Prace Historyczne,2022, Numer 149 (2)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2022
Na okładce: Collegium Witkowskiego (fot. Katarzyna Mróz-Jaskuła)
 
Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Słowa kluczowe: Samnites, Third Samnite War, Linen Legion, escape from the battlefield (desertion in the face of the enemy), military oath, sacramentum, military discipline, rituals of war, punishment for desertion, województwo kijowskie, sejmiki i lauda, sądy, księgi grodzkie owruckie, żytomierskie i kijowskie, Kievan Palatinate, dietines, lauda, courts, Owrucz, Żytomierz, and Kievan castle records, Laura Alma-Tadema, historia kobiet, biografia, historia sztuki, studia kobiece, women’s history, biography, art history, women’s studies, II wojna światowa, zbrodnie niemieckie, polska inteligencja, polskie ofiary, polskie elity, miejsca zbrodni, Akcja Inteligencja, nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna, Second World War, German crimes, Polish intelligentsia, Polish victims, Polish elite, places of crime, Action Intelligentsia, extraordinary action of pacification., Armia Krajowa, Gestapo, okupacja, współpraca z Niemcami, Kraków, Miechów, Home Army, occupation, collaboration with the Germans, Japan, Poland, mutual relations, military cooperation, military intelligence services, czystka, demilitaryzacja, demokratyzacja, Konstytucja Japonii, Hatoyama Ichirō, Yoshida Shigeru, zimna wojna, purge, demilitarization, democratization, Constitution of Japan, Cold War, Quirico de Augustis, Lumen apothecariorum, De artificio zuchari, słodycze, XV wiek, “De artificio zuchari”, sweets, 15th century, Jan Pisarzowski, Wazowie, korespondencja staropolska, Trybunał Koronny, sejmiki, House of Vasa, Old-Polish correspondence, Crown Tribunal, sejmiks

Studia

Sortuj według

Escape from the battlefield and its immediate punishment in the oath of the Samnite Linen Legion (Liv. 10.38). Part 2

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 207-225
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.011.15672

Księgi województwa kijowskiego w czasie wygnania

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 227-244
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.012.15673

„Londyńska piękność”. Życie i twórczość brytyjskiej malarki Laury Alma-Tademy (1852–1909)

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 245-266
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.013.15674

Zbrodnie Niemców na Polakach w pierwszych miesiącach II wojny światowej 1939/1940

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 267-289
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.015.15675

Razem przeciw bolszewikom. Niemieckie próby nawiązania współpracy z Armią Krajową w drugiej połowie 1944 roku na przykładzie Inspektoratu AK Miechów

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 291-317
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.016.15676

Intelligence cooperation between Poland and Japan during the Second World War

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 319-342
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.017.15677

Przebieg i skutki czystki politycznej w okupowanej Japonii

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 343-367
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.018.15678

Edycje tekstów źródłowych

De artificio zuchari – rozdział o sztuce cukierniczej w Lumen apothecariorum Quirica de Augustisa z 1492 roku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 369-389
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.019.15679

Listy Wazów do pisarza i sędziego ziemskiego zatorskiego Jana Pisarzowskiego (1599–1679)

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 391-404
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.020.15680

Recenzje i omówienia

Wielka wojna wyzwań duchowych. Kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914–1920, red. Tomasz Pudłocki, Kamil Ruszała, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2020, 330 ss.

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 405-413
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.021.15681