Gospodarcze dokonania II Rzeczypospolitej – tradycje i wyzwania

Wojciech Morawski

Abstrakt

Economic achievements of Interwar Poland: Traditions and challenges

The economic policy of Interwar Poland was shaped by two outstanding personalities –Władysław Grabski and Eugeniusz Kwiatkowski. Grabski represented the tradition of liberal economic policy, macroeconomic balance and openness. Kwiatkowski has become a symbol of economic self-sufficiency, independence from outside world and of statism. Interwar Poland faced four big challenges: unification, macroeconomic stabilisation, capitalisation and modernisation, and it succeeded in all those fields. However, the problem of social and national integrity remained unsolved.

Słowa kluczowe: modernizacja, polityka gospodarcza, II Rzeczpospolita / modernisation, economic policy, Interwar Poland
References

Drozdowski M.M., Eugeniusz Kwiatkowski, Rzeszów 2005.

Drozdowski M.M., Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936–1939, Warszawa 1963.

Gołębiowski J., COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939, Kraków 2000.

Grata P., Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej, Rzeszów 2013.

Knakiewicz Z., Deflacja polska 1930–1935, Warszawa 1967.

Landau Z., Plan stabilizacyjny 1927–1930, Geneza, założenia, wyniki, Warszawa 1963.

Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, t. I–IV, Warszawa 1967–1989.

Leszczyńska C., Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924–1936 w systemie Gold Exchange Standard, Warszawa 2013.

Łapa M., Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926–1929, Łódź 2002.

Morawski W., Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

Morawski W., Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego, Warszawa 1990.

Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej, red. S. Kowal, Poznań 1997.

Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, red. I. Kostrowicka, Warszawa 1989.

Roszkowski W., Land Reforms in East-Central Europe after World War One, Warszawa 1995.

Samecki W., Centralny Okręg Przemysłowy 1936–1939. Wstępna faza programu uprzemysłowienia Polski, Wrocław 1998.

Skiba J., Reglamentacja dewizowa w Polsce w latach 1936–1939, mps pracy doktorskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.

Tomaszewski J., Stabilizacja waluty w Polsce. Z badań nad polityką gospodarczą rządu polskiego przed zamachem majowym, Warszawa 1961.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.