rej Nagłowic pięćsetletnią rocznicę urodzin, red. W. Kowalski, Kielce 2005.

Janiszewska-Mincer A., Rzeczpospolita Polska latach 1600–1603 (Narastanie konfliktu między Zygmuntem III Wazą stanami), Bydgoszcz 1984.

Jučas M., Unia polsko-litewska, tłum. A. Firewicz, Toruń 2004.

Kaniewska I., Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta 1548–1572, Kraków 1974.

Kaniewska I., Strzała Piotr, PSB, t. 44, Kraków 2007.

Kolankowski L., Posłowie sejmów koronnych Zygmunta Augusta, „Reformacja Polsce” 1928, t. 5, s. 121–138.

Konopczyński W., Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948.

Korolko M., Seminarium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści kancelarii królewskiej Zygmunta Augusta, Warszawa 1991.

Kurtyka J., Problem identyczności urzędów ziemskich krakowskich nadwornych w wiekach XIV–XVI [w:] Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej państw ościennych, red. A. Gąsiorowski, R. Skowron, Kraków 1996.

Lepszy K., Bniński Stanisław, PSB, t. 2, Kraków 1936.

Lepszy K., Czarnkowski Stanisław Sędziwój, PSB, t. 4, Kraków 1938.

Lepszy K., Firlej Mikołaj, PSB, t. 7, Kraków 1948–1958.

Lesmaitis G., LDK samdomoji kariuomenė XV a. pabaigoje–XVI a. antrojoje pusėje
Vilnius 2010.

Lulewicz H., Gniewów unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie latach 1569–1588, Warszawa 2002.

Lustracja dóbr królewskich województwa mazowieckiego 1565, wyd. P. Gieysztorowa, cz. 3, Warszawa 1968.

Łowmiański H., Polityka Jagiellonów, Poznań 2006.

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. Turowicz, Kraków 1858.

Plewczyński M., Materiały do zagadnienia liczebności organizacji wojska polskiego latach 1506–1673, „Studia Materiały do Historii Wojskowości” 1990, t. 33, s. 334–343.

Plewczyński M., Żołnierz obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta. Studia nad zawodem wojskowym XVI w., Warszawa 1985.

Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, oprac. W. Uruszczak, I. Kaniewska, M. Ferenc, J. Byliński, red. I. Kaniewska, Warszawa 2013.

Red., Marszewski Wojciech, PSB, t. 20, Wrocław 1975.

Rejestr senatorów posłów na sejmie walnym warszawskim 9 lutego–21 marca 1600 r., oprac. A. Radaman, M. Ferenc, „Prace Historyczne” (ZNUJ) 2004, z. 131.

Sipayłło M., Leszczyński Rafał, PSB, t. 17, Wrocław 1972.

Sucheni-Grabowska A., Sienicki Mikołaj, PSB, t. 37, Warszawa 1996–1997.

Urzędnicy centralni dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII w. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994.

Urzędnicy centralni nadworni Polski XIV–XVIII w. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992.

Urzędnicy kujawscy dobrzyńscy XVI–XVIII w. Spisy, oprac. K. Mikulski, W. Stanek, przy współudziale Z. Górskiego, R. Kabacińskiego, Kórnik 1990.

Urzędnicy województwa bełskiego ziemi chełmskiej XIV–XVIII w. Spisy, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992.

Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII w. Spisy, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, Kórnik 1993.

Volumina Legum, t. 2, wyd. J. Ohryzko, St. Petersburg 1859.

Zieliński R., Wojewoda płocki Grzegorz Zieliński († 1599), „Notatki Płockie” 1957, nr 6.

Źrzódłopisma do dziejów unii, cz. 2, oddz. 1, wyd. T. Działyński, Poznań 1861.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.