Leszek Hajdukiewicz

Krzysztof Stopka

Abstrakt
References

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

sygn. Sp. 168

 sygn. 30 Sprawy Zakładów Int. Hist. UJ 1969/70

 DSO II, Teczka personalna prof. dr. hab. Leszka Hajdukiewicza

[anonimowe], Leszek Hajdukiewicz (1924–1995), „Acta Universitatis Iagellonicae”, t. 13, 1995, nr 1 (194), s. 20.

A. Banach, Leszek Hajdukiewicz (1924–1995) [w:] Złota księga WydziałHistorycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 525–532.

W. Bieńkowski, Leszek Hajdukiewicz (1924–1995), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1996, t. 40, s. 166–169.

J. Dybiec, Leszek Hajdukiewicz (24 I 1924–11 IX 1995), „Kwartalnik Historyczny” 1996, R. 53, nr 2, s. 131–133.

J. Dybiec, Leszek Hajdukiewicz (1924–1995), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1996, R. 41, nr 2, s. 141–144.

J. Dybiec, Leszek Hajdukiewicz (1924–1995) [w:] Historia wychowania w XX wieku. Dorobek i perspektywy, red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski, Kielce 1998, s. 141–143.

U. Perkowska, Leszek Hajdukiewicz (24 I 1924–11 IX 1995), „Archeion” 1997, t. 98, s. 346–348.

J. Sondel, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 480–481.

M. Zdanek, Dzieło naukowe i bibliografia prac Leszka Hajdukiewicza, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2015, t. 59, s. 221–247.

K. Zwiercan, Hajdukiewicz Leszek (1924–1995) [w:] Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, red. A. Meissner, W. Szulakiewicz, Toruń 2008, s. 276–283.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.