Prace Historyczne,2019, Numer 146 (2), Studia o Janie III Sobieskim i jego polityce. Prace poświęcone pamięci profesora Zbigniewa Wójcika

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2019
Rdaktor numeru: Jarosław Stolicki

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Słowa kluczowe: Jan III Sobieski, Francja, Polska, polityka zagraniczna, dyplomacja, Maria Kazimiera , John III Sobieski, France, Poland, foreign policy, diplomacy, Marie Casimire, dowodzenie, garnizony, hetmani, polsko-litewska Rzeczpospolita, oficerowie, rady senatu, Stanisław Jabłonowski, wojsko zaporoskie , Council of Senate, garrisons, hetmans, military command, military officers, Polish-Lithuanian Commonwealth, Zaporozhian Cossack Army, patronat wojskowy, klientela wojskowa, military patronage, clientelism in the army, Jan Sobieski, wojsko polskie, historiografia , John Sobieski, Polish army, historiography, Wiedeń 1683, poezja panegiryczna, literatura a historia, aksjologia w literaturze okolicznościowej , Vienna 1683, panegyric poetry, literature and history, axiology in occasional literature, diarists , pamiętnikarze, propaganda, propaganda wizualna, demokracja szlachecka, monarchia absolutna, władca elekcyjny, mecenat, klientelizm, regaliści, malkontenci, opozycja, pisma polityczne , political propaganda, visual propaganda, noble democracy, absolute monarchy, elected monarch, patronage, clientelism, royalists, malcontents, opposition, political writings, historia nowożytna, Kościół unicki w Rzeczypospolitej, kijowska metropolia unicka, modern history, Uniate Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Uniate Kyiv ecclesiastical province, sejm, senat, sejmiki, system parlamentarny, Rzeczpospolita Obojga Narodów , parliament, senate, dietine, parliamentary system, koronacja, wojna turecka, polityka bałtycka, konflikty wewnętrzne, sejm grodzieński , coronation, the Turkish war, Baltic politics, internal conflicts, the Diet of Grodno, Imré Thököly, Wołoszczyzna, Mołdawia, Święta Liga , Wallachia, Moldova, Holy League, chanat krymski, Persja, Imperium Osmańskie, misjonarze jezuiccy, Ignacy Zapolski, Crimean Khanate, Persia, Ottoman Empire, Jesuit missionaries, olityka wschodnia Rzeczypospolitej, Andruszów, zagrożenie tureckie, sojusz wojskowy z Rosją, pokój wieczysty , Commonwealth’s eastern policy, Andrusovo, Ottoman threat, military alliance with Russia, permanent peace treaty, Brandenburgia-Prusy, Hohenzollernowie, Księstwo Pruskie, polskie wpływy nad Bałtykiem, Brandenburg-Prussia, Hohenzollerns, Duchy of Prussia, Baltic policy, Polish influence in the Baltic region

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polityka brandenburska Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 307–318
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.014.9910

Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1672–1699

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 319–329
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.015.9911

W poszukiwaniu sojuszników? Rola Chanatu Krymskiego i Persji w polityce Jana III Sobieskiego wobec Imperium Osmańskiego (1674–1696)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 331–345
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.016.9912

Jan III Sobieski wobec księstw rumuńskich i powstania węgierskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 347–362
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.017.9913

Metody działań Jana III Sobieskiego w polityce wewnętrznej do roku 1679

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 363–379
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.018.9914

Parlamentaryzm doby Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 381–397
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.019.9915

Jan III Sobieski wobec Cerkwi prawosławnej i unickiej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 399–415
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.020.9916

Dlaczego propaganda polityczna Jana III Sobieskiego nie mogła być skuteczna?

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 417–432
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.021.9917

Jan Sobieski w oczach cudzoziemskich pamiętnikarzy

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 433–448
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.022.9918

Jan III Sobieski pod Wiedniem w literackim świadectwie epoki (rekonesans)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 449– 459
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.023.9919

Perspektywy badań historyczno-wojskowych czasów Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 461–479
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.024.9920

Patronat wojskowy Jana Sobieskiego w latach 1667–1696. Rola, znaczenie, postulaty badawcze

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 481–493
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.025.9921

Najtrudniejsze lata wielkiego wodza? Jan III Sobieski a wysiłek wojenny Rzeczypospolitej w latach 1690–1696

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 495–508
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.026.9922

Rola Marii Kazimiery w stosunkach polsko-francuskich w czasach panowania Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 509–516
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.027.9923