Compensation claims of the Ukrainian exiles, 1686-1690. Origins of the Warsaw commission of 1691

Jarosław Stolicki

Abstrakt

Under the Grzymułtowski’s treaty the Commonwealth received from Moscow a sum of 730,000 złotys. This money has been sought by the Ukrainian nobility who – by the virtue of the treaty – had lost any chance of recovering their Transdnieprian estates. Kyivian, Chernihivian and Bratslavian sejmiki instructed their deputies to obtain a compensation for their citizens for the lost property. These claims were presented at the Grodno diet of 1688, as well as on the successive two diets in Warsaw. The Warsaw Sejm in 1690 approved John III’s patent appointing the Warsaw commission to divide the treaty money among the exiled nobility of the ceded palatinates.
 

Słowa kluczowe: Ukrainian nobility (exiles), sejmiki, compensations, Włodzimierz
References

Manuscript sources

Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Potockich z Radzynia, 233.

Archiwum Publiczne Potockich  47, t. I, 162, t. I.

Archiwum Radziwiłłów, dz. II, suplement, 668 A (8).

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 866.

ЦентральнийдержавнийісторичнийархівУкраїниуКиєві, ф. 28 (księgi grodzkie włodzimierskie) кн. 132, 133, 134.

Printedsources

Архив Юго-Западной России, ч. 2, т. 2, Акты для истории провинциальних сеймиков Юго-Западного края во второй половине XVIIвека, Київ 1888.

Volumina Legum, Warszawa 1980, vol. V, VI.

Secondary sources

КочегаровК., Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 гг. Заключение договора о В????? ????ечном мире, Москва 2008.

Kulecki M., Wygnańcy ze wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 1997.

Perdenia J., Stanowisko Rzeczypospolitej szlacheckiej wobec sprawy Ukrainy na przełomie XVII–XVIII w., Wrocław 1963.

Stolicki J., Wygnańcy ukrainni po traktacie Grzymułtowskiego [in:] Społeczeństwo Polskie i wojsko. Studia i materiały, Siedlce 2016, p. 71–82.

Wagner M.,Stanisław Jabłonowski (1634–1702). Polityk i dowódca, t. I–II,Siedlce 1997.

Wójcik Z., Epilog traktatu Grzymułtowskiego w roku 1686 [in:] Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1994, p. 27–45.

Wójcik Z.,Jan Sobieski 1629–1696, Warszawa 1983.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.