Adama Mickiewicza gotowość służenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu

Mieczysław Barcik

Abstrakt

ADAM MICKIEWICZ AND HIS EAGERNESS TO SERVE THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY

When Michał Wiszniewski, the professor not only of history, but also of history of Polish and world literature, left Cracow on 16th April 1848, the authorities of the Jagiellonian University had to solve the problem of finding a worthy successor for the history of literature department, who would also be able to give lectures in the field of Polish history and literature studies. In the academic circles of Cracow one of the most adequate candidates was considered to be Adam Mickiewicz, who on 4th January 1849 sent his firm declaration to the rector Józef Majer, stating that he would eagerly serve the Jagiellonian School and educate Polish students. The declaration however appeared to be insufficient for securing him the position of Polish literature professor at the University, as it was to be decided by the Austrian Ministerium des Cultus und des Unterrichtes, and the nomination was to be given by Franz Joseph I himself. Among those who did not support Mickiewicz for the position at the University was governor Wacław Zaleski.
 

Słowa kluczowe: Mickiewicz, Uniwersytet Jagielloński, historia literatury, polonistyka historycznoliteracka
References

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, WF I 16 s. 73, posiedzenie Zgromadzenia Profesorów z 7 II 1849.
Batowski H., Legion Mickiewicza a Słowiańszczyzna w r. 1848, Kraków 1948.
Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rkps. 2020, k. 390–391.
Chrzanowski I., O literaturze polskiej. Wykład wstępny wygłoszony w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 30 maja roku 1910, Kraków 1910.
Dybiec J., Michał Wiszniewski. Życie i twórczość, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
Górski R., Zaleski Wacław [w:] Literatura polska, Przewodnik encyklopedyczny, red.
J. Krzyżanowski, Cz. Hernas i in., t. 2, Warszawa 1985.
Hanik J., Rosnowska J., Pol Wincenty Terencjusz (1807–1872) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27, red. E. Rostworowski i in., Kraków 1981.
Jagoda Z., Wielogłowski Walery [w:] Literatura polska, Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas i in., t. 2, Warszawa 1985.
Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, oprac. A. Lewak, Kraków 1931.
Kieniewicz S., Legion Mickiewicza 1848–1849, Warszawa 1955.
Kleiner J., Zarys dziejów literatury polskiej, przejrzeli i uzupełnili S. Kawyn, J. Spytkowski, T. Ulewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
Kostenicz K., Legion Włoski i „Trybuna Ludów”. Styczeń 1848–grudzień 1849, Warszawa 1969.
Krasiński Z., Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1970.
Krasiński Z., Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, t. 1–2, Warszawa 1988.
Lewicki K., Katedra Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1803–1848 [w:] T. Ulewicz, Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ogólny szkic historyczny, Kraków 1964.
Libera Z., Zygmunt Krasiński, Warszawa 1986.
Listy Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego do Walerego Wielogłowskiego. (Z papierów Bolesława br. Richthofena podał Stanisław Turowski), „Pamiętnik Literacki” 1912, r. 11.
Listy o Adamie Mickiewiczu ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, red. Z. Jabłoński, oprac. M. Buczak i in., „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” 1955, r. 1.
Makowiecka Z., Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840–maj 1844, Warszawa 1968.
Masłowski M., Studia malarskie Wojciecha Kornelego Stattlera w Krakowie i Rzymie, Wrocław 1964.
Mickiewicz A., Dzieła wszystkie, t. XII: Listy i przemówienia, wydał i objaśnił
M. Reirter, Lwów 1913.
Mickiewicz A., Korespondencja, t. 1, Paryż 1870.
Mickiewicz A., Listy, w: Dzieła, wydanie narodowe, t. XVI, cz. III, oprac. S. Pigoń, L. Płoszewski, Kraków 1955.
Mickiewicz A., Trybuna Ludów [w:] Dzieła, wydanie narodowe, t. XII, oprac. zespół pod przewodnictwem L. Płoszewskiego, Kraków 1955.
Nowicki A., Mickiewicz jako niedoszły profesor Uniwersytetu Krakowskiego, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1887, r. 15, s. 624–630.
Patkaniowski M., Dzieje Wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego od reformy kołłątajowskiej do końca XIX stulecia, Kraków 1964.
Pigoń S., Adama Mickiewicza „Skład zasad” [w:] idem, Studia literackie, Kraków 1951.
Skręt R., Małecki Antoni Józef (1821–1913), Polski Słownik Biograficzny, t. 19, red.
E. Rostworowski i in., Kraków 1974.
Słowacki J., Korespondencja, oprac. E. Sawrymowicz, t. 2, Wrocław 1963.
Stefanowska Z., Mickiewicz Adam, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas i in., t. 1, Warszawa 1984.
Tyrowicz M., Nabielak Ludwik (1804–1883), Polski Słownik Bibliograficzny, t. 22, red. E. Rostworowski i in., Kraków 1977, s. 418–421.
Ulewicz T., Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim (Ogólny szkic historyczny) [w:] Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. His-
toria katedr, red. W. Taszycki, A. Zaręba, Kraków 1964.
Walicki A., Literatura słowiańska [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas i in., t. 1, Warszawa 1984.
Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki, red. B. Chlebowski,
t. 9, Warszawa [1923].
Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca, red. A. Jackowski, I. Sołjan, Kraków 2006.
Wyka K., Mickiewicz Adam Bernard (1798–1855), poeta, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 20, red. E. Rostworowski, Kraków 1975.
Zawadzki W., Ludwik Nabielak. Opowieść historyczna, Lwów 1886.


 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.