[Eugeniusz Quirini de Saalbrück], Kirkcaldy. Polska gwiazdka w Szkocji w 1940 roku

Danuta Quirini-Popławska

Abstrakt

[Eugeniusz Quirini de Saalbrück], Kirkcaldy: Polish Christmas in Scotland in 1940

This text is an edited source material that is a part of the memoirs of Certified Colonel Eugeniusz Quirini de Saalbrück (1891–1978) from his stay in Scotland in his capacity as a cultural and educational officer in the Polish soldiers camp in Kirkcaldy during World War II. The text is an account of a Christmas celebration organised for Scottish children on 19 December 1940 under the supervision of Col. Quirini in the local Rio cinema. The original text is part of Col. Quirini’s estate that is in the possession of his family.

Słowa kluczowe: Quirini de Saalbrück, Kirkcaldy, Szkocja, Dowództwo Obozów i Oddziałów Wojska Polskiego w Szkocji, działalność kulturalno-oświatowa Wojska Polskiego, druga wojna światowa, Scotland, Command of the Polish Camps and Units of the Polish Armed Forces in Scotland, cultural and educational activity of the Polish Army, World War II
References

Archiwalia

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

AP 8, Wyciągi z rozkazów wewnętrznych m.in. Dowództwa Okręgu Korpusu IIw Lublinie oraz listy kwalifikacyjne od 1924 do 1939 r.

Zbiory prywatne E. Quiriniego (w posiadaniu Rodziny)

Certificat (zaświadczenie) nr 3460 wydane przez Centre d’Hebergement pour les Militares Polonais a Paris (Stacja Zborna dla Żołnierzy Polskich w Paryżu), z dnia 1 stycznia 1940 r.

Polish „November Uprise” [sic!] 29 XI, 1830–1940 [program uroczystości]

Quirini E., Kalendarzyk Terminowy na rok 1939.

Quirini E., Zbiór materiałów: dokumentów, rysunków, kopii artykułów z prasy angielskiej i polskiej oraz fotografii w księdze pt. Poland and Scotland.

Anniversary celebration in „Rio Theatre” Kirkcaldy 8 XII 1940 [program uroczystości]

Zaświadczenie L. dz. 27/39 Szefa Propagandy Naczelnego Wodza ppłk. dypl. Romana Umiastowskiego, Warszawa, dnia 5 września 1939 r.

Źródła opublikowane

Armia Polska i życie społeczne Polaków we Francji. Wrzesień 1939 – czerwiec 1940, wybór i oprac. M. Drozdowski, J. Smoliński, Warszawa 2001.

Marecki A., Jak korzystać z doświadczeń wojennych, „Bellona” 1940, R. XXII, z. 1., s. 3–7.

Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kompanie na obczyźnie, cz. I, Wrzesień 1939–czerwiec 1941, Londyn 1959.

Die Wehrmacht – Der Freiheitskampf des grossdeutschen Volkes, hrsg. von K. Fischer, Berlin 1940.

Prasa

„Dziennik Polski” (Londyn), nr 152 z 8 styczna 1941 r.

„The Fife Free Press” z 21 i 28 grudnia 1940 r.

„Polska Walcząca – Żołnierz Polski na Obczyźnie”, nr 3 z 18 stycznia 1941 r.

Wspomnienia

Strumph-Wojtkiewicz S., Wbrew rozkazowi. Wspomnienia oficera prasowego 1939–1945, Warszawa 1972.

Opracowania naukowe

Biegański W., Finał dziwnej wojny. Studium o kampanii francuskiej 1940, Warszawa 1970.

Biegański W., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1990.

Biegański W., Wojsko Polskie we Francji 1939–1940, Warszawa 1967.

Biegański W., Zaczęło się w Coëtquidan, Warszawa 1977.

Bielak M., Ewakuacja żołnierzy polskich z Francji do Wielkiej Brytanii i Afryki Północnej w latach 1940–1941 [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej, Warszawa 2009 (wersja elektroniczna w Bibliotece Cyfrowej IPN).

Bilek-Dąbrowska Z., Ligocki Edward [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Warszawa 1972, s. 323–325.

Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943, Kielce 2005.

Historia dyplomacji polskiej, t. 5, 1939–1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999.

Hułas M., Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939–lipiec 1943, Warszawa 1996.

Kania L., Służba Sprawiedliwości Wojska Polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii (październik 1939–październik 1940), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, t. 15 (66),s. 67–96.

Komornicki S., Bielecki Z., Bigoszewska W., Jońca A., Wojsko Polskie 1939–1945. Barwa i Broń, Warszawa 1984.

Korczyk H., Quirini de Saalbrück Eugeniusz [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 532.

Krotofil M., Wojsko polskie w Szkocji podczas II wojny światowej [w:] Siły Zbrojne RP. Wybrane zagadnienia, red. M. Krotofil, R. Rybak, Toruń 2019.

Peszke M., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939–1946, Poznań 2014.

Smoliński J., Działalność naczelnych władz wojskowych podczas ewakuacji wojska polskiego do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940 r., „Niepodległość i Pamięć” 1999, nr 6/2 (15), s. 213–228.

Smoliński J., Ewakuacja Wojska Polskiego do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940, Warszawa 1996.

Smoliński J., Koncepcje formowania i użycia Wojska Polskiego we Francji (wrzesień 1939– czerwiec 1940), „Niepodległość i Pamięć” 2017, nr 2(58), s. 151–173.

Smoliński J., Lwowska Fala na wojennym szlaku (1939–1946), red. nauk. J. Gmitruk, T. Skoczek, Warszawa 2021.

Smoliński J., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1997.

Smoliński J., Wysiłek wojenny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1945), „Niepodległość i Pamięć” 2019, 26, nr 4 (68), s. 91–125.

Szczurowski M., Geneza formowania Armii Polskiej we Francji 1939–1940, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2002, t. 4., s. 115–143.

Tarka K., Pozbawienie polskiego obywatelstwa gen. Władysława Andersa i oficerów PSZ na Zachodzie, którzy wstąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia [w:] Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1947), red. P. Chmielowiec, K.A. Tochman, Warszawa–Rzeszów 2019.

Tarka K., „Wrogowie” Polski. Pozbawienie obywatelstwa polskiego oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 4, s. 65–84.

Wawer Z., Polskie Siły Zbrojne na obczyźnie [w:] Polski wiek XX: II wojna światowa, Warszawa 2010.

Zuziak J., Wysiłek mobilizacyjno-organizacyjny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w drugiej wojnie światowej, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2003, t. 5, s. 235–246.

Wydawnictwa popularnonaukowe

Terlecki O., Generał Sikorski, Kraków 1981.

Netografia

Biography of ‘Hinks Walter’, https://movingimage.nls.uk/biography/10017 [dostęp: 6 VII 2020 r.].

Kania L., Dylematy wojskowej Temidy, https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/a9be4a06bd6354fd3d926d1330949802.pdf [dostęp: 23 IV 2020 r.].

Miśkiewicz B., Wojsko Polskie na tle europejskim, http://www.wbc.poznan.pl/Content/39738/PDF/Wojsko%20Polskie%20na%20tle%20europejskim..pdf [dostęp: 5 IX 2020 r.].

Władysław Sikorski (1881–1943), https://dzieje.pl/postacie/wladislaw-sikorski [dostęp: 2 V 2020 r.].