Jan Sobieski w oczach cudzoziemskich pamiętnikarzy

Dariusz Milewski

Abstrakt

John Sobieski in the eyes of foreign diarists

The topic of this article is the way king John III Sobieski was presented by some foreign diarists in selected aspects: origin and education, interests in philosophy, command and military glory, participation in the Holy League, election and avarice, description and overall assessment.

Słowa kluczowe: Jan Sobieski, diarists , pamiętnikarze
References

Źródła

[Dupont Ph.], Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et des actions de Jean Sobieski III, du nom roi de Pologne par Philippe Dupont attaché à ce prince en qualité d’ingénieur en chef de l’artillerie, publiés d’après manuscrit par I. Janicki, Varsovie 1885.

Dupont Ph., Pamiętniki historyi życia i czynów Jana III Sobieskiego, tłum. B. Spieralska, oprac. D. Milewski, Warszawa 2011.

Fagiuoli G.B., Diariusz podróży do Polski (1690–1691), oprac. M.E. Trzeciak, Warszawa 2017.

Fagiuoli J.Ch., Djariusz podróży do Polski wyjęty z pamiętników Jana Chrzciciela Faggiuoli, wyd. W. Kulczycki, „Czas. Dodatek miesięczny” 1858, R. 3, t. 11.

Kitowicz J., Pamiętniki, czyli Historia polska, oprac. P. Matuszewska, Warszawa 2005.

La Mettrie J.O., Człowiek – maszyna, tłum. S. Rudniański, Warszawa 1953.

Mongrillon M. de, Pamiętnik, oprac. Ł. Częścik, Wrocław 1982.

O’Connor B., Historia Polski, tłum. W. Duży, T. Falkowski, P. Hanczewski, K. Pękacka-Falkowska, red. nauk. P. Hanczewski, Warszawa 2012.

Tende G. de, Relacja historyczna o Polsce, tłum. i red. nauk. T. Falkowski, wprowadzenie M. Forycki, Warszawa 2013.

[Tende G. de], Le Sieur de Hauteville, Relation historique de la Pologne contenant le pouvoir de ses Rois, leur élection, & leur Couronnement, les privileges de la Noblesse, la Religion, la Justice, les moeurs & les inclinations des Polonois; avec plusieurs actions remarquables, Paris 1686.

Tomasz z Akwinu, święty, Traktat o człowieku (Summa teologii 1,75–89), tłum. i oprac. S. Swieżawski, Kęty 2000.

Opracowania

Bobiatyński K., Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman wielki koronny. Działalność polityczno-wojskowa, Warszawa 2008.

Chynczewska-Hennel T., Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Warszawa 1994.

Czarniecka A., „Nikt nie słucha mnie za życia…”. Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684–1696), Warszawa 2009.

Hundert Z., Pozycja Jana III w wojsku koronnym w latach 1674–1683. Utrzymanie czy też utrata wpływów wypracowanych w czasie sprawowania godności hetmańskiej? [w:] Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674–1683, red. D. Milewski, Warszawa 2016.

Jasienica P., Rzeczpospolita Obojga Narodów, t. 2: Calamitatis regnum, Warszawa 1992.

Komaszyński M., Filip Dupont – dworzanin doskonały [w:] Studia z dziejów epoki Jana III Sobieskiego, red. K. Matwijowski, Wrocław 1984.

Korzon T., Dola i niedola Jana Sobieskiego, t. 3, Kraków 1898.

Lynn J.A., Wojny Ludwika XIV 1667–1714, tłum. W. Brillowski, Oświęcim 2015.

Milewski D., „Pamiętniki…” Philippe’a Duponta, czyli historia zwycięstw i sławy Jana Sobieskiego [w:] Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia, red. P. Borek, Kraków 2012.

Pietrzak J., Księżna dobrodziejka Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634–1694), Warszawa 2016.

Piwarski K., Dupont Filip [w:] Polski słownik biografi czny, t. VI, Kraków 1948.

Sajkowski A., W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników, Poznań 1984.

Serwatka T., Poczet władców Francji, Londyn 1996.

Skrzypietz A., Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011.

Szpilczyński S., Wójcik Z., O’Connor Bernard (ok. 1666–1698) [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Targosz K., Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, Warszawa 2012.

Targosz K., Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). Z dziejów polsko-francuskich  stosunków naukowych, Warszawa 2015.

Wagner M., Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676, t. 2, Zabrze 2009.

Wiśniewski K., Jan Sobieski jako marszałek wielki koronny [w:] Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski, red. D. Milewski, Warszawa 2014.

Wiśniewski K., Urząd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII–XVIII wieku (1632–1736), Warszawa 2015.

Wójcik Z., Jan Sobieski, Warszawa 1994.

Wójcik Z., Polska w oczach irlandzkiego lekarza-humanisty Bernarda Connora [w:] Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofi arowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Aymard i in., Warszawa 1992.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.