Prace Historyczne,2016, Numer 143 (2), Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2016
Redaktorzy zeszytu: Jarosław Stolicki, Witalij Michałowski
Recenzenci zeszytu: Maksym Iaremenko, Leszek Wierzbicki
Słowa kluczowe: Ukraina Lewobrzeżna, Królestwo Polskie, XIX wieku, biurokracja rosyjska, genealogie kozackie, Ukraina, edukacja, książki dla dzieci, Ukraina Słobodzka, Kozacy, Лівобережна Україна, культурні пріоритету, козацькі старшинські роди, “нова еліта”, родина Ґалаґанів, Полтава, козацька адміністрація, магістрат, магдебурзьке право., Rzeczpospolita, Jan III Sobieski, armia koronna, Kozaczyzna, wojsko kozackie, Ukrainian nobility (exiles), sejmiki, compensations, Włodzimierz, wojna, literatura polityczna, historia a literatura, Władysław IV, Jeremi Wiśniowiecki, sejm 1647 roku, stosunki polsko-tureckie w XVII wieku, stosunki polsko-tatarskie w XVII wieku, Trybunał koronny, sędziowe-depudaci, sejmik, sejmikowi aktywiści, szlachta, województwo bełzkie, ziemia chełmska, ренесансно-гуманістичний світогляд, ремормаційна ідеологія, полемістика, концепція “руського народу”, Петро Сагайдачний, Петро Могила, Chocim 1621, P. Konaszewicz-Sahajdaczny, wojsko zaporoskie, J. Borodawka, rejestr, Stefan Batory, Tatarzy, XVI wieku, województwo ruskie, upominki, Stanisław Sarnicki, Księgi hetmańskie, starosta, city officials, power, oath, Volhynia, judicial system, Podolia Voivodeship, nobles, writing skills, королівські комісари, розмежування володінь, шляхта, Руське воєводство, Перемишльська земля

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Участь королівських комісарів у роз’їздах маєткових границь у Руському воєводстві XV–XVI ст.

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 237-244
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.001.5050

Writing skills of Podillya nobles in mid-16th century based on 1563 tax registry

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 245-252
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.002.5051

Starosta’s Judiciary Authority Versus Officials’ Oath (Volhynia of the Last 3rd of the 16th Century)

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 253-259
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.003.5052

Rusini, Ruś i Ukraina w Księgach hetmańskich Stanisława Sarnickiego

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 261-268
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.004.5053

Obrona ziem ruskich przed najazdami tatarskimi w latach 1575–1578

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 269-276
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.005.5054

Kozaczyzna zaporoska w dobie kampanii chocimskiej 1621 roku

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 277-285
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.006.5055

Реформи гетьмана Війська Запорозького Петра Сагайдачного та київського митрополита Петра Могили в контексті становлення концепції «руського народу»  

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 287-294
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.007.5056

Deputaci Trybunału Koronnego z województwa bełskiego i ziemi chełmskiej w pierwszej połowie XVII wieku jako działacze sejmikowi  

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 295-302
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.008.5057

Wokół wyprawy Jeremiego Wiśniowieckiego w stepy tatarskie z 1647 roku

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 303-310
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.009.5058

Klęska pod Piławcami w wybranych utworach okolicznościowych połowy XVII wieku

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 311-318
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.010.5059

Compensation claims of the Ukrainian exiles, 1686-1690. Origins of the Warsaw commission of 1691

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 319-325
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.011.5060

Baltazar Wilga Godzimirski – ostatni komisarz kozacki Rzeczypospolitej (1692–1699)

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 327-334
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.012.5061

Itinerarium Karola XII – problemy badawcze  

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 335-342
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.013.5062

Козацька адміністрація та міське самоуправління Полтави у 60–70-х рр. XVIII ст.  

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 343-351
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.014.5063

Kультурні пріоритети «нової еліти» в українському соціумі XVIII ст.: родина Галаґанів

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 353-359
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.015.5064

„Narodziny” szlachcica: ideały i praktyka wychowania dzieci starszyzny kozackiej na Hetmańszczyźnie i Ukrainie Słobodzkiej w drugiej połowie XVIII wieku

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 361-369
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.016.5065

Potomkowie starszyzny kozackiej wśród gubernatorów i wicegubernatorów guberni Królestwa Polskiego. Drogi awansu  

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 371-379
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.017.5066

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.