Polityka społeczna Niepodległej Rzeczypospolitej – budowa i ewolucja systemu

Paweł Grata

Abstrakt

Social policy of the Independent Polish Republic: The construction and the evolution of the system

Twenty years of independence turned out not to be long enough for the process of the construction of a coherent system of social policy to be finished. A complicated opening balance sheet, unfavourable economic and social structure of the state and, last but not least, a permanent lack of resources made it impossible to create a system which would satisfy existing needs. It remained in its construction phase and, though it was becoming more and more comprehensive, it was still extremely underfunded and flawed. This is confirmed by its limited coverage, which resulted from structural barriers. It was impossible to remedy this in the short interwar period, although the scale of problems and shortages was known. With time, social policy in Poland became a mature sphere of state activity, which is confirmed by the new objectives that currently lay before it, and by the regulatory and practical activities undertaken at the end of the 1930s.

Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita, polityka społeczna, polityka zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne, publiczna służba zdrowia / Second Polish Republic, social policy, employment policy, social security, public health care
References

Chylak K., Ubezpieczenia społeczne i zaopatrzenia społeczne w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.

Danielski J., Pomoc lecznicza na wsi, „Praca i Opieka Społeczna” 1938, nr 4.

Daszyńska-Golińska Z., Polityka społeczna, Warszawa 1933.

„Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919.

„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1919–1939.

Grata P., At the Origins of welfare state? Social Expenses in the Budgetary Policy in the Second Polish Republic, „Studia Historiae Oeconomicae” 2017, t. 35.

Grata P., Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944–1950, Rzeszów 2018.

Grata P., Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów 2013.

Grata P., Procesy unifikacyjne w polskiej polityce społecznej w latach 1918–1939 [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. I, red. P. Grata, Rzeszów 2013.

Grata P., Założenia i priorytety polskiej polityki społecznej w latach 1918–1939, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 10.

Herkner H., Kwestya społeczna w zachodniej Europie, Lwów 1905.

Landau Z., Podstawowe kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Warszawa 1990.

„Mały Rocznik Statystyczny” 1939.

Materiały odnoszące się do działalności Rządu w czasie od 15 maja 1926 do 31 grudnia 1927. Sprawozdania ministerstw, Warszawa 1928.

Nakoniecznikow-Klukowski B., Przegląd najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu polityki opiekuńczej, „Praca i Opieka Społeczna” 1938, nr 1.

Polityka społeczna państwa polskiego 1918–1935, Warszawa 1935.

Skarżyński L., Projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznem, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1929, z. 6.

Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu, Okres IV, Okres V.

Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r., Warszawa 1936.

Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1937 r. do 31 marca 1938 r., Warszawa 1938.

Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Opieki Społecznej w 1937/38 r., „Praca i Opieka Społeczna” 1938, nr 4.

Zawadowska I., Ochrona macierzyństwa robotnicy w Polsce, „Statystyka Pracy” 1937, nr 4.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.