Prace Historyczne,2020, Numer 147 (2), Współpraca Słowian i jej zwolennicy w Europie Środkowej i na Bałkanach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2020
Zeszyt pod redakcją: Antoniego Cetnarowicza i Adama Świątka

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Na okładce wykorzystano fragment pocztówki Wołodymyra Łewyćkiego z ilustracją Ambrosyja Żdachy z 1914 r. pt. Rodzina słowiańska. Źródło: Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS XII 8b/p.48/17.
Słowa kluczowe: wzajemność słowiańska, kontakty polsko-słowackie a polityka węgierska, rusofilstwo, polonofilstwo, powstanie styczniowe a polityka słowacka, Slavic solidarity, Slovak-Polish contacts and Hungarian politics, Russophilism, Polonophilism, Polish Uprising of 1863 and Slovak politics, Bułgarzy, Słoweńcy, wzajemne kontakty, Serbowie, Macedończycy, jugoslawizm, Bulgarians, Slovenes, relationships, Serbs, Macedonians, Yugoslavism, kultura serbska, przełom pozytywistyczny, realizm, bibliokomunikacja, księgarnia braci Jovanović (Pančevo), księgarnia braci Popović (Nowy Sad), recepcja literacka, literatura polska, Serbian culture, Positivist turn, Realism, bibliocommunication, Brothers Jovanović publishers (Pančevo), Brothers Popović publishers (Novi Sad), literary reception, Polish literature, Jerzy Konstanty Czartoryski, monarcha habsburska, Słowianie, Polacy, Galicja, Habsburg Monarchy, Slavs, Poles, Galicia, Ołeksandr Barwiński, współpraca ukraińsko-słoweńsko-chorwacka, Rada Państwa, Słowiański Związek Chrześcijańsko-Ludowy, „Centrum Słowiański”, konserwatyzm, Przedlitawia, Oleksandr Barvinsky, Ukrainian-Slovenian-Croatian cooperation, the Imperial Council, Slavic Christian People Union, “Slavic Center”, conservatism, Cisleithania, Bulgaria, Serbia, Bulgarian-Serbian relations, Balkan federalism, South Slavs, Polish-Slovene relations, idea of Slavic mutuality, Pan-Slavism, ruch neosłowiański, historia słowianoznawstwa, Jaroslav Bidlo, Praga, Neo-Slav movement, history of Slavic studies, Prague, neoslawizm, Chorwaci, spotkanie w Sankt Petersburgu, zjazd w Pradze 1908 r, Neo-Slavism, Croats, St. Petersburg meeting, Prague congress in 1908, dziennikarstwo, prasa w monarchii habsburskiej, Kraków, słowianofilstwo, journalism, press in the Habsburg Monarchy, Cracow, Slavianophilism, Czech-Slovak relationships, intellectual networks, 19th century, Austrian Empire, Slovaks, Slovak national movement, Czech national movement, Bośnia i Hercegowina, Serbowie z Bośni i Hercegowiny, XIX wiek, okres austro-węgierski, Bosnia and Herzegovina, Serbs from Bosnia and Herzegovina, AustroHungarian period, sojusz bałkański, państwa bałkańskie 1912–1913, Rosja, Balkan Alliance, Balkan states 1912–1913, Russia

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. VII-XII
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Wzajemne postrzeganie

Polacy w słowackiej publicystyce i polityce od lat 30. do 60. XIX wieku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 211-225
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.012.12466

O słoweńskich zainteresowaniach Bułgarami i Bułgarią (1850–1908)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 227-249
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.013.12467

Publikacje literatury polskiej w serbskim ruchu księgarsko-wydawniczym w latach 70.–90. XIX wieku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 251-261
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.014.12468

Orędownicy współpracy

Jerzy Konstanty Czartoryski a kwestia współpracy Słowian w monarchii habsburskiej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 263-278
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.015.12469

Współpraca ukraińskich, słoweńskich i chorwackich konserwatystów w wiedeńskiej Radzie Państwa we „Wspomnieniach z mojego życia” Ołeksandra Barwińskiego (1897–1904)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 279-298
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.016.12470

Bulgarian-Serbian rapprochement in 1904 as the basis for the unification of the South Slavs: Remarks on Boncho Boev’s federalist concepts

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 299-313
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.017.12471

Leopold Lenard – słoweński polonofil z początku XX wieku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 315-345
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.018.12472

Czeski historyk Jaroslav Bidlo i jego udział w ruchu neosłowiańskim przed I wojną światową

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 347-359
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.019.12473

Formy współpracy

Chorwaci a zjazd neoslawistów w Pradze w 1908 roku (na podstawie ówczesnej prasy chorwackiej)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 361-373
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.020.12474

II Zjazd Dziennikarzy Słowiańskich w Krakowie w 1899 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 375-399
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.021.12475

Relationships between Czech and Slovak scholars between the years of 1850 and 1882

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 401-416
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.022.12476

Próba utworzenia sojuszu muzułmańsko-serbskiego w trakcie walk o autonomię religijno-szkolną w Bośni i Hercegowinie w latach 1899–1902

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 417-434
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.023.12477

Ostatni akt politycznej współpracy Słowian na Bałkanach. Sojusz bałkański 1912 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 435-449
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.024.12478

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.