Kamilla Mrozowska

Krzysztof Stopka

Abstrakt
References

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

DSO II (teczka personalna prof. dr. hab. Kamilli Mrozowskiej)

 PKEN, 26, S III, 246

 WHum., 196

 WFH, 32

K. Bartnicka, Kamilla Mrozowska (28 I 1917–2 V 2002), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2002, t. 41, s. 3–5.

R. Dutkowa, Kamilla Mrozowska (28 I 1917–2 V 2002), „Kwartalnik Historyczny” 2002, R. 109, s. 166–169.

J. Dybiec, Kamilla Mrozowska (1917–2002), „Studia Historyczne” 2002, t. 45, nr 3–4, s. 351–352.

 J. Dybiec, Profesor Kamilla Mrozowska, „Biuletyn Historii Wychowania” 1999, nr 1–2, s. 39–43.

A. Meissner, Profesor Kamilla Mrozowska (1917–2002), „Biuletyn Historii Wychowania” 2002, nr 15/16, s. 5–9.

A. Meissner, Profesor Kamilla Mrozowska (1917–2002), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2004, R. 47, nr 3–4, s. 237–238.

A. Meissner, W kręgu myśli naukowej Profesor Kamilli Mrozowskiej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1989, t. 32, s. 97–106.

Mrozowska Halina [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 210–211.

Muzeum Powstania Warszawskiego, Powstańcze biogramy, www.1944.pl/powstancze-biogramy/kamilla-mrozowska,246.html [dostęp: 10 V 2022 r.].

I. Naglik, Mrozowska Kamilla (1917–2002) [w:] Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, red. A. Meissner, W. Szulakiewicz, Toruń 2008.

E. Sapia-Drewniak, Kamilla Mrozowska (1917–2002). Nauczycielka, uczona, mistrz, „Przegląd Historyczno--Oświatowy” 2016, R. 59, s. 209–222.

J. Sondel, Mrozowska Kamilla [w:] Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 871.

W. Szulakiewicz, Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944–1956, Kraków 2006.

I. Szybiak, Uroczystość odnowienia doktoratu Profesor Kamilli Mrozowskiej, „Biuletyn Historii Wychowania” 1999, nr 1–2, s. 80.

I. Szybiak, Kamilla Mrozowska (1917–2002), „Kwartalnik Pedagogiczny” 2002, s. 163–166.

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1987, z. 81, red. J. Dybiec (wstęp i bibliografia prac za lata 1930–1984).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.