Andrzej Kazimierz Banach

Tomasz Pudłocki

Abstrakt
References

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Spuścizna Andrzeja Banacha (materiały w porządkowaniu)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Dział Spraw Osobowych, Teczka Andrzeja K. Banacha, t. 1 i 2

R. Pagacz-Moczarska, Amico, socio et viro docto, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2015, nr 177, s. 58–61.

T. Pudłocki, Andrzej Kazimierz Banach (14 I 1944–7 IV 2019), „Kwartalnik Historyczny” 2020, R. 127, nr 1, s. 211–215.

T. Pudłocki, Andrzej Kazimierz Banach – w służbie nauce i kulturze, „Nasz Przemyśl” 2019, nr 5 (175), s. 41.

T. Pudłocki, Andrzej Kazimierz Banach – z Sądecczyzny na uniwersyteckie szczyty, „Studia Sandeciana” 2021, t. 2, s. 405–422.

T. Pudłocki, Profesor Andrzej Kazimierz Banach w moich studenckich oczach, „Rocznik Przemyski. Historia” 2019, t. 55, z. 1 (22), s. 265–278.

T. Pudłocki, Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Kazimierzu Banachu. 14 stycznia 1944–7 kwietnia 2019, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2019, nr 211, s. 70–71.

K. Stopka, Profesor Andrzej Kazimierz Banach [w:] Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, red. T. Pudłocki, K. Stopka, Kraków 2015, s. 23–27.

K. Stopka, Uczony i dydaktyk, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2019, nr 211, s. 72–73.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.