Centrality and Parish Churches in the Middle Ages in Regions without Towns of Hungary

Katalin Éder

Abstrakt

The region analyzed comprised two areas, namely North-Eastern Hungary and Southern Transdanubia, which are considered regions without towns in the medieval town network. Due to the lack of ‘real’ towns, other settlements had to fulfil the urban functions and these settlements might have been market towns. The paper discusses the connection between the parish churches and market towns, examining the number of altars and chapels, the existence of hospitals, the existence of two or more churches, and the differences in area as an important indicator of their centrality. It can be concluded that the churches belonging to Group 1. surpass the rest in all respects; particular settlements that belong to Group 2. might partly be classified in this category. The churches of Group 3. constitute a transitional category between the city and village churches, whilst those of Group 4. share the features of village churches.
 

Słowa kluczowe: medieval Hungary, medieval urban history, centrality, parish churches, altars, chapels, hospitals
References

Sources

(a)

Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage Management, Architectural Archives.

Magyar Nemzeti Levéltár [MNL], Collectio Diplomatica Hungarica A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Online adatbázis (DL–DF).

 

(b)

A Héderváry-család oklevéltára II, eds. B. Radvánszky, L. Závodszky, Budapest 1922.

A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára II, ed. K. Géresi, Budapest 1883.

Anjou-kori oklevéltár. (Documenta res hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia) VII, eds. L. Blazovich, L. Géczi, Szeged 1991.

A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára I, eds. I. Nagy, I. Nagy,
D. Véghelyi, Pest 1871.

BándiZs., Északkelet-magyarországi pálos kolostorok oklevelei (regeszták), “Borsodi Levéltári Évkönyv” 1985.

BónisGy., Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon, Budapest 1997.

FejérG., Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis X/1, Pest 1834.

FejérG., Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis X/8, Pest 1843.

FenyveslL., Tolna megye középkori történetéhez kapcsolódó oklevelek regesztái,Szekszárd 2000.

Hazai okmánytár VI, ed. A. Ipolyi, Győr 1876.

Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban (1300–1525), ed.
G. Érszegi, Nyíregyháza 2000.

Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I, Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről 1212–1526, ed. P. Kóta, Szombathely 1997.

LukcsicsP., XV. századi pápák oklevelei vol. I, V. Márton pápa (1417–1431), Budapest 1931.

LukcsicsP., XV. századi pápák oklevelei vol. II, IV. Jenő pápa (1431–1447) és V. Miklós pápa (1447–1455), Budapest 1938.

Miskolcz város története és egyetemes helyirata III, ed. J. Szendrei, Miskolc 1890.

Monumenta romana episcopatus Vesprimiensis I (1103–1276), eds. V. Fraknói, J. Lukcsics, Budapest 1896.

Monumenta romana episcopatus Vesprimiensis II (1276–1415), eds. V. Fraknói, J. Lukcsics, Budapest 1899.

Monumenta romana episcopatus Vesprimiensis III (1416–1492), eds. V. Fraknói, J. Lukcsics, Budapest 1902.

Monumenta romana episcopatus Vesprimiensis IV (1493–1526), ed. J. Lukcsics, Budapest 1907.

Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia I/4 Bullae Bonifacii IX.p. m., Budapest 1888.

Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez I/1, Oklevelek 1229–1499-ig, ed. L. Bártfai Szabó, Budapest 1919.

Szabolcs megye hatóságának oklevelei I (1284–1386), ed. F. Piti, Szeged-Nyíregyháza 2004.

Veszprémi regeszták (1301–1387), eds. L.B. Kumorovitz, G. Wenzel, Árpád-kori új okmánytár I (Codex Diplomaticus Arpadianus continuatus), Pest–Budapest 1860.

Zsigmond-kori oklevéltár I, ed. E. Mályusz, Budapest 1951.

Zsigmond-kori oklevéltár VII, eds. E. Mályusz, I. Borsa, N.C. Tóth, Budapest 2001.

Literature

AndrénA., Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark (Acta Archaeologica Lundensia Nr. 13), Bonn–Malmö 1985.

AradiCs.M., Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének létrejötte és megszilárdulása (PhD disszertáció), Budapest 2007.

AradiCs.M., Rózsás M., A középkori Valkó templomának feltárása, “A Somogyi Megyei Múzeumok Közleményei” 1994, Nr. 10, pp. 95–104.

BalázsikT., A szikszói református templom [in:] Myskovszky Viktor és a mai műemlékvédelem Közép-Európában. Nemzetközi konferencia Myskovszky Viktor születésének 160. évfordulója alkalmából (Kassa–Bártfa, 1998. május 18–21.), eds. J. Corejová, I. Bardoly,
J. Pogány, Bratislava–Budapest 1999, pp. 170–183.

BékefiR., A Cziszterci Rend múltja Magyarországon 1098–1898, Pécs 1898.

BilkeiI., Egerszeg a XIV–XVI. században [in:] Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből, ed. A. Molnár, Zalaegerszeg 2006, pp. 9–18.

Budapest története a későbbi középkorban és a török hódoltság idején, eds. L. Gerevich,
D. Kosáry, Budapest 1973.

CabelloJ., A tari Szent Mihály – templom és udvarház, Budapest 1993.

CevinsM.-M. de, A szegények és a betegek gondozása a középkor végi magyar városokban, “Korall” 2003, Nr. 11–12, pp. 47–74.

CevinsM.-M. de, Az Egyház a késő középkori magyar városokban, Budapest 2003.

CsánkiD., Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III, Budapest 1897.

DankóK., Valter I., A sárospataki késő középkori ispotály [in:] Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére 60. születésnapja alkalmából, eds. Gy. Viga,
Sz.A. Holló, E.Cs. Schwalm, Budapest 2003, pp. 367–384.

DétshyM., A sárospataki r.k. plébániatemplom történetének okleveles adatai, “Magyar Műemlékvédelem” 1969–1970, pp. 89–102.

DraskóczyI., Gyöngyös település- és birtoklástörténete a középkorban [in:] Tanulmányok Gyöngyösről, ed. P. Havassy, P. Kecskés, Gyöngyös 1984, pp. 91–128.

EntzG., Könyvismertetés Szűcs Jenő Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon című könyvéről, “Művészettörténeti Értesítő” 1956, Nr. 5, pp. 332–334.

FeldI., Régészeti adatok a miskolc-avasi templom és egykori kápolnái történetéhez [in:] Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére 60. születésnapja alkalmából, eds. Gy. Viga, Sz.A. Holló, E.Cs. Schwalm, Budapest 2003, pp. 385–399.

FülöpA., Koppány A., Visonta r.k. templom műemléki szondázó kutatás dokumentáció, Budapest 1999.

Gervers-Molnár V., Sárospataki síremlékek, Budapest 1983.

GyörffyGy., Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I, Budapest 1966.

GyörffyGy., István király és műve, Budapest 1977.

GyulaiÉ., A miskolci Avasi templom 16. századi sírkövei, “A Herman Ottó Múzeum Évkönyve” 1994, Nr. 32, pp. 185–206.

HorváthGy.J., Tímár Gy., XVI. századi dikáliskonscripciók Baranya megyéről (1542, 1551, 1564), “Baranyai Helytörténetírás” 1972, pp. 7–127.

KoppányT., A Balaton környékének műemlékei, Budapest 1993.

KozákK., Korai sokszögzáródású templomok megjelenése az ország középső és nyugati részén, Magyar műemlékvédelem IX, Budapest 1984, pp. 73–117.

KubinyiA., Mezővárosok egy városmentes tájon. A középkori Délnyugat-Magyarország, “A Tapolcai Városi Múzeum Közleményei” 1989, Nr. 1, pp. 319–335.

Kubinyi A., Orvoslás, gyógyszerészek, fürdők és ispotályok a késő középkori Magyarországon [in:] Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon, ed. A. Kubinyi, Budapest 1999, pp. 253–267.

Kubinyi A., Városok, mezővárosok és központi helyek az Alföldön és az Alföld szélén [in:]Városfejlődés és vásárfejlődés a középkori Alföldön és az Alföld szélén, ed. A. Kubinyi, Szeged 2000, pp. 7–102.

KubinyiA., Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencében [in:] Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században, eds. E. Csukovits, T. Lengyel, Budapest 2005, pp. 9–36.

LevárdyF., Gyöngyöspata, plébániatemplom, Budapest 1984.

MagyarK., Babócsa középkori nemzetségi központjának régészeti és építészettörténeti kutatásáról (1978–1986), “Műemlékvédelem” 1987, Nr. 31 (4), pp. 237–246.

MagyarK., Babócsa története a honfoglalástól a mohácsi vészig [in:] Babócsa története. Tanulmányok a község történetéből, ed. K. Magyar, Babócsa 1990, pp. 15–220.

MagyarK., Szent István államszervezésének régészeti emlékei, Kaposvár–Segesd 2001.

Magyar műemlékvédelem IX, Budapest 1984.

MajorossyJ., Szende K., Hospitals in Medieval and Early Modern Hungary [in:] Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter und Früher Neuzeit. – Hospitals and Institutional Care in Medieval and Early Modern Europe, eds. M. Scheutz,
A. Sommerlechner, H. Weigl, A.S. Weiß, Wien–München 2008, pp. 409–454.

MályuszE., Egyházi társadalom a középkori Magyarországon, Budapest 2007.

Marosi E., A középkor művészete I, Budapest 1997.

Miklós Zs., Tolna megye várai, Budapest 2007.

Miklós Zs., Vizi M., Előzetes jelentés a középkori Ete mezőváros területén végzett kutatásokról, “A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve” 1999, Nr. 21, pp. 207–269.

Miskolc története I,ed. A. Kubinyi, Miskolc 1996.

MódyGy., A falutól a mezővárosig [in:] Debrecen története 1693-ig I, ed. I. Szendrey, Debrecen 1984, pp. 99–130.

MódyGy., Debrecen egyházi építéstörténete [in:] Historia et ars. Módy György válogatott tanulmányai, ed. I.V. Szathmári, Debrecen 2006, pp. 113–119.

MódyGy., Debrecen egyházi építéstörténete, “Műemlékvédelem” 1991, Nr. 35 (2),
pp. 110–117.

NémethK., A középkori Tolna megye templomai, Pécs 2011.

PappSz., A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480–1515, Budapest 2005.

PásztorL., A magyarság vallásos élete a Jagellók korában, Budapest 1940.

Régészeti füzetek 1988,ed. I. Czeglédy, Budapest 1991.

Régészeti füzetek 1992, ed. K. Wollák, Budapest 1994.

Régészeti füzetek 1993,ed. K. Wollák, Budapest 1996.

Sándor M.G., A mecseknádasdi Szent István templom. Adatok Mecseknádasd középkori településtörténetéhez, “A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve” 1971, Nr. 16, pp. 125–142.

Somogyi Z., A középkori Magyarország szegényügye, Budapest 1941.

Tóth P., Szempontok a borsodi mezővárosok középkori és kora újkori történetének vizsgálatához [in:]Város és társadalom a XVI–XVIII. században, eds. J. Bessenyei, Cs. Fazekas, Miskolc 1994, pp. 113–124.

Wenzel G., Árpád-kori új okmánytár I, Pest–Budapest 1860, Nr. 59

Valter I., A gyöngyösi Szent Bertalan-templom építéstörténete a város történetében [in:] Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok, ed. I. Bardoly, A. Haris, Budapest 2002, pp. 89–104.

Valter I., Pásztó, egy Zsigmond-kori mezőváros [in:] Művészet Zsigmond király korában 1387–1437 I, eds. L. Beke, E. Marosi, T. Wehli, Budapest 1987, pp. 271–282.

Vándor L., Adatok Egerszeg középkori topográfiájához [in:] Zalaegerszeg évszázadai, ed.
 I. Kapiller, Zalaegerszeg 1997, pp. 99–132.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.