Ruch związkowy w Polsce 1918–1939

Grzegorz Zackiewicz

Abstrakt

The trade union movement in Poland in the years 1918–1939

Precisely estimating the membership of trade union confederations in Poland in the years 1918–1939 is difficult, but we can assume that there were from 0.8 to 1.4 million trade unionists. Although the number of members of trade union organizations was relatively small, they played an important role in Polish social and political life. The trade union movement in the Second Polish Republic reflected political and occupational splits within the labor force, as well as its regional differentiation during the time of the partition of Poland. Although the membership of main trade union confederations was dynamic, the most influential currents of the movement–class trade unions and national-solidaristic trade unions–remained unchanged.

Słowa kluczowe: ruch związkowy, Polska, 1918–1939 / the trade union movement, Poland, 1918–1939
References

Źródła

„Biuletyn Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej” 1918–1919.

Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 15.

„Praca i Opieka Społeczna” 1921–1924.

„Rocznik Pracowniczych Związków Zawodowych w Polsce” 1925–1935.

Opracowania

Ajzner S., Związek Związków Zawodowych 1931–1939, Warszawa 1979.

Chumiński J., Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1944–1956, Wrocław 1999.

Dagnan K., Zarys historii ruchu zawodowego w Polsce, „Solidarność Pracy” 1927, nr 3–4.

Hass L., Klasa robotnicza a ruch zawodowy w Polsce Niepodległej (1918–1939), „Kwartalnik Historii i Teorii Ruchu Zawodowego” 1989, nr 1.

Hass L., Organizacje zawodowe w okresie międzywojennym (1919–1939), „Biuletyn Biura Historycznego CRZZ” 1962, nr 4.

Hass L., Układ sił i zasięg oddziaływania ruchu zawodowego wśród klasy robotniczej w latach Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, t. IV, Warszawa 1973.

Hrebenda A., Górnośląska klasa robotnicza w latach międzywojennych 1922–1939, Warszawa–Katowice 1979.

Kotłowski T., Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Zasięg wpływów i działalność społeczno-polityczna w latach 1918–1939, Poznań 1977.

Kozyra W., Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Lublin 2009.

Malański J., Pracownicze związki zawodowe w Polsce, wyd. 2, Warszawa 1934.

Masewicz W., Położenie prawne związków zawodowych w Polsce w latach 1919–1939, Warszawa 1972.

Ratyński W., Lewica Związkowa w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1976.

Ruch zawodowy w Polsce. Zarys dziejów, t. II: 1918–1944, cz. I: do 1929, oprac. L. Kieszczyński, M. Korniluk, Warszawa 1980, cz. II: 1929–1944, oprac. L. Hass et al., Warszawa 1981.

Rychliński S., Zasadnicze kierunki robotniczego ruchu zawodowego w Polsce, Warszawa 1929.

Zackiewicz G., Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku, Kraków 2013.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.