Prace Historyczne,2019, Numer 146 (4)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2019

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Słowa kluczowe: tithe, medieval Iceland, public choice theory, interest group theory / dziesięcina, średniowieczna Islandia, teoria publicznego wyboru, teoria grup interesu, Arcybiskupi gnieźnieńscy, średniowiecze, posłowie, Prusy, Zakon Krzyżacki, Gdańsk, Toruń, dwór arcybiskupi / Archbishops of Gniezno, Middle Ages, delegates, Prussia, Teutonic Order, archbishop’s court, Uniwersytet Boloński, Kraków w XVI wieku, kościół Mariacki w Krakowie, kapituła w Wilnie / University of Bologna, Cracow in the 16th century, St. Mary’s Church in Cracow, chapter of Vilna, pamięć kulturowa, mit pochodzenia, wojna trojańska, historiografia francuska, historia wczesnonowożytna / cultural memory, origin myth, Trojan War, French historiography, early modern period, Grecy, Lwów, małmazja, Zamość, diaspora / Greeks, merchants, Jan Zamoyski, Lviv, Malvasia, pogranicze, Indie Brytyjskie, konflikt asymetryczny, mit, imperium / frontier, British India, asymmetric warfare, myth, empire, Edvard Jelínek, Cracow, publications, local landmarks, famous individuals, ziemiaństwo, Galicja Wschodnia, ukraiński ruch narodowy, relacje polsko-ukraińskie / landowners, Eastern Galicia, Ukrainian national movement, Polish-Ukrainian relations, Karaimi, pieśni karaimskie, Środy Literackie, Wilno, radio, Seraja Szapszał, międzywojnie / Karaims, songs, Literature Wednesday, Vilnius, interwar, Galicja, fundacje stypendialne, mecenat naukowy, stypendia / Galicia, scholarship foundations, scientific patronage, scholarships, I wojna światowa, Niemcy, Turcja, Bliski i Środkowy Wschód / World War II, Germany, Turkey, Near and Middle East

Studia

Sortuj według

Islandzka dziesięcina w świetle teorii grup interesu

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 673-687
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.039.11655

Posłowie arcybiskupów gnieźnieńskich do Prus w XV wieku. Przyczynek do badań nad otoczeniem prymasów Polski w późnym średniowieczu

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 689-702
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.040.11656

O dwóch krakowskich prawnikach wypromowanych w Bolonii na początku XVI wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 703-714
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.041.11657

Prestiż, tradycja, władza – mit o trojańskim pochodzeniu we francuskiej historiografii przedoświeceniowej (rekonesans badawczy)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 715-734
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.042.11658

Grecka diaspora w Zamościu na przełomie XVI i XVII wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 735-747
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.043.11659

Dwutorowy wpływ Północno-Zachodniego Pogranicza Indii Brytyjskich na brytyjską wizję imperium na przełomie XIX i XX wieku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 749-767
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.044.11660

Cracow in the life and work of Edvard Jelínek

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 769-785
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.045.11661

Kryzys ziemiaństwa w Galicji Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku (do 1914 roku)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 787-808
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.046.11662

Odkrywanie karaimskich pieśni. Karaimska Środa Literacka w Wilnie w 1932 roku

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 809-835
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.047.11663

Edycje tekstów źródłowych

Zapis Antoniego Dydyńskiego z 2 lutego 1808 roku – przyczynek do badań nad Fundacją Stypendialną im. Antoniego Dydyńskiego w Godowej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 837-857
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.048.11664

O niemieckich planach ofensywy na Bliskim i Środkowym Wschodzie (1941–1942)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 859-878
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.049.11665

Recenzje i omówienia

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI w. Administracja i eksploatacja, Olsztyn 2017, 292 ss., il., mapy, fot.

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 879-884
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.050.11808

Mykhaĭlo Zubrytsʹkyĭ, Zibrani tvory i materialy u trʹokh tomakh, t. 2: Materialy do biohrafiї, redkol. Frank Sysyn [et al.], Lʹviv: Litopys, 2016, 614 ss. + il. (Adam Świątek)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 885-889
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.051.11809