Prace Historyczne,2022, Numer 149 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2022

Na okładce: Collegium Witkowskiego (fot. Katarzyna Mróz-Jaskuła). 

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Słowa kluczowe: Samnites, Third Samnite War, Linen Legion, escape from the battlefield (desertion in the face of the enemy), military oath, sacramentum, military discipline, rituals of war, punishment for desertion, Uniwersytet Boloński w XVI wieku, wykładowcy Uniwersytetu Bolońskiego, uniwersyteckie rotuły, University of Bologna in the 16th century, University of Bologna professors, university rotules, Stanisław Szafraniec, Turcja, Węgry, Zygmunt I Stary, Władysław II Jagiellończyk, dyplomacja, poselstwo, Bajazyd II, Jan Buczacki, Turkey, Hungary, Sigismund I the Old, Vladislaus II of Hungary, diplomacy, legation, Bayezid II, intercyza przedślubna, posag, prawo, Radziwiłłowie, prenuptial agreement, dowry, law, Radziwiłł family, Zborowscy ze Zborowa, pszczyńskie wolne państwo stanowe, ziemia pszczyńska, rycerstwo, Zborowski family of Zborów, the Free State of Pszczyna, the land of Pszczyna, knights, Galicja, szkoły w Galicji, szkoły zawodowe w Galicji, niższe szkoły realne w Galicji, Galicia, schools in Galicia, vocational schools in Galicia, lower Realschule schools in Galicia, odbudowa ze zniszczeń wojennych w Galicji w czasie I wojny światowej, powiat pilzneński, rebuilding of war damage in Galicia in World War I, Pilzno County, Generalne Gubernatorstwo, niemiecka okupacja, II wojna światowa, General Government, German occupation, World War II, historia XX wieku, Chin, misja Marshalla, 20th century history, China, Marshall mission, stosunki polsko-belgijskie, polscy marynarze – emigranci, areszt (sekwestr) statku handlowego „Hel”, polsko-belgijska wojna na noty, zimna wojna, Polish-Belgian relations, Polish seamen-emigrants, arrest (sequestration) of the “Hel” ship, Polish-Belgian “war of notes”, Cold War

Studia

Sortuj według

Escape from the battlefield and its immediate punishment in the oath of the Samnite Linen Legion (Liv. 10.38). Part 1

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 1-23
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.001.14614

Opinie o profesorach Uniwersytetu Bolońskiego z początku XVI wieku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 25-34
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.002.14615

Czy Stanisław Szafraniec odbył legację do Bajazyda II? Kulisy dyplomacji osmańsko-jagiellońskiej w pierwszych latach panowania Zygmunta I

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 35-51
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.003.14616

„Prośba o jak najprędszą intencji swoich konkluzję”. Analiza materiałów źródłowych dotyczących magnackich pertraktacji przedślubnych (przykład małżeństwa Teresy Barbary z Radziwiłłów z Józefem Scipionem del Campo)

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 53-71
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.005.14618

Sprawy majątkowe Zborowskich ze Zborowa herbu Jastrzębiec w pszczyńskim wolnym państwie stanowym od pierwszej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 73-95
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.004.14617

Niższe szkoły realne w Galicji w latach 1842–1873

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 97-122
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.006.14619

Pomoc państwa w odbudowie powiatu pilzneńskiego ze zniszczeń wojennych w latach 1915–1916

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 123-145
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.007.14620

Tymczasowa siedziba władz Generalnego Gubernatorstwa. Łódź jako okupacyjny ośrodek administracyjny i siedziba Hansa Franka jesienią 1939 roku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 147-167
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.008.14621

Mediator. Nowe spojrzenie na chińską misję generała George’a C. Marshalla

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 169-194
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.009.14622

Sprawa statku „Hel” w relacjach polsko-belgijskich w 1955 roku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 195-206
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.010.14623