Prace Historyczne,2014, Numer 141 (2), Unia horodelska 1413

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2014
Redaktor zeszytu: Lidia Korczak
Recenzent zeszytu: Krzysztof Ślusarek

Na najbliższy numer „Prac Historycznych” składa się osiemnaście artykułów uznanych historyków polskich i zagranicznych, głównie litewskich. Motywem przewijającym się przez wszystkie teksty jest polsko-litewska unia w Horodle. W ten sposób grono badaczy swoimi studiami uszanowało związek Polski i Litwy w jego sześćsetlecie. Prezentowane artykuły stanowią swego rodzaju monografię, ukazując unię horodelską i pamięć o niej w wielu aspektach. Choć, z oczywistych względów, wydarzeniu z 1413 roku historiografia polska oraz litewska poświęciły już wiele uwagi, zebrane studia stanowią oryginalny i ważny wkład w badania nad unią w Horodle.

Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, Władysław Jagiełło, monarcha, legitymizacja władzy, królewscy doradcy, zjazdy generalne, wasal, Witold Kiejstutowicz, wielki książę litewski, unia Polski z Litwą, bizantyńsko-ruskie malowidła, katedra w Sandomierzu, Anna Cylejska, unia kościelna, wielki książę Witold, unia horodelska, sukcesja tronu, arcybiskup Mikołaj Trąba, adopcja herbowa, dokumenty unijne, Kościół polski, ustawodawstwo synodalne, kaznodziejstwo, sieć parafialna, królowa Jadwiga, Wielkie Księstwo Litewskie, Kościół katolicki, katolicyzacja, fundacje kościelne, Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, negocjacje unijne, instrument notarialny, panowie koronni, sejm lubelski 1569 roku, unia polsko-litewska, posłowie koronni, dyskusja sejmowa, federacja polsko-litewska, walka stronnictw politycznych, katolicka konfesjonalizacja, dynastia Wazów, pamięć historyczna, tożsamość narodowa, tradycja unijna, comparative research on empires, historical culture of the interwar Lithuania, Kazys Pakštas, Vytautas Alantas, Antanas Smetona, Gintaras Beresnevičius, polityka jagiellońska, tożsamość zbiorowa, szlachta prowincjonalna, unia Polski i Litwy, kariera urzędnicza, uczestnicy zjazdu horodelskiego, nadanie, beneficium, latyfundium, bojarzy, Żmudź, feudalizm, sobór w Konstancji, monarchia jagiellońska, proces doktrynalny i prawny, chrystianizacja Żmudzi, zakon krzyżacki, sąd polubowny, negocjacje dyplomatyczne, subarbiter Benedykt Makrai, ruch husycki, Korona Czeska, Wacław IV, uniwersytet, przymierze czesko-polskie, gramoty, latopisarstwo

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Monarchia w poszukiwaniu nowego status quo. Sytuacja polityczna w Koronie przed unią horodelską, 1399–1413

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 195–220
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.010.2738

Monarcha i wasal: Witold a unia horodelska

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 221–233
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.011.2739

Bizantyńskie freski w sandomierskiej katedrze: królewski dar na chwałę Bożą czy odblask idei unii horodelskiej?

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 235–255
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.012.2740

Twórcy unii horodelskiej

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 257–287
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.013.2741

Kościół katolicki w Królestwie Polskim w czasach Władysława Jagiełły

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), s. 289–313
Data publikacji online: 15 stycznia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.14.014.2742

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.