Prace Historyczne,2021, Numer 148 (2), Ucieczka – uchodźstwo – repatriacja: procesy migracyjne czasu wojny w perspektywie porównawczej

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2021
Redakcja zeszytu: Kamila Ruszała, Piotr Szlanta

Na okładce wykorzystano obraz Jana Rembowskiego (1879–1923) pt. Uchodźcy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (MP 4621 MNW). Źródło: https://polona.pl/item/z-zycia-korpusu-ochrony-pogranicza-na-polesiu-fragment-z-wesela-chlopskiego-na-pol-esiu,MTAxNzYwNg/0/#info:metadata

Publikacja sfinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Słowa kluczowe: Mariusz, Sulla, emigracja, uchodźcy, Sertoriusz, Marius, emigration, refugees, Sertorius, Cezar, migracje, barbarzyńcy, antropologia historyczna, Caesar, migrations, barbarians, historical anthropology, Paulicjanie, manicheizm, Bizancjum, Tefrike, muzułmanie, Paulicians, Manichaeism, Byzantium, Muslims, późne cesarstwo rzymskie, Goci, bitwa pod Adrianopolem, cesarz Walens, historiografia kościelna, Late Roman Empire, Goths, battle of Adrianople, emperor Valens, ecclesiastical historiography, Zygmunt III, Szwecja, Finlandia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Sigismund III, Sweden, Finland, the Polish-Lithuanian Commonwealth, Powstanie Chmielnickiego, Kozacy, Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku, szlachta ukraińska, egzulanci, Chmielnicki uprising, Cossacks, the Polish-Lithuanian Commonwealth in 17th century, Ukrainian gentry, exiles, Serbia, 19th century, Muslims in Serbia, Balkans, wojny bałkańskie, Imperium Osmańskie, młodoturcy, Anatolia, Tracja, Balkan Wars, Ottoman Empire, Young Turks, Thrace, World War I, evacuation, Austria-Hungary, refugee camps, uchodźstwo wojenne, pierwsza wojna światowa, ikonografia, Rosja, Łotwa, Polska, Żydzi, war refugees, iconography, Russia, Latvia, Poland, Jews, Iran, Asyryjczycy, I wojna światowa, religia, Assyrians, religion, uchodźcy polscy, II wojna światowa, elity, inteligencja, Polish refugees, World War II, social elites, intelligentsia, wysiedlenie, ratowanie polskich dzieci, okupacja niemiecka, Zamojszczyzna, displacement, saving Polish children, German occupation, Zamojszczyzna region, repatriacja, reemigracja, polscy uchodźcy na Węgrzech, polska diaspora na Węgrzech, polska dyplomacja po 1945 roku, stosunki polsko-węgierskie, repatriation, re-emigration, Polish refugees in Hungary, Hungarian Polish Diaspora, Polish diplomacy after 1945, Polish-Hungarian relations, dipisi, UNRRA, IRO, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, DPs, The Polish Daily & Soldier’s Daily

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Uchodźstwo, migracje, ucieczka, przesiedlenia, repatriacje jako „uniwersalne” doświadczenie dziejowe – uwagi wprowadzające

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 213–215
DOI 10.4467/20844069PH.21.016.13853

Uchodźcy polityczni z Italii w okresie pierwszej wojny domowej i dyktatury L. Korneliusza Sulli (88–79 przed Chr.)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 217–231
DOI 10.4467/20844069PH.21.017.13854

Migracje ludności podczas rzymskiego podboju Galii w latach 58–51 przed Chr. Próba ujęcia historyczno-antropologicznego

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 233–246
DOI 10.4467/20844069PH.21.018.13855

Paulicjanie w Bizancjum – uciekinierzy i przesiedleńcy

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 247–262
DOI 10.4467/20844069PH.21.019.13856

Kryzys gocki z perspektywy historiografii kościelnej V stulecia

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 263–276
DOI 10.4467/20844069PH.21.020.13857

Z nadzieją na powrót – perspektywa badań nad uchodźcami ze Skandynawii w Rzeczpospolitej Obojga Narodów za panowania Zygmunta III

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 277–281
DOI 10.4467/20844069PH.21.021.13858

Ucieczki ludności cywilnej z południowo-wschodnich województw Rzeczypospolitej w pierwszym etapie powstania Chmielnickiego

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 283–299
DOI 10.4467/20844069PH.21.022.13859

The Muslim exodus and the emergence of the modern Serbian State in the first half of the 19th century

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 301–314
DOI 10.4467/20844069PH.21.023.13860

Exodus ludności muzułmańskiej do azjatyckiej części Imperium Osmańskiego w następstwie pierwszej i drugiej wojny bałkańskiej (1912–1913)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 315–329
DOI 10.4467/20844069PH.21.024.13861

The Evacuation and Flight of Galician Refugees in the Habsburg Empire During the First World War – an Analysis of the Relocation System

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 331–347
DOI 10.4467/20844069PH.21.025.13862

Uchodźstwo podczas I wojny światowej w malarstwie i grafice – casus zachodnich prowincji Rosji

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 349–361
DOI 10.4467/20844069PH.21.026.13863

Migracje Asyryjczyków z Iranu w czasie I wojny światowej: fragmentaryzacja tradycji i nowe formy religijności

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 363–380
DOI 10.4467/20844069PH.21.027.13864

Przedstawiciele elit społecznych II RP wśród uchodźstwa wojennego w Iranie (1942–1945)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 381–395
DOI 10.4467/20844069PH.21.028.13865

Postawy mieszkańców wschodnich powiatów dystryktu warszawskiego ratujących polskie dzieci – byłych więźniów niemieckiego obozu przejściowego w Zamościu w latach 1942–1943

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 397–410
DOI 10.4467/20844069PH.21.029.13866

Repatriacja/reemigracja Polaków z Węgier po zakończeniu II wojny światowej

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 411–423
DOI 10.4467/20844069PH.21.030.13867

Kłopoty uchodźców czy kłopoty z uchodźcami? Dipisi na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1945–1948

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (2), s. 425–436
DOI 10.4467/20844069PH.21.031.13868