Jan Hulewicz

Wiktor Szymborski

Abstrakt
References

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

DSO I, Hulewicz Jan Profesor 1946–1957

WF II 121 Habil. Hulewicz Jan

Spuścizna 47 Jan Hulewicz: 47/1, 47/2, 47/3, 47/4,

KM 56 Hulewiczowa Maria (z Kaliskich) 1938

W. Chmielewski, Działalność Funduszu Kultury Narodowej na obczyźnie w latach 1939–1947, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, R. 60, nr 3–4 (237–238), s. 25–41.

W. Chmielewski, Działalność Jana Hulewicza w Londynie w okresie II wojny światowej [w:] Ad personam. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w 75. rocznicę urodzin, red. C. Jastrzębski, Kielce 2019, s. 357–365.

W. Chmielewski, Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941–1948, Warszawa 2013.

M. Danilewicz-Zielińska, O Janie Hulewiczu, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie” 1982, t. I drugiej serii, t. XXIV ogólnego zbioru, s. 12–15.

R. Dutkowa, Hulewicz Jan (1907–1980), „Kwartalnik Historyczny” 1982, R. 89, nr 4, s. 759–762.

R. Dutkowa, , Jan Hulewicz (1907–1980) [w:] Historia wychowania w XX wieku. Dorobek i perspektywy, red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski, Kielce 1998, s. 105–115.

R. Dutkowa, , Jan Hulewicz (1907–1980) [w:] Złota księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 499–509.

R. Dutkowa, , Jan Hulewicz, uczony i pedagog, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1982, R. 24, nr 3–4 (97–98), s. 223–233.

M. Klimowicz, Jan Hulewicz (19 V 1907–7 X 1980), „Biuletyn Polonistyczny” 1982, R. 25, z 1/2, s. 131–133.

M. Klimowicz, Jan Hulewicz (1907–1980), „Ruch Literacki” 1981, R. 22, z. 3 (126), s. 253–254.

A. Massalski, Mój mistrz – profesor dr Jan Hulewicz (1907–1980), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, R. 60, nr 3–4, s. 70–76.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.