Ego-network of István Bocskai in the Light of His Correspondence (1576–1598)

Krisztina Juhász

Abstrakt

István Bocskai (1557–1606) was an outstanding person of the Hungarian history at the turn of the 16th and 17th century, who is one of the greatest letter-writer in the early modern age. The total exchange of letters (about 500 pieces) has been scattered over 30 various source-publications and source-books, while the unpublished letters can be found in different Hungarian and foreign archives. In my paper I focus on the social network of István Bocskai in two less-known periods, using a special approach (ego-network). My research is based on the correspondence of István Bocskai, that is one group of ego documents. My aim is to present, by 134 records (letters and testimonies) clean-cut, main tendencies.

* The research related to this paper was supported by the Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma) through the grant (code no. 20391-3/2018/FEKUSTRAT). This paper is written as a contribution of the Interdisciplinary Centre of Excellence, the Department of Medieval and Early Modern Hungarian History (Faculty of Humanities and Social Sciences) (University of Szeged) and the MTA–SZTE Research Group of the Ottoman Age.

Słowa kluczowe: István Bocskai, correspondence, social network, ego-network, early modern age
References

Primary Sources

HM HIM Hadtörténeti Levéltár VII/2. Törökkori gyűjtemény.

MNL OL Esterházy család hercegi ágának levéltára P 108. Repositorium 46, 98.

MNL OL Magyar Kamara Archívuma E 204. Missiles.

MNL OL Magyar Kamara Archívuma, Acta diversarum familiarum E 200. 6. tétel/a Missiles.

MNL OL Zichy család zsélyi levéltára P 707 Missiles, XXXII. Sorozat.

ÖStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Länderabteilungen, Ungarische Akten, Allgemeine Akten, Karton 127/128, 131.

Veress E. Zamoyski János kancellár levelezése magyarokkal (1576–1605), Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattár, Veress Endre hagyaték, Ms. 433.

Primary Sources Published

Balázs M., “Ecsedi Báthory István levelei Bocskaihoz,” Irodalomtörténeti dolgozatok (Szeged) 1972, pp. 41–49.

Bayerle G., The Hungarian Letters of Ali Pasha of Buda 1604–1616, Budapest 1991.

Benda K. (ed.), Bocskai István: Levelek, n.p. 1992.

Fazekas I., “Négy levél Bocskai István bécsi és prágai tartózkodásához (1572, 1576),” Lymbus 2003, pp. 19–24.

Fraknói V. Dr., Károlyi Á. Dr., Magyar országgyűlési emlékek. Monumenta Comitialia Regni Hungariae, X, Budapest 1890, pp. 606–612.

Hurmuzaki E. de, Documente privitóare la Istoria Românilor, III/1, Bucuresci 1880.

Hurmuzaki E. de, Documente privitóare la Istoria Românilor, IV/1, Bucuresci 1882.

Hurmuzaki E. de, Documente privitóare la Istoria Românilor, XII, Bucuresci 1903.

Hurmuzaki E. de, Documente privitóare la Istoria Românilor, XV/1, Bucureşti 1911.

Hurmuzaki E. de, Documente privitóare la Istoria Românilor, XV/2, Bucureşti 1913.

Jászay P., “A magyar nyelv történetének vázlata” [in:] A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. VI. 1840–1842, Buda 1845, pp. 261–297.

Juhász K., “List Štefana Bočkaja adresovaný mestu Banská Bystrica (Szerencs, 24. marca 1605.),” Acta Historica Neosoliensia 2016, no. 1, pp. 78–88.

Károlyi Á. Dr., Magyar országgyűlési emlékek. Monumenta Comitialia Regni Hungariae, XI, Budapest 1899.

Károlyi Á. Dr., Magyar országgyűlési emlékek. Monumenta Comitialia Regni Hungariae, XII, Budapest 1917.

Kemény J.,Nagy Ajtai Kovács I. (eds.), Erdélyország Történeti Tára egykorú s magyar nyelven készített történetiratok-, levelek-, országgyűlési végzések- és törvénycikkelyekből, II, (1566–1613) Kolozsvár 1845.

Kemény L., “Bocskai István levelei Kassa városához,” Magyar Történelmi Tár 1904, pp. 458–473.

Mikó I. (ed.), Erdélyi Történelmi Adatok I, Kolozsvár 1855.

Mikó I. (ed.), Erdélyi Történelmi Adatok III, Kolozsvár 1858.

Molnár A., Stefan Bocskay als Staatsmann und Persönlichkeit im Spiegel seiner Briefe, 1598–1606, 1983.

Nagy L., A Bocskai szabadságharc katonai története, Budapest 1961.

Nagy L., Iratok Bocskai István és kora történetéhez, Debrecen 2005.

Nagy L., “Okmányok a Bocskai szabadságharc idejéből,” Hadtörténelmi Közlemények 1956, pp. 291–332.

Nagy I., Páur I., Ráth K., Véghely D. (eds.), Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius I, Győr 1865.

Nyakas M., A bihari kishajdú városok története, Debrecen 2005.

Nyakas M., Bocskai István váradi főkapitányt illető levelek, Debrecen–Nagyvárad 2009.

Szabó K. (ed.), Erdélyi Történelmi Adatok IV, Kolozsvár 1862.

Szabó K., “Bocskai István politikai levelezése,” Magyar Történelmi Tár 1882 (I, pp. 1–33; II, pp. 209–234).

Szalay Á., “Magyar régiségek,” Tudományos Gyűjtemény 1831, no. 4, pp. 109–123.

Szalay Á., “Régiségek. Magyar levelek a XVIdik és XVIIdik századból,” Tudományos Gyűjtemény 1830, no. 7, pp. 111–114.

Szilágyi S. (ed.), Erdélyi országgyűlési emlékek. Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, IV, Budapest 1878.

Szilágyi S. (ed.), Erdélyi országgyűlési emlékek. Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, V, Budapest 1879.

Szilágyi S., “Bocskai István és Illésházy István levelezése 1605-ben és 1606-ban,” Magyar Történelmi Tár 1878 (I, pp. 1–84; II, pp. 271–338; III, pp. 577–652).

Thaly K., “Bocskay István leveles könyve,” Magyar Történelmi Tár 1874, pp. 63–120.

Thaly K., “Levél Bocskaitól s Homonnai Bálinttól,” Magyar Történelmi Tár 1881, pp. 583–585.

Vadász V., “Egy prédikátor levelei Bocskaihoz 1605 tavaszán,” Aetas 2005, no. 3, pp. 155–161.

Veress A., Dr., Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării-Românesti, IV, Bucureşti 1932.

Veress A., Dr., Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării-Românesti, V, Bucureşti 1932.

Veress A., Dr., Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării-Românesti, VII Bucureşti 1934.

Veress E., Dr., Basta György hadvezér levelezése és iratai, I, Budapest 1909.

LITERATURE

Bagi Z.P., A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban. Hadszervezet, érdekérvényesítés, reformkísérletek, Budapest 2011.

Bakács I., “A missilis,” Levéltári Közlemények 1966, no. 1, pp. 17–31.

Balázs G., Kovács L., Szőke V. (eds.), Hálózatkutatás. Diszciplínák és metszéspontok, Budapest 2013.

Balázs G., Kovács L., Szőke V. (eds.), Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések, Budapest 2012.

Balla P., “Báthori István király és Jan Zamoyski kancellár kapcsolata – egy sikeres együttműködés története,” Historia Nostra 2013, no. 1, 4–23.

Barabási A-L., A hálózatok tudománya, Budapest 2016.

Benda K., Bocskai István, Budapest 1993.

Ember Gy., Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig, Budapest 1946.

Etényi N.G., Horn I., Szabó P., Koronás fejedelem. Bocskai István és kora, Budapest 2006.

Fazekas I., “Adalékok az ifjú Bocskai István bécsi udvarban eltöltött éveihez,” Studia Caroliensia 2006, no. 1, pp. 73–85.

Feleky G.A., “Az egyén társadalmi beágyazottságának egoháló alapú vizsgálata,” Belvedere Meridionale 2012, no. 1, pp. 58–67.

Gyulai P., “Tanácsi tükör 1585” [in:] Janus Pannonius. Magyarországi humanisták, ed. T. Klaniczay, Budapest 1982, pp. 1255–1266.

Hopp L., “A magyar levélműfaj történetéből” [in:] Irodalom és felvilágosodás. Tanulmányok, eds. J. Szauder, A. Tarnai, Budapest 1974, pp. 501–566.

Horn I., A hatalom pillérei: A politikai elit az Erdélyi Fejedelemség megszilárdulásának korszakában (1556–1588), DSc doctoral thesis, 2012.

Horn I., “Az erdélyi hármastanács kormányzata (1583–1585),” Századok 2006, no. 4, pp. 883–925.

Horn I., “Bocskai István a Báthoryak udvarában,” Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica 2018, no. 2, pp. 47–56.

Horváth Á.T., A Római Birodalom latin nyelvű levelezésének három évszázada, Szeged 2002.

Kovács D., “Az ecsedi udvar. Szervitori hivatás és kapcsolatrendszer Báthory István famíliájában,” Századok 2016, no. 4, pp. 911–944.

Nagy L., A Bocskai szabadságharc katonai története, Budapest 1961.

Nagy L., Egy szablyás magyar úr Genfben (A sokarcú Bocskai István), Hajdúböszörmény 2002.

Papp S., “Egy Habsburg-követ, Simon Reniger oszmán kapcsolathálózata Konstantinápolyban. Vezírek, muftik, magyar renegátok,” Aetas 2016, no. 3, pp. 40–53.

Papp S., Török szövetség – Habsburg kiegyezés. A Bocskai-felkelés történetéhez, Budapest 2014.

Sántha K., “Én-központú hálózatok kvalitatív elemzése,” Neveléstudomány: Oktatás, kutatás, innováció (Budapest) 2016, pp. 54–66.

Szabó A., „Téged Isten dicsérünk”. Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme, Budapest 2006.

Tóth S.L., A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború, Szeged 2000.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.