Jan III Sobieski pod Wiedniem w literackim świadectwie epoki (rekonesans)

Piotr Borek

Abstrakt

John III Sobieski at Vienna in the literary testimony of the epoch (reconnaissance)

The Vienna campaign of King John III Sobieski was widely reflected in the literature: diaries, journals, letters and chronicles. The apologies of the victory of the Polish monarch occurred in many  occasional works. Most of them were panegyrical. According to the calculations of researchers (Bolesław Klimaszewski, Juliusz Nowak-Dłużewski), about a dozen or so tales were created. Most poetry on this subject is quite average in terms of artistic skill. It should be remembered, however, that the preserved literary texts (written in Polish and Latin) were meant to glorify the success of the Polish army at Vienna and especially John III Sobieski. His image is heroic, and sometimes sacred. Among the dozen or so poets, Wespazjan Kochowski deserves attention as the one who devoted several works to the subject of victory at Vienna. Apart from favourable evaluations, there were also a few voices criticizing Sobieski’s foreign policy (for example, Wacław Potocki). 

Słowa kluczowe: Jan III Sobieski, Wiedeń 1683, poezja panegiryczna, literatura a historia, aksjologia w literaturze okolicznościowej , John III Sobieski, Vienna 1683, panegyric poetry, literature and history, axiology in occasional literature
References

Źródła

Gawiński J., Clipaeus Christianitatis to jest Tarcz Chrześcijaństwa, oprac. D. Chemperek, W. Walecki, Kraków 2003.

Kochowski W., Commentarius belli adversus Turcas ad Viennam et in Hungaria, Cracoviae: Wojciech Gorecki, 1684.

Kochowski W., Utwory poetyckie. Wybór, oprac. M. Eustachiewicz, Biblioteka Narodowa. Seria I, nr 92, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

Sobieski J., Listy do Marysieńki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1970.

Opracowania

Eustachiewicz M., Wstęp [w:] W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór, oprac. M. Eustachiewicz, Biblioteka Narodowa. Seria I, nr 92, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

Klimaszewski B., Jan III Sobieski w literaturze polskiej i zachodnioeuropejskiej XVII

i XVIII wieku (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie, z. 48), Warszawa–Kraków 1981.

Nowak-Dłużewski J., Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy, oprac. S. Nieznanowski, Warszawa 1980.

Śliziński J., Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy, Warszawa 1979.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.