Prace Historyczne,2020, Numer 147 (4), Oblicza Polski niepodległej 1918-1939

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2020
Redaktor zeszytu: Janusz Mierzwa

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Na okładce wykorzystano fotografię „Z życia Korpusu Ochrony Pogranicza na Polesiu: fragment z wesela chłopskiego na Polesiu […]: dzieci wiejskie” (Pracownia Fotograficzna Polskiej Brygady KOP). Źródło: https://polona.pl/item/z-zycia-korpusu-ochrony-pogranicza-na-polesiu-fragment-z-wesela-chlopskiego-na-pol-esiu,MTAxNzYwNg/0/#info:metadata 
Słowa kluczowe: Polska 1918–1939, ład wersalski, bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja / Poland 1918–1939, Versailles Order, international security, diplomacy, modernizacja, polityka gospodarcza, II Rzeczpospolita / modernisation, economic policy, Interwar Poland, ruch wywrotowy, bezpieczeństwo wewnętrzne, II Rzeczpospolita, konflikt polityczny / subversive social movement, internal security, Second Polish Republic, political conflict, Milicja Ludowa, Milicja Miejska, Milicja Komunalna, Policja Państwowa, Policja Województwa Śląskiego, Straż Obywatelska, Żandarmeria Krajowa / People’s Militia, City Militia, Municipal Militia, State Police, Police of the Silesian Province, Citizens’ Guard, National Gendarmerie, administracja, samorząd terytorialny, unifikacja / Second Polish Republic, administration, self-government, modernization, unification, polityka wewnętrzna, separatyzm, dzielnicowość, unifikacja, procesy integracyjne / Second Republic of Poland, home policy, separatism, regionalism, integration processes, sędzia, wymiar sprawiedliwości, niezawisłość sędziowska, sąd, jurysdykcja, wyrok, orzecznictwo sądowe / judge, judiciary system, judicial independence, court, jurisdiction, judgement, judicature, polityka personalna, Wojsko Polskie, korpus oficerski, korpus generalski, najwyższe władze wojskowe / personnel policy, Polish Army, officer corps, general corps, highest military authorities, religia, państwo, naród, II Rzeczpospolita / religion, state, nation, Second Republic of Poland, polityka społeczna, polityka zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne, publiczna służba zdrowia / Second Polish Republic, social policy, employment policy, social security, public health care, I wojna światowa, sytuacja kobiet, aktywność polityczna i społeczna kobiet, aktywność zawodowa kobiet, stereotypy, edukacja kobiet, przemiany obyczajowe / the First Word War, the Second Republic of Poland, situation of women, stereotypes, women’s education, equality at home, women in politics, historia społeczna XX wieku, historia rodziny XX wieku / social history of the 20th century, family history of the 20th century, wykluczenie społeczne, marginalizacja, margines społeczny, bezrobocie, bezdomność, przestępczość / social exclusion, marginalisation, margins of society, unemployment, homelessness, crime, ruch związkowy, Polska, 1918–1939 / the trade union movement, Poland, 1918–1939, architektura, sztuka, modernizm / Second Polish Republic, architecture, art, modernism

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Problemy bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. Koncepcje polskie a realia geopolityczne (1919–1932)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 657-679
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.035.12489

Gospodarcze dokonania II Rzeczypospolitej – tradycje i wyzwania

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 681-692
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.036.12490

Stan zagrożenia. Bezpieczeństwo wewnętrzne II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 693-702
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.037.12491

O kształt policji w II Rzeczypospolitej. Od wzorca samorządowego do modelu państwowego

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 703-718
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.038.12492

Unifikacja, modernizacja, opresja. Przemiany aparatu administracyjnego II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 719-731
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.039.12493

Separatyzm, dzielnicowość i unifikacja w II Rzeczypospolitej (1918–1939). Problemy integracji państwa i społeczeństwa po odzyskaniu niepodległości

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 733-743
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.040.12494

Sądownictwo powszechne w II Rzeczypospolitej (1917–1939). Założenia organizacyjne, budowa struktur, funkcjonowanie

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 745-759
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.041.12495

Polityka personalna w Wojsku Polskim w latach 1918–1939

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 761-779
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.042.12496

Wyznania – państwo – naród w II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 781-796
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.043.12497

Polityka społeczna Niepodległej Rzeczypospolitej – budowa i ewolucja systemu

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 797-809
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.044.12498

W okresie powolnej modernizacji. Kobieta w II Rzeczypospolitej – próba bilansu

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 811-822
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.045.12499

Ewolucja czy rewolucja? Przemiany rodziny na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 823-837
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.046.12500

Obszary wykluczenia społecznego w II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 839-853
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.047.12501

Ruch związkowy w Polsce 1918–1939

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 855-867
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.048.12502

Sztuka i architektura dla II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 869-881
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.049.12503

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.