Postscriptum do artykułu o polskich grobach żołnierskich na Malcie

Artur Patek

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.