Priestly identity in the Czech Lands in 1820–1938 as a research topic. Project evaluation 

Lukas Fasora,

Jiri Hanuś,

Tomas W. Pavlicek

Abstrakt

The paper sums up the results of a project realized by thirteen prominent Czech scholars. The project involved a discussion of priestly identities in the Czech lands at the turn of the 19th and 20th centuries. The outcome of the project is a book entitled Priestly Identity in the Czech Lands (1820–1938), which is now in print. We understand the term identity to mean a form of belonging to human society defined by a person’s self-consciousness, i.e. the experience of what an individual thinks or feels. By following the latest research in psychology, social psychology and psycho-history, we perceive identity to be both a personal and social phenomenon. For the requirements of our research we understand identity to be predominantly a historical phenomenon. The project is part of a Central European research on identity that deploys biographical and generational methods. The researched types of priests seem to be particularly suitable for this method as the Czech society is characterized by secularization, separation of the national movement from Catholicism, conflicts between the Czech and German populations, modernist movement and foundation of a national Church in 1920.

Słowa kluczowe: identity, priesthood, modern era, secularization, religiosity in the Czech lands
References

Bamberger R., Bamberger M., Bruckmüller E., Gutkas K. (eds.), Oesterreich Lexikon II, Vienna 1995.

Bautz F.W., Andreas Hamerle, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band II, 1990, Spalten 507–508, http://www.kirchenlexikon.de [access: 20.01. 2017].

Boyer J.W., Political Radicalism in Late Imperial Vienna: Origins of the Christian Social Movement 1848–1897, Chicago–London 1981.

Burleigh M., Pozemské mocnosti. Politická náboženství od Velké francouzské revoluce do 1. světové války [Earthly Powers. Political Religion form the Great French Revolution to the World War I],Prague 2016.

Corsten M., Čas generací [The Time of a Generation], “Sociální studia” 2007, vol. 4, no. 1–2, pp. 46–65.

Deml J., Zakázané světlo. Výbor z korespondence z let 1930–1939 [The Forbidden Light: A Selection of Correspondence from 19301939], Prague–Litomyšl 1999.

Fasora L., Hanuš J., Malíř J. (eds.), Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914 [The Secularization of the Czech Lands from 18481914], Brno 2007.

Fasora L., Hanuš J., Pavlíček T.W. (eds.), Kněžské identity v českých zemích (1820–1938) [Priestly Identity in the Czech Lands (1820–1938)], Prague 2016.

Fätkenheuer F., Lebenswelt und Religion. Mikro-historische Untersuchungen an Beispiel aus Franken um 1600, Göttingen 2004.

Feeser-Lichterfeld U., Berufung. Eine praktisch-theologische Studie zur Revitalisierung einer pastoralen Grunddimension, Münster 2005.

Ferner P., Hirte oder Herrscher? Die Identität des Priesters im Kontext der Diözese Innsbruck (doctoral thesis, Theological faculty, University of Innsbruck), Innsbruck 2009.

Filipi P., Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví [Christianity: The History, Statistics and Characteristics of Christian Churches],Brno 2012.

Friesl Ch. (ed.), Christen als Beruf. Chancen und Problemfelder theologische Karrieren, Innsbruck–Vienna 1996.

Frolcová V., František Sušil (1804–1868), odkaz a inspirace [František Sušil (1804–1868): Legacy and Inspiration], Rousínov 2004.

Gabriel K., Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, Freiburg–Basel–Vienna 1992.

Gabriel KKaufmann F.-X., Zur Soziologie des Katholizismus, Mainz 1980.

Gürtler J., Ambros Opitz, Warnsdorf 1908.

Hahn H.H. (ed.), Stereotyp, Identität und Geschichte, Frankfurt 2002.

Halas F.X., Fenomén Vatikán. Idea, dějiny a současnost papežství [The Vatican Phenomenon: The Ideas of the Papacy throughout History and Today],Brno 2004.

Halouzka J., Životopis Beneše Methoděje Kuldy, infulovaného sídelního kanovníka staroslavné královské kapituly vyšehradské, muže práce a oběti [A Biography of Beneš Methoděj Kulda, the Infulated Resident Canon of the Venerable Royal Chapter of Vyšehrad, a Man of Work and Sacrifice], Prague 1895.

Hanuš J. et al., “Služebníci neužiteční”. Kněžské identita v českých zemích ve 20. století [“Useless Servants”. Priestly Identity in the Czech Lands in the 20th Century], Brno 2015.

Hanuš J., Husák P., Kněžská identita ve 20. století [Priestly Identity in the 20th century] [in:] Hanuš J. et al., “Služebníci neužiteční”. Kněžská identita v českých zemích ve 20. století [“Useless Servants”. Priestly Identity in the Czech Lands in the 20th Century], Brno 2015, pp. 5–48.

Havelka A., Beneš Method Kulda, Prague 1903.

Havelka M., Ke dvěma intencím procesu sekularizace v 19. a 20. století [Towards Two Intentions of the Process of Secularization in the 19th and 20th Centuries],“Lidé města” 2009, 11/3, pp. 441–462.

Hroch M., Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy [The Search for Con­nections: Essays in Comparative European History], Prague 2016.

Jiroušek T., Dějiny sociálního hnutí v zemích koruny české 1840–1909 [A History of the Socialist Movement in the Czech Crown Lands], vol. 1–3, Prague 1900–1909.

Kadlec J., Přehled církevních českých dějin [An Overview of Czech Religious History], vol. 2, Rome 1987.

Kaiserová K., Konfesní myšlení českých Němců v 19. a na počátku 20. století [The Religious Thought of Czech Germans in the 19th Century and Start of the 20th Century], Úvaly u Prahy 2003.

Kerkhofs J., Zulehner P.M., Europa ohne Priester? Düsseldorf 1995.

Kotous J., Pehr M. (eds.), Bohumil Stašek (1886–1948) – Život a doba [The Life and Times of Bohumil Stašek (1886–1948)], Prague 2009.

Küng H., Unfehlbar? Eine Anfrage, Zürich–Einsiedeln–Cologne 1970.

Luft I., Religiöses Selbstverständnis und Kontinuitäten. Eduard Winter (1896–1982). Priester, Jugendführer, Theologe und Historiker (doctoral thesis at KTF Otto-Friedrich-Universität in Bamberg), Bamberg–Munich 2006.

Malý T., Spása a smrt mezi Tridentinem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století [Salvation and Death Between the Tridentine and Secularization. The Brno Bourgeoisie and Changes in Lay Piety in the 17th and 18th Centuries], Brno 2009.

Marek P., Apologetové nebo kacíři? Studie a materiály k dějinám české Katolické moderny [Apologists or Heretics? Studies and Materials on the History of Czech Catholic Modernism], Rosice u Brna 1999.

Marek P., Identita kněžské generace 20. let 20. století [Priestly Generation Identity of Generation of the twenties of the 20th century], “Církevní dějiny” 2014, Roč. 7, č. 15, pp. 9–30.

Němec J., Eduard Winter (1896–1982). Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der österreichischen Geistesgeschichte unseres Jahrhunderts ist in Österreich nahezu unbekannt [in:] Hruza K. (ed.), Österreichische Historiker 1900–1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftlichen Porträts, Vienna–Cologne–Weimar 2008, pp. 619–676.

Nešpor Z.R., Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století [Religion on the Threshold of a New Age. Popular Czech Piety in the 18th and 19th Century], Ústí nad Labem 2006.

Nešpor Z.R., Náboženství v 19. století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? [Religion in the 19th Century: The Most Religious Century or the Period of the Birth of Czech Atheism?],Prague 2010.

Olič J., Čtení o Jakubu Demlovi [Readings on Jakub Deml], Olomouc 1997.

Parma T., Francesco Zapletal (1861–1935), primo vicerettore del Bohemicum [in:] T. Parma (ed.), Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, Olomouc 2011.

Pavlíček T.W., Katholizismus in der Moderne. Religiöser Wandel und die Positionie­rung des Klerus in Böhmen und Bayern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts[in:] M. Hlavačka, R. Luft, U. Lunow (eds.), Tschechien und Bayern. Gegenübers­telungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München2016, pp. 169–184.

Pichler A., P. Andreas Hamerle, Ein Charakterbild, Warnsdorf 1934.

Pirklbauer B., Christen als Beruf. Neue Perspektiven für theologische Karrieren, Innsbruck–Vienna 1996.

Pirklbauer B., Priesteridentität zwischen Kirche und Gesellschaft, Linz 1998.

Pottmeyer H.J., Unfehlbarkeit und Souveränität. Die päpstliche Unfehlbarkeit im System der ultramontanen Eklesiologie des 19. Jahrhunderts, Mainz 1975.

Power M., Kučera R., Úvod: kategorie identity v současné historiografii [Introduction: The Category of Identity in Contemporary Historiography][in:] R. Kučera et al., Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny [Identities in the Czech Lands in the 19th and 20th Centuries: Searches and Transformations], Prague 2012, pp. 9–23.

Putna M.C., Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918 [Czech Catholic Literature in a European Context 1848–1918], Prague 1998.

Řezníková L., Identita/alterita [in:] L. Storchová et al., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě [Concepts and History. Conceptual Changes in Contemporary Historical Science], Dolní Břežany 2014, pp. 233–243.

Riesenbrodt M., Cultus und Heilsversprechen, Munich 2007.

Sapienza L., Muž Boží. Stránky o kněžské spiritualitě [Man of God. Writings on Priestly Spirituality], Olomouc 2009.

Schmidtchen G., Priester in Deutschland. Forschungsbericht über d. im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz durcheführte Umfrage unter allen Welt- u. Ordenpriester in d. Bundesrepublik Deutschland, Freiburg–Basel–Vienna 1973.

Schreuder O., Der alarmierende Trend. Ergebnisse einer Umfrage im gesamten holländischen Klerus, Munich 1969–1970.

Stašek B., Když křižovali český národ [When the Czech Nation Was Crucified], Prague 1946.

Šebek J., Jan Šrámek a Bohumil Stašek. Příklady souladu i disonance české a moravské katolické politiky po roce 1918 [Examples of Harmony and Dissonance in Bohemian and Moravian Catholic Politics after 1918], “Střed” 2010, no. 2, pp. 9–22.

Šíma J., K sociologii duchovního [Towards a Sociology of the Clergy], Praha 1937.

Šotola J., Kariéra v černém. Předpoklady pro získání beneficia v 18. století [A Career in Black. Requirements for Obtaining a Benefice in the 18th Century],“Časopis Matice moravské” 2007, vol. 126, no. 2, pp. 319–341.

Vejvar S., Monsignore Bohumil Stašek – vůdčí osobnost protišrámkovské opozice v ČSL [Monsignore Bohumil Stašek – a leading figure in the anti-Šramek opposition in the ČSL] [in:] P. Marek (ed.), Jan Šrámek. Kněz, státník, politik [Jan Šrámek. Priest, Statesman, Politician], Olomouc 2004, pp. 157–73.

Victor Ch., Pfarrer sein in wechselnden Gesellschaften. Eine Quantitative Untersuchung zu Identität und Alltag im Pfarrberuf, Leipzig 2005.

Winter E., Tisíc let duchovního zápasu [The Thousand Year Religious Struggle], Prague 1940.

Zulehner P.M., Kirche und Priester zwischen den Aufratg Jesu und der Erwartungen der Menschen,Linz 1974.

Zulehner P.M., Priester im Modernisierungsstress, Ostfildern 2001.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.