Unieważnić „stalinowski rozbiór” Uniwersytetu Jagiellońskiego – walka o powrót  oderwanych wydziałów w latach 1956–1957

Wanda Łuczak

Abstrakt

CANCEL THE ‘STALINIST DIVISION’ OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY – THE STRUGGLE TO RESTORE THE LOST FACULTIES IN THE YEARS 1956-1957

The article portrays events from the most recent history of the Jagiellonian University. In the 1950s the communist politicians tried to weaken the position of the University by separating its numerous faculties and transforming them into independent institutions of higher education. The most painful was the loss of the faculties of medicine, agriculture and theology. The role of the University was marginalized and the number of students decreased. The transformations in October 1956 brought the hope that the University might one day regain its previous glory. The new authorities of the University with the rector Zygmunt Grodziński struggled to restore with the Academy of Medicine, College of Agriculture and the Faculty of Theology to the Jagiellonian University. The authorities of the Academy of Medicine were unanimous in the question of merging with the University, and so were the officials at the Faculty of Theology. Nevertheless, at the College of Agriculture the opinions were divided. Talks held between government authorities and party representatives in Warsaw and Cracow did not bring any results. Almost two years of efforts were unsuccessful as the authorities did not agree to admit that the school reform of the Stalinist times was a mistake.
 

Słowa kluczowe: Uniwersytet Jagielloński, PRL, szkolnictwo wyższe, Akademia Medyczna w Krakowie, Październik 1956, Wyższa Szkoła Rolnicza
References

Źródła:
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego: Protokoły z posiedzeń Senatu UJ z lat 1953–1961, Akta Biura Jubileuszowego, Protokoły z posiedzeń Senatu Akademii Medycznej w Krakowie z lat 1955–1959.
Archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Protokoły z posiedzeń Senatu Akademickiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie za lata 1953–1960, Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Zootechnicznego 1953–1959, Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Rolniczego 1953–1959.
Archiwum Narodowe w Krakowie: KU PZPR przy UJ.
Czasopisma: „Dziennik Polski”, „Echo Krakowa”, „Życie Szkoły Wyższej”.
Opracowania:
Barcik M., Próba przywrócenia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (1956–1957), Studia Historyczne 2000, 43.
Grzybowski S., Wspomnienia, Kraków 1999.
Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata akademickie 1945/1946–1955/1956, Kraków 1971.
Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 1956–1957, Kraków 1961.
Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 1957/1958, Kraków 1962.
Księga Jubileuszowa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków 2003.
Klimek R., Uwarunkowania i osiągnięcia polskiego Października’56 w odzyskaniu wolności [w:] Polski Październik 1956 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. R. Klimek, Kraków 2004, s. 216.
Kubiś A., Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954–1981 [w:] Studia do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. XVIII, 2005.
Michalewski J., Mój Październik 1956 [w:] Polski Październik 1956 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. R. Klimek, Kraków 2004, s. 39
Polski Październik 1956 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. R. Klimek, Kraków 2004.
Serczyk J., Uniwersytety polskie w latach stalinizmu (esej wspomnieniowy), „Czasy nowożytne”, t. VI, 1999.
Sześćsetlecie medycyny krakowskiej, red. L. Tochowicz, t. II, Kraków 1964.
Tymowski J., Organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa 1980.
Wachholz L., Białoń J., Grochowski J., Skład osobowy Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1949 Akademii Medycznej w Krakowie w latach 1950–1963, Kraków 1963.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.