Prace Historyczne,2021, Numer 148 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2021

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Słowa kluczowe: szlachta, sejmiki, wojskowość staropolska, ziemia halicka., nobility, dietines, Old-Polish military affairs, Halych Land, województwo kijowskie, konstytucje, sądy grodzkie i ziemskie, roczki, Kievan palatinate, statutes, county and castle courts, assizes, historia medycyny, mentalność staropolska, wiek XVII, wiek XVIII, pamiętnikarstwo staropolskie, history of medicine, Old-Polish mentality, 17th century, 18th century, Old-Polish memoirs, Wersal, dwór francuski, Maria Leszczyńska, Maria Józefa Saska, Maria Antonina, Versailles, French court, Queen Marie Leszczyńska, Dauphine Marie Josephe of Saxony, Queen Marie Antoinette., Galicja, Austria, prasa, XVIII–XIX wiek, Habsburgowie, relacje podróżnicze, publicystyka, Galicia, press, 18th–19th centuries, Habsburg Empire, travel reports, journalism, theft, robbery, sentences, criminal justice, Criminal Department in Moldavia, Krynica, uzdrowiska polskie, XIX wiek., Polish health resorts, 19th century, kampania polska 1939 roku, terminologia, historiografia, popularyzacja, edukacja, pamięć, The Polish campaign of 1939, terminology, historiography, popularization, education, memory, szkolnictwo zawodowe, II wojna światowa, okupacja, Częstochowa, Generalne Gubernatorstwo, dystrykt radomski, vocational education, World War II, occupation, General Government, District of Radom, amnestia, aparat bezpieczeństwa publicznego, komunizm, podziemie niepodległościowe, Polska po II wojnie światowej, amnesty, public security services, Communism, independence underground, Poland after the World War II, Sûreté National, Paul Desjardins, spotkania dekadowe w Pontigny, ruch synarchistyczny, French Secret Police, ten-day meetings in Pontigne, synarchist movement

Studia

Sortuj według

Potoccy herbu Pilawa jako dowódcy sił zbrojnych ziemi halickiej w XVII wieku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 1–16
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.001.13678

Szlachta województwa kijowskiego wobec problemów sądownictwa w drugiej połowie XVII wieku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 17–31
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.002.13679

„Są psi, jest gospodarstwo – około tego się też krzątać”. Staropolskie poglądy na zachowanie dobrego zdrowia

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 33–47
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.003.13680

Mechanizmy karier na dworach kobiecych w Wersalu w drugiej połowie XVIII wieku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 49–67
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.004.13681

„Galicja na zawsze pozostanie Galicją”. Kraj koronny na kresach imperium na łamach „Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat”

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 69–84
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.005.13682

Theft and robbery in the sentences of Moldavia’s Criminal Department (1799–1804)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 85–106
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.006.13683

Rozbudowa uzdrowiska w Krynicy w latach 1806–1830 w świetle akt Gubernium Lwowskiego

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 107–122
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.007.13684

Kampania polska 1939 roku. Przegląd koncepcji i sposobów jej prezentacji w historiografii i edukacji historycznej XX wieku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 123–142
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.008.13685

Szkoły zawodowe w Częstochowie w latach 1939-1945

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 143–160
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.009.13686

Amnestia Romana Romkowskiego. Udział pomocnika ministra bezpieczeństwa publicznego w przygotowaniu, przeprowadzeniu i ocenie akcji amnestyjnej z 1947 roku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 161–177
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.010.13687

Dokumenty tajnej policji francuskiej (Sûreté Nationale) i archiwum Paula Desjardinsa w zasobie Archiwum IPN – przegląd archiwaliów

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 179–193
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.011.13688

Recenzje i omówienia

Pro memoria

Profesor dr hab. Jerzy Hauziński (1946–2020)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 211–212
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.015.13692

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.